ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು

ಈ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಬೈಬಲನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

 

ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ!

ಯೇಸು ಏಕೆ ಜೀವಕೊಟ್ಟನು?

ಯೇಸುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆತನ ಸಾವಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ!

ಯೇಸು ಏಕೆ ಜೀವಕೊಟ್ಟನು?

ಯೇಸುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆತನ ಸಾವಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೋಧಕನ ಬಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ

ಬೈಬಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು?

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೋಕವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತೀರೋ?

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೇನು?

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೈಬಲನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.

ಉಚಿತ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿ

ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮೂಲಗಳು

ಅಧ್ಯಯನ ಪುಸ್ತಕ

ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ!

ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಏನು? ನಾವೇಕೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು? ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಬೈಬಲ್‌ ನಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಈ ಸಾಧನ ನಿಮಗೆ ಬೈಬಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್‌ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸಾಧನ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವೇಕೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ? ಸತ್ತ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಸಾಧ್ಯ? ಇತ್ಯಾದಿ.

ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಭಾ ಕೂಟಗಳು

ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ?

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೀವೇ ನೋಡಿ.

ಅಧಿಕ ಮೂಲಗಳು

JW ಲೈಬ್ರರಿ

ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ ಬೈಬಲನ್ನು ಓದಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಿತರ ಬೈಬಲ್‌ ಭಾಷಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ.

ಅನ್ ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿರ್ಸ್ಚ್ ಮಾಡಿ