Nehemias 8:1-18

  • Ang Kasuguan ginbasa kag ginpaathag sa katawhan (1-12)

  • Ginsaulog ang Kapiestahan sang mga Payagpayag (13-18)

8  Ang tanan nga katawhan nagtipon sa plasa nga yara sa atubangan sang Gawang sang Tubig,+ kag nagsiling sila kay Esdras+ nga manugkopya* nga dalhon ang libro sang Kasuguan ni Moises,+ nga ginhatag ni Jehova subong sugo sa Israel.+  Gani sang nahauna nga adlaw sang ikapito nga bulan,+ gindala ni Esdras nga saserdote ang Kasuguan sa atubangan sang katilingban+ sang mga lalaki, mga babayi, kag sang mga kabataan nga sarang na makahangop.  Ginbasa niya ini+ sa ila sing mabaskog didto sa plasa nga yara sa atubangan sang Gawang sang Tubig halin sa pagbutlak sang adlaw tubtob sa udtong-adlaw; kag ginpamatian sing maayo+ sang tanan nga katawhan ang libro sang Kasuguan.  Si Esdras nga manugkopya* nagatindog sa kahoy nga entablado nga ginhimo nila para sa sini nga okasyon. Nagatindog man sa iya tuo sanday Matitias, Sema, Anaias, Urias, Hilkias, kag Maaseias; kag sa iya wala sanday Pedaya, Misael, Malquias,+ Hasum, Has-badana, Zacarias, kag Mesulam.  Bangod mataas ang ginatindugan ni Esdras, nakita sang tanan nga katawhan nga ginbuksan niya ang libro. Samtang ginabuksan niya ini, nagtindog ang tanan nga katawhan.  Dayon gindayaw ni Esdras si Jehova, ang matuod kag gamhanan nga Dios, kag ang tanan nga katawhan nagsabat, “Amen!* Amen!”+ kag ginbayaw nila ang ila mga kamot. Kag nagduko sila kag nagyaub kay Jehova nga ang ila nawong nagadapat sa duta.  Kag samtang nagatindog ang katawhan, ginpaathag nanday Jesua, Bani, Serebias,+ Jamin, Akub, Sabetai, Hodias, Maaseias, Kelita, Azarias, Jozabad,+ Hanan, kag Pelaya nga mga Levinhon ang Kasuguan sa ila.+  Ginbasa nila sing mabaskog ang libro sang Kasuguan sang matuod nga Dios, nian ginpaathag kag ginhatagan ini sing kahulugan; ginbuligan nila ang katawhan nga mahangpan ang ginabasa.*+  Si Nehemias nga gobernador,* si Esdras+ nga saserdote kag manugkopya,* kag ang mga Levinhon nga nagatudlo sa tanan nga katawhan nagsiling: “Ini nga adlaw balaan kay Jehova nga inyo Dios.+ Indi kamo magpangasubo ukon maghibi.” Kay ang tanan nga katawhan nagahibi samtang nagapamati sa ginasiling sang Kasuguan. 10  Nagsiling si Nehemias sa ila: “Maglakat kamo kag magkaon sing manamit nga pagkaon* kag mag-inom sing matam-is nga ilimnon, kag hatagi ninyo sing pagkaon+ ang mga wala sing handa; kay ini nga adlaw balaan sa aton Ginuo, kag indi kamo magpangasubo, kay ang kalipay ni Jehova amo ang inyo pamakod.”* 11  Ang tanan nga katawhan ginpakalma sang mga Levinhon paagi sa pagsiling: “Maghipos kamo! kay ini nga adlaw balaan, kag indi kamo magpangasubo.” 12  Gani naglakat ang tanan nga katawhan kag nagkaon kag nag-inom kag naghatag sing pagkaon sa iban kag nagkinalipay,+ kay nahangpan nila ang mga pulong nga ginpaathag sa ila.+ 13  Sang ikaduha nga adlaw, ang tanan nga pangulo sang mga panimalay, ang mga saserdote, kag ang mga Levinhon nagkadto kay Esdras nga manugkopya* agod mahangpan sing labi pa gid ang Kasuguan. 14  Kag nakita nila nga suno sa Kasuguan, si Jehova nagsugo paagi kay Moises nga ang mga Israelinhon dapat mag-istar sa mga payagpayag* sa tion sang kapiestahan sa ikapito nga bulan,+ 15  kag dapat nila ipahibalo+ sa tanan nila nga siudad kag sa bug-os nga Jerusalem: “Magkadto kamo sa kabukiran kag magkuha sang madabong nga mga sanga sang olibo, pino, mirto kag paklang sang palma, kag sanga sang madabong nga mga kahoy agod himuon nga payagpayag suno sa nasulat.” 16  Gani ang mga tawo naglakat kag nagpanguha sang mga sanga kag naghimo sang mga payagpayag sa atop sang ila balay, sa ila mga luwang, sa mga luwang sang balay sang matuod nga Dios,+ sa plasa sang Gawang sang Tubig,+ kag sa plasa sang Gawang sang Efraim.+ 17  Gani ang tanan nga katilingban nga nagbalik halin sa pagkabihag naghimo sang mga payagpayag kag nag-istar sa sini, kay ang mga Israelinhon wala pa gid makahimo sing subong sini halin sang panahon ni Josue+ nga anak ni Nun tubtob sa sini nga tion, amo nga may daku nga kinalipay.+ 18  Adlaw-adlaw nga ginabasa sing mabaskog ang libro sang Kasuguan sang matuod nga Dios,+ sugod sa nahauna nga adlaw tubtob sa katapusan nga adlaw. Ginhiwat nila ang kapiestahan sa sulod sang pito ka adlaw, kag sang ikawalo nga adlaw may balaan nga pagtilipon, subong sang ginapatuman.+

Footnote

Ukon “escriba.”
Ukon “escriba.”
Ukon “Kabay pa!”
Ukon “naghatag sila sing paghangop sa ginabasa.”
Ukon “escriba.”
Ukon “Tirsata,” Persianhon nga titulo para sa gobernador sang probinsia.
Sa literal, “sing matambok nga mga butang.”
Ukon “kusog.”
Ukon “escriba.”
Ukon “temporaryo nga mga puluy-an.”