ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಮಕ್ಕಳು

ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಗೆಳೆಯರಾಗೋಣ

ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸು

ಪ್ರಿಯರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರಿಯರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಗೆಳೆಯರಾಗೋಣ

ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸು

‘ಯೆಹೋವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು’

ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಂತು ಎಂದು ಕೇಲಬ್‍ನ ಜೊತೆ ಕಲಿಯಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿಸಲು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ