ಮಕ್ಕಳು

ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಗೆಳೆಯರಾಗೋಣ

ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸು

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವ ತಂದೆಯೇ

ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಗೆಳೆಯರಾಗೋಣ

ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸು

ಭೇದಭಾವ ಮಾಡದೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ

ಸಮಾರ್ಯದವನನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾ ಭೇದಭಾವ ಮಾಡದೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿಸಲು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ