Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na čtyři otázky ohledně konce

Odpovědi na čtyři otázky ohledně konce

 Odpovědi na čtyři otázky ohledně konce

JEŽÍŠ KRISTUS skutečně předpověděl, že jednoho dne „přijde konec“. Popsal tu dobu takto: „Potom bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane.“ (Matouš 24:14, 21)

Ježíšovy výroky i další úseky Bible, které se o tomto námětu zmiňují, vyvolávají několik zásadních otázek. Co kdybyste si otevřeli svou Bibli a přečetli si, jaké na ně dává odpovědi?

1 Co skončí?

Bible neučí, že bude zničena planeta Země. „[Bůh] založil zemi na základech,“ napsal žalmista, „nepohne se na věky věků.“ (Žalm 104:5, Český studijní překlad) Bible neříká ani to, že by měl být zničen v ohni veškerý život na zemi. (Izajáš 45:18) Sám Ježíš ukázal, že někteří lidé konec přežijí. (Matouš 24:21, 22) Co tedy podle Bible skončí?

Skončí neúspěšné lidské panování. Bůh inspiroval proroka Daniela k tomuto prohlášení: „Nebeský Bůh [zřídí] království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy.“ (Daniel 2:44)

Skončí války a znečišťování země. Žalm 46:9 popisuje, co Bůh udělá: „Působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země. Láme luk, a kopí opravdu seká na kusy; vozy pálí v ohni.“ Podle Bible Bůh také zajistí, že budou „zničeni ti, kdo ničí zemi“. (Zjevení 11:18)

Skončí zločinnost a bezpráví. Boží Slovo slibuje: „Přímí, ti budou přebývat na zemi, a bezúhonní, ti na ní zbudou. Pokud jde o ničemné, ti budou právě ze země odříznuti; a pokud jde o zrádné, ti z ní budou vytrženi.“ * (Přísloví 2:21, 22)

 2 Kdy konec přijde?

Jehova Bůh má „ustanovený čas“, kdy odstraní ze země zlo a kdy se nad ní ujme vlády jeho Království. (Marek 13:33) Bible ale jasně ukazuje, že žádné konkrétní datum, kdy se to stane, nemůžeme vypočítat. Ježíš řekl: „O tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, ale pouze Otec.“ (Matouš 24:36) Ježíš a jeho učedníci však předpověděli, jaká bude na zemi situace těsně před tím, než Bůh zakročí. Konec má být velmi blízko, až se v jednom období a v celosvětovém měřítku bude dít všechno, co je popsáno dále.

Politické a sociální otřesy a změny v životním prostředí, jejichž rozsah nemá v dějinách obdoby. Když Ježíš odpovídal na otázky, které mu ohledně konce kladli jeho učedníci, mimo jiné řekl: „Povstane . . . národ proti národu a království proti království, budou zemětřesení na jednom místě za druhým, bude nedostatek potravy. To je počátek tísnivých bolestivých křečí.“ (Marek 13:8) A apoštol Pavel napsal: „V posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat. Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou sebejistí, domýšliví, rouhači, neposlušní rodičů, nevděční, nevěrní, bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, zrádci, svéhlaví, nadutí pýchou, budou spíše milovat rozkoše než milovat Boha.“ (2. Timoteovi 3:1–5)

Celosvětová kazatelská kampaň probíhající v mnoha jazycích. Ježíš řekl: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)

3 Co bude následovat?

Bible neříká, že všichni dobří lidé budou vzati ze země, aby žili věčně v nebeské blaženosti. Ježíš vyučoval, že bude naplněn původní záměr, který měl Bůh s lidstvem. Prohlásil: „Šťastní jsou lidé mírné povahy, protože zdědí zemi.“ (Matouš 5:5; 6:9, 10) Těm, kdo zemřou dřív, než přijde konec, dává Bible naději na vzkříšení. (Job 14:14, 15; Jan 5:28, 29) Co konkrétně bude po předpověděném konci následovat?

Ježíš bude vládnout z nebe jako Král Božího Království. Prorok Daniel napsal: „Díval jsem se dál v nočních viděních, a tu, pohleďme — někdo podobný synu člověka [vzkříšený Ježíš] přicházel s nebeskými oblaky; a získal přístup k Prastarému na dny [Jehovovi Bohu] a přivedli ho blízko, až před Něho. A bylo mu [Ježíšovi] dáno panství a důstojnost a království, aby dokonce jemu sloužily všechny národy, národnostní skupiny a jazyky. Jeho panství je panství trvající na neurčito, které nepomine, a jeho království je království, které nebude zničeno.“ (Daniel 7:13, 14; Lukáš 1:31, 32; Jan 3:13–16)

Ti, kdo budou pod vládou Božího Království žít zde na zemi, se budou těšit z dokonalého zdraví, trvalého bezpečí a věčného života. „Jistě budou stavět domy a obývat je,“ napsal prorok Izajáš, „a jistě budou sázet vinice a jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, a někdo jiný obývat; nebudou sázet, a někdo jiný jíst.“ (Izajáš 65:21–23) Apoštol Jan o té době předpověděl: „Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4)

 4 Co byste měli dělat, abyste přežili?

Apoštol Petr připustil, že někteří lidé žijící v čase konce se budou vysmívat myšlence, že Bůh jednou zasáhne do lidských záležitostí a odstraní ze země zlo. (2. Petra 3:3, 4) Ty, kdo žijí v dnešní době, proto vybízel, aby se posměchem nenechali odradit a jednali následujícím způsobem.

Poučte se z historie. Bůh „se nezdržel potrestání starodávného světa, ale Noema, kazatele spravedlnosti, zachoval v bezpečí se sedmi jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných lidí,“ napsal Petr. (2. Petra 2:5) Na adresu posměvačů, kteří přehlížejí důležitá fakta, uvedl: „Podle jejich přání uniká . . . jejich pozornosti ta skutečnost, že nebesa byla odedávna, a země, která Božím slovem celistvě vystupovala z vody a uprostřed vody; a těmito prostředky tehdejší svět utrpěl zničení, když byl zatopen vodou.  Týmž slovem jsou však nynější nebesa a země * schraňovány k ohni a jsou zachovány ke dni soudu a zničení bezbožných lidí.“ (2. Petra 3:5–7)

Žijte v souladu s Božími mravními měřítky. Petr napsal, že ti, kdo si přejí přežít konec, se mají vyznačovat ‚svatými činy chování a skutky zbožné oddanosti‘. (2. Petra 3:11) Všimněte si, že Petr mluvil o svatém chování a zbožných skutcích. Nebude tedy stačit, aby se člověk jen prohlašoval za věřícího nebo se snažil svůj vztah s Bohem urovnat na poslední chvíli.

Jaké konkrétní chování a skutky od nás Bůh očekává? Co kdybyste si svou představu porovnali s tím, co o tomto námětu učí Bible? Svědkové Jehovovi vám rádi pomohou. Požádejte je, aby vám ve vaší Bibli ukázali, na čem své odpovědi zakládají. Když to uděláte, budete se moci dívat do budoucnosti s optimismem, přestože je ve světě kolem nás mnoho důvodů k obavám.

[Poznámky pod čarou]

^ 8. odst. Viz také článek „Mají všichni lidé stejnou příležitost poznat Boha?“ na straně 22 tohoto čísla.

^ 19. odst. Petr se zde zmiňuje o zemi v přeneseném smyslu slova. Podobně použil výraz „země“ biblický pisatel Mojžíš, když napsal: „Celá země měla dále jeden jazyk.“ (1. Mojžíšova 11:1) Stejně jako Mojžíš nechtěl říct, že by ‚jedním jazykem‘ mluvila doslovná země, ani Petr neměl na mysli zničení naší planety. Prohlásil, že zničení postihne bezbožné lidi.

[Praporek na straně 7]

Nenastane konec naší planety, ale těch, kdo ji ničí.