ಹದಿವಯಸ್ಕರು

ಯುವಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನಾನ್ಯಾಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೋಬೇಕು?—ಭಾಗ 1: ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಅರ್ಥ

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಏನಂತಾರೆ

ಸಮಯ ಮುಂದೂಡುವುದು

ಸಮಯ ಮುಂದೂಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳೇನು? ಸಮಯವನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನೆಂದು ಯುವ ಜನರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.