Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak být v životě šťastný

Jak být v životě šťastný

 Co Ježíš učil

Jak být v životě šťastný

Co je klíčem ke štěstí?

▪ Ježíš se zmínil o štěstí hned v samotném úvodu svého nejslavnějšího kázání. Řekl: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (Matouš 5:3) Co tím myslel? Co potřebujeme v duchovním ohledu?

K tomu, abychom zůstali naživu, musíme stejně jako zvířata dýchat, jíst a pít. K tomu, abychom byli šťastní, ale na rozdíl od nich potřebujeme ještě něco dalšího — potřebujeme pochopit smysl života. A tuto potřebu může uspokojit pouze Ten, kdo život stvořil. Ježíš proto řekl: „Člověk nebude žít ze samotného chleba, ale z každého výroku, který vychází z Jehovových úst.“ (Matouš 4:4) Ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu, si vytvářejí blízký vztah k Jehovovi, ‚šťastnému Bohu‘, a proto jsou šťastní. Také získávají něco dalšího, co je ke štěstí nezbytné, totiž naději. (1. Timoteovi 1:11)

Jak Ježíš poskytoval lidem naději?

▪ „Šťastní jsou lidé mírné povahy, protože zdědí zemi,“ prohlásil Ježíš. (Matouš 5:5) Poskytoval naději tím, že uzdravoval nemocné a křísil mrtvé k životu na zemi. Naději obsahovalo i jeho poselství. Vysvětlil: „Bůh totiž tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16) Lidé, kteří poslouchají Boha, budou žít na zemi věčně. Dovedete si představit, že budete žít mezi samými mírnými lidmi a nikdy nezestárnete? Není divu, že Boží Slovo říká: „Radujte se z naděje.“ (Římanům 12:12) Ježíš navíc objasnil, co můžeme dělat, abychom byli šťastní už nyní.

 Co podle Ježíše vede v životě ke štěstí?

▪ Ježíš dal praktické rady například k mezilidským vztahům, manželství a pokoře a také ukázal, jak bychom se měli dívat na hmotné věci. (Matouš 5:21–32; 6:1–5, 19–34) Pokud se budete jeho radami řídit, přispěje to k tomu, že budete v životě šťastní.

Ježíš učil, že ke štěstí vede i štědrost. (Skutky 20:35) Řekl: „Když pořádáš hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé, slepé; a budeš šťastný, protože nemají nic, čím by ti oplatili.“ (Lukáš 14:13, 14) Štěstí nepramení z toho, že ho hledáme sami pro sebe, ale z toho, že k němu pomáháme druhým.

Co je zdrojem největšího štěstí?

▪ Jestliže se budete v životě zaměřovat na druhé, budete šťastní, ale ještě víc štěstí můžete zažít, pokud se budete zaměřovat na Boha. Hluboké uspokojení ze služby Bohu se nedá srovnat ani s pocity rodičů, kteří jsou hrdí na své milované děti. Je to vidět z toho, co se stalo, když Ježíš jednou veřejně vyučoval. „Nějaká žena ze zástupu pozvedla svůj hlas a řekla mu: ‚Šťastné lůno, které tě nosilo, a prsy, které jsi sál!‘ Řekl však: ‚Ne, spíše: Šťastní jsou ti, kdo slyší Boží slovo a dodržují je!‘“ (Lukáš 11:27, 28)

I sám Ježíš nacházel uspokojení a radost v tom, že konal vůli svého nebeského Otce. A Boží vůlí je, aby se lidé dozvěděli o naději na věčný život. Poté, co Ježíš mluvil o této naději se ženou, kterou jeho poselství zaujalo, prohlásil: „Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal.“ (Jan 4:13, 14, 34) Pokud budete o pravdách z Bible mluvit s druhými lidmi, hluboké uspokojení plynoucí z konání Boží vůle můžete zažít i vy.

Více informací najdete v 1. kapitole této knihy, Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 16]

Skutečné štěstí pramení z toho, že chápeme, co je smyslem života