ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು

ಈ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಬೈಬಲನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೋಧಕನ ಬಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ

ಬೈಬಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು?

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೋಕವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತೀರೋ?

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೇನು?

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೈಬಲನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೈಬಲ್‌ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಥವಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೈಬಲ್‌ ಕಲಿಯಲು ವಿನಂತಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮೂಲಗಳು

ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು

ಅಧ್ಯಯನ ಪುಸ್ತಕ

ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ!

ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಏನು? ನಾವೇಕೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು? ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಬೈಬಲ್‌ ನಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಈ ಸಾಧನ ನಿಮಗೆ ಬೈಬಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್‌ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸಾಧನ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವೇಕೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ? ಸತ್ತ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಸಾಧ್ಯ? ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್‌-ಹೊಸ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ

ಹೊಸ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಈ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಖರವಾಗಿದೆ, ಓದೋಕ್ಕೂ ಸುಲಭ

ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಭಾ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ

ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ?

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೀವೇ ನೋಡಿ.

ಅಧಿಕ ಮೂಲಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬೈಬಲಿನ ಉತ್ತರ

ದೇವರು, ಯೇಸು, ಕುಟುಂಬ, ಕಷ್ಟ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಬೈಬಲ್‌ ವಚನಗಳ ವಿವರಣೆ

ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಬಲ್‌ ವಚನಗಳ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

JW ಲೈಬ್ರರಿ

ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ ಬೈಬಲನ್ನು ಓದಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಿತರ ಬೈಬಲ್‌ ಭಾಷಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ.

ಅನ್ ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ (opens new window)

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿರ್ಸ್ಚ್ ಮಾಡಿ