Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema Nùkplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Yǐ bo lɛ́ zín wema nùkplɔnkplɔn tɔn ɖé, lobo kplɔ́n nǔ dó togun alǒ fí e xó Biblu ɖɔ lɛ é wu. Nǎ xósin nùkanbyɔ lɛ tɔn, enɛ gudo hǔn, byɔ xwédo towe sín hagbɛ̌ ɖé ɖɔ é ni gbéjé xósin lɛ kpɔ́n nú emi.

 

Ma sin xomɛ ó, akpáxwé elɔ ko ɖò gbè elɔ mɛ ɖò ɛntɛnɛti jí ǎ.