ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

JW ಭಾಷೆ

JW ಭಾಷೆ

JW ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವ ಆ್ಯಪ್‌ ಒಂದನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪದಭಂಡಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

JW ಭಾಷೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಯಿರಿ.

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು​–JW ಭಾಷೆ (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌)

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು​–JW ಭಾಷೆ (ಐಓಎಸ್‌)

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು​–JW ಭಾಷೆ (ವಿಂಡೋಸ್‌)

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.