1 Timɔtée 4:1-16

  • Akpágbanúmɛ dó nǔkplɔ́nmɛ awǒvi lɛ́ tɔn lɛ́ wú (1-5)

  • Lěe è ná nyí sinsɛnzɔ́watɔ́ Klísu tɔn ɖagbe ɖé gbɔn é (6-10)

    • Lanmɛ bibakpɔ́n kpó gbejíninɔ nú Mawu kpó (8)

  • Hɛn ayi dó nǔ e kplɔ́n mɛ wɛ a ɖe é wú (11-16)

4  É ɖo mɔ̌ có, nǔɖɔɖayǐ* ɔ ɖɔ nyi wɛn ɖɔ, ɖo hwenu gǔdo gúdo tɔn lɛ́ mɛ ɔ, mɛɖé lɛ́ ná lɛ́ kɔ sín nǔɖiɖi ɔ gúdo, bo ná sɔ́ ayi ɖó nǔɖɔɖayǐ* mɛblɛ́blɛ́ tɔn lɛ́ kpó nǔkplɔ́nmɛ awǒvi lɛ́ tɔn lɛ́ kpó jí,  gbɔn yɛmɛnúwiwa mɛ e nɔ ɖó adingban lɛ́ é tɔn gblamɛ; mɛ énɛ́ lɛ́ sín ayixa cí gan zozo wɛ è dó ɖó wuntun ná ɖɔhun.  Yě nɔ dó alɔwlíwlí sín sɛ́n, bo nɔ ɖe gbe nú mɛ lɛ́ ɖɔ yě ní nɔ zɔ nú nǔɖuɖu e Mawu bló, bónú mɛ ɖěɖěe ɖó nǔɖiɖi bo tuun nǔgbó ɔ bǐ dégbédégbé lɛ́ é ná ɖu kpó kúdídó kpó lɛ́ é.  Nǔɖíɖó Mawu tɔn lɛ́ bǐ wɛ nyɔ́, bɔ è ɖó ná xo ɖěbǔ nyi kɛ́n ǎ, ényí è yí kpó kúdídó kpó ɔ nɛ́,  ɖó é nyí nǔ mímɛ́ gbɔn xó Mawu tɔn kpó ɖɛ e è xo d’é jí é kpó gblamɛ.  Ényí a ɖe wě énɛ́ xá nɔví lɛ́ ɔ, a ná nyí sinsɛnzɔ́watɔ́ Klísu Jezu tɔn ɖagbe, bo ná xlɛ́ ɖɔ nǔɖiɖi kpó nǔkplɔ́nmɛ ɖagbe e a xwedó tlélé é kpó sín xó wɛ è zán dó kplɔ́n azɔ̌ we.  Amɔ̌, hɔn nú xɛxó e nɔ kɔn cí dó nǔ mímɛ́ lɛ́ wú lɛ́ é, ɖi ée nyɔ̌nu mɛxómɔ ɖé lɛ́ nɔ ɖɔ lɛ́ é. Ðo alɔ ɖěvo mɛ ɔ, kplɔ́n azɔ̌ hwiɖée bo nya gbejíninɔ nú Mawu sín gbě.  Ðó lanmɛ bibakpɔ́n* ɔ, le kpɛɖé wɛ é nɔ hɛn wá, amɔ̌, gbejíninɔ nú Mawu nɔ hɛn le wá ɖo nǔ lɛ́ bǐ mɛ, ɖó é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ mɔ nyɔ̌ná e sín akpá Mawu dó lɛ́ é yí ɖo gbɛ din tɔn ɔ kpó éé ja é kpó mɛ.  Xó ɖejidéwú wɛ nyí xó énɛ́, bɔ é jɛxá ɖɔ è ní yí gbe ná bǐ mlɛ́mlɛ́. 10  Énɛ́ wú wɛ mǐ ɖo azɔ̌ syɛ́nsyɛ́n wa wɛ bo ɖo gǎn dó wɛ tawun, ɖó mǐ sɔ́ nukúnɖíɖó mǐtɔn ɖó Mawu gbɛɖe, éé nyí Mɛhwlɛ́ngántɔ́ gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ́ bǐ tɔn, ɖo tají ɔ, gbejínɔtɔ́ lɛ́ tɔn é jí. 11  Kpo ɖo nǔ énɛ́ lɛ́ sín gbe ɖe wɛ, bo kpo ɖo nǔ énɛ́ lɛ́ kplɔ́n mɛ wɛ. 12  Ma lɔn nú mɛ ɖěbǔ ní hu tɛ́ nú we, ɖó mɛ wínnyáwínnyá e a nyí é wú gbeɖé ó. É nyɔ́ wa ɔ, hǔzú kpɔ́ndéwú nú gbejínɔtɔ́ lɛ́ ɖo xóɖiɖɔ mɛ, ɖo walɔ mɛ, ɖo wǎnyíyí mɛ, ɖo nǔɖiɖi mɛ, ɖo mǐmɛ́jíninɔ mɛ. 13  Káká jɛ hwenu e un ná wá é ɔ, kpo ɖo gǎn dó dó nǔxixa ɖo agbawungba, wǔsyɛ́n dídó lanmɛ nú* mɛ kpó mɛkplɔ́nkplɔ́n kpó wú wɛ. 14  Ma dó vɛ̌ nú nǔníná e a ɖó, bɔ è ná we gbɔn nǔɖɔɖayǐ ɖé gblamɛ, hwenu e kplékplé mɛxó lɛ́ tɔn sɔ́ alɔ ɖó jǐ we é ó. 15  Nɔ lin tamɛ dó nǔ énɛ́ lɛ́ jí; sɔ́ hwiɖée bǐ jó ná, bónú mɛ bǐ ní dó sixú mɔ nǔ jɛ nukɔnyiyi towe wú bǐ mlɛ́mlɛ́. 16  Nɔ hɛn ayi dó hwiɖée kpó nǔ e kplɔ́n mɛ wɛ a ɖe é kpó wú hwebǐnu. Ðǒ kan dó nǔ énɛ́ lɛ́ wú, ɖó nú a ɖo mɔ̌ wa wɛ ɔ, a ná hwlɛ́n hwiɖée kpó mɛ e ɖo tó ɖó we wɛ lɛ́ é kpó bǐ gán.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Blǔju tɔn, “gbigbɔ.”
Blǔju tɔn, “gbigbɔ.”
Alǒ “agbazamɛgándídó.” Xókwín Glɛ̌kigbe tɔn ɔ nɔ dó gesí azɔ̌ kplɔ́nkplɔ́n mɛɖée, lěe lɔ̌nyijǐfɔnkanyihúndatɔ́ ɖé nɔ bló gbɔn é.
Alǒ “akɔ́nkpinkpan níná.”