Filípunu lɛ́ 4:1-23

  • Bǔninɔ, awǎjijɛ, linlin ɖagbe lɛ́ (1-9)

    • Ado ní ma nɔ hu mi dó nǔ ɖěbǔ wú ó (6, 7)

  • Nǔníná Filípunu lɛ́ tɔn su Pɔ́lu nukúnmɛ (10-20)

  • Gbedómɛ gǔdo tɔn lɛ́ (21-23)

4  Énɛ́ wú ɔ, nɔví ce e un yí wǎn ná bo ɖo nukún ɖó wɛ bo ná mɔ lɛ́ é mi, mi mɛ e nyí awǎjijɛ ce kpó axɔ́súgbákún ce kpó lɛ́ é mi, mɛ vívɛ́ná ce lɛ́ mi, mi gbí dɔn lěe un ko ɖɔ nú mi gbɔn é, ɖo Aklúnɔ mɛ.  Un ɖo byɔ̌byɔ́ Evodíi kpó Sɛntíci kpó wɛ vɛ́návɛ́ná ɖɔ yě ní ɖó linlin ɖokpó ɔ ɖo Aklúnɔ mɛ.  Ɛɛn, un lɛ́ ɖo byɔ̌byɔ́ hwi mɛ e nyí azɔ̌gbɛ́ ce gbejínɔtɔ́ é* wɛ ɖɔ a ní kpo ɖo alɔ dó nyɔ̌nu énɛ́ lɛ́ e xo kan* xá mì alɔ ɖo alɔ mɛ dó wɛn ɖagbe ɔ tamɛ lɛ́ é wɛ; yě lɛ́ xo kan* xá Klemáa kpó azɔ̌gbɛ́ ce e kpo, bɔ nyǐkɔ yětɔn ɖo gbɛwéma ɔ mɛ lɛ́ é kpó.  Mi ní nɔ j’awǎ hwebǐnu ɖo Aklúnɔ mɛ. Un lɛ́ ɖo vǐvɔ́ ɖɔ wɛ, mi ní nɔ j’awǎ!  Mi nú mɛ lɛ́ bǐ ní mɔ ɖɔ mi nɔ nɔ jlɛ̌ jí. Aklúnɔ ko sɛkpɔ́.  Ado ní ma nɔ hu mi dó nǔ ɖěbǔ wú ó, é nyɔ́ wa ɔ, ɖo ninɔmɛ lɛ́ bǐ mɛ ɔ, mi ní nɔ byɔ́ nǔ Mawu gbɔn ɖɛxixo, vosisa kpó kúdídó kpó gblamɛ;  énɛ́ ɔ, fífá Mawu tɔn e zɛ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ bǐ wú é ná nya xɛ ɖo ayi mitɔn kpó linlin* mitɔn kpó jí gbɔn Klísu Jezu gblamɛ.  Bo ná dó fó ɔ, nɔví lɛ́ mi, nǔ ɖěbǔ e nyí nǔgbó é, nǔ ɖěbǔ e ɖo tají é, nǔ ɖěbǔ e sɔgbe é, nǔ ɖěbǔ e mɛ́ é, nǔ ɖěbǔ e è sixú yí wǎn ná é, nǔ ɖěbǔ e wú è nɔ ɖɔ xó ɖagbe dó é, nǔ ɖěbǔ e nyɔ́ é kpó nǔ ɖěbǔ e susu jɛxá é kpó é ɔ, mi ní nɔ ɖo tamɛ lin dó nǔ énɛ́ lɛ́ jí wɛ.  Nǔ e mi kplɔ́n bo yí gbe ná, bo se lobo mɔ ɖo gɔ̌n ce lɛ́ é ɔ, mi zán yě, énɛ́ ɔ, Mawu fífánɔ ɔ ná nɔ kpɔ́ xá mi. 10  Xomɛ hun mì tawun ɖo Aklúnɔ mɛ ɖɔ din ɔ, nǔ ce lɛ́ wá jɛ ayi mɛ ɖu nú mi jí. Nǔ ce ko nɔ ɖu ayi mɛ nú mi, amɔ̌, ali tɔn hun nú mi bónú mi ná ɖe xlɛ́ ǎ. 11  Hudó mɛ wɛ un ɖe wɛ zɔ́n bɔ un ɖo mɔ̌ ɖɔ wɛ ǎ, ɖó un ko kplɔ́n bɔ nǔ e un ɖó é nɔ kpé mì, un ná bo ɖo ninɔmɛ ɖěbǔ mɛ ɔ nɛ́. 12  Un tuun nǔ e è ɖó nǔ kpɛɖé nyí é, bo lɛ́ tuun nǔ e è ɖó nǔ gěgé nyí é. Ðo nǔ bǐ kpó ninɔmɛ bǐ kpó mɛ ɔ, un kplɔ́n bo tuun nǔ e è gɔ́ xo nyí é kpó nǔ e è ɖo xovɛ́ nyí é kpó, un lɛ́ kplɔ́n bo tuun nǔ e è ɖó nǔ gěgé nyí é kpó nǔ e nǔ hán mɛ nyí é kpó. 13  Mɛ e nɔ ná mì hlɔ̌nhlɔ́n é wɛ nɔ zɔ́n bɔ un nɔ mɔ hlɔ̌nhlɔ́n dó kpé nǔ lɛ́ bǐ wú. 14  É ɖo mɔ̌ có, alɔ e mi dó mì ɖo wǔvɛ́ ce mɛ é ɔ, nǔ ɖagbe wɛ é nyí bɔ mi wa. 15  Nǔgbó ɔ, mi mɛ Filípunu lɛ́ lɔ tuun ɖɔ, ée mi se wɛn ɖagbe ɔ azɔn nukɔntɔn ɔ gúdo, bɔ un gosín Masedwáni é ɔ, agun ɖěbǔ kún ɖó mǐmá ɖo nǔnámɛ kpó nǔyíɖomɛsí kpó sín xó ɔ mɛ xá mì zɛ midɛɛ lɛ́ kɛ́ɖɛ́ wú ó; 16  ɖó hwenu e un ɖo Tɛsaloníki é ɔ, mi sɛ́ nǔɖé dó mì bo ná sú hudó ce lɛ́ sín do, é ka nyí azɔn ɖokpó kɛ́ɖɛ́ ǎ, loɔ, azɔn we. 17  É nyí nǔníná ɖé ɖó nukún wɛ un ɖe ǎ, loɔ, sínsɛ́n e ná hɛn le wá nú mi d’é jí é ba wɛ un ɖe. 18  É ɖo mɔ̌ có, un ɖó nǔ e hudó mì lɛ́ é bǐ bo tlɛ lɛ́ ɖó hú mɔ̌. Din e un mɔ nǔ e mi sɛ́ dó mì gbɔn Epaflodíti jí lɛ́ é ɔ, nǔ ɖěbǔ sɔ́ hwedó mì ǎ; nǔ énɛ́ lɛ́ cí vɔ̌sísá wǎnɖagbenɔ e Mawu yí gbe ná, bɔ é nyɔ́ nukún tɔn mɛ tawun é ɖɔhun. 19  Mawu ce ná sú nǔ e hudó mi lɛ́ é bǐ sín do nú mi mlɛ́mlɛ́ sɔgbe xá dɔkun tɔn susunɔ ɔ gbɔn Klísu Jezu jí. 20  Susu ní nyí Mawu e lɛ́ nyí Tɔ́ mǐtɔn é tɔn káká sɔ́yi mavɔmavɔ. Amǐ. 21  Mi dó gbe mɛ mímɛ́ e ɖo bǔ xá Klísu Jezu lɛ́ é bǐ nú mì. Nɔví e ɖo kpɔ́ xá mì lɛ́ é dó gbe sɛ́dó mi. 22  Mɛ mímɛ́ lɛ́ bǐ, ɖo tají ɔ, yě mɛ e ɖo hɔnmɛ Sezáa tɔn lɛ́ é dó gbe sɛ́dó mi. 23  Fɛ́nú Aklúnɔ Jezu Klísu tɔn ní nɔ kpɔ́ xá mi, hwenu e mi ná ɖo jijɔ ɖagbe lɛ́ ɖe xlɛ́ wɛ é.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Blǔju tɔn, “mɛ e kpó nyi kpó ɖo agbanhɛnkpo ɖokpó ɔ glɔ́ nǔgbó nǔgbó é.”
Alǒ “fun ahwan.”
Alǒ “fun ahwan.”
Alǒ “nǔwúkpíkpé taglomɛ tɔn.”