Skip to content

Wema Nǔkplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Yǐ bo lɛ́ zín wema nǔkplɔnkplɔn tɔn ɖé, lobo kplɔ́n nǔ dó togun alǒ fí e xó Biblu ɖɔ lɛ é wu. Nǎ xósin nǔkanbyɔ lɛ tɔn, enɛ gudo hǔn, byɔ̌ mɛ e ɖò xwédo towe mɛ é ɖé ɖɔ é ni gbéjé xósin lɛ kpɔ́n nú emi.

 

Ma sin xomɛ ó, akpáxwé elɔ ko ɖò gbè elɔ mɛ ɖò ɛntɛnɛti jí ǎ.