ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಬೈಬಲ್‌

ಬೈಬಲನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮತ್ತು ಆಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸನ್ನೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈಬಲ್‌ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪವಿತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವ, ಓದಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುವ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಸುಮಾರು 120 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಧಗಳು

ಪವಿತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥದ ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ