ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಲೈಬ್ರರಿ

ಬೈಬಲ್‌ ವಿಷಯಗಳಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಕಾವಲಿನಬುರುಜು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರ! ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು, ಇನ್ನಿತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಥವಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ. ಇವುಗಳ ಧ್ವನಿರೂಪ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ನೀವದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಮತ್ತು ಸನ್ನೆ ಭಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ.

 

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ಒಳ್ಳೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ?

ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ಯಾ? ಬೈಬಲ್‌ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಾವಲಿನಬುರುಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ.

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ಒಳ್ಳೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ?

ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ಯಾ? ಬೈಬಲ್‌ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಾವಲಿನಬುರುಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ.

ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು ನವೀಕರಣೆಗಳು ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದಿರಬಹುದು.

ಅಧಿವೇಶನದ ರಿಲೀಸ್‌ಗಳು

ಅಧಿವೇಶನದ ರಿಲೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು

ಅಧಿಕ ಮೂಲಗಳು

JW ಲೈಬ್ರರಿ

ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ ಬೈಬಲನ್ನು ಓದಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಿತರ ಬೈಬಲ್‌ ಭಾಷಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ.

ಅನ್ ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ (opens new window)

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿರ್ಸ್ಚ್ ಮಾಡಿ