Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte . . .

Co možná nevíte . . .

 Co možná nevíte . . .

Co měl apoštol Pavel na mysli, když mluvil o „triumfálním průvodu“?

Pavel napsal: „Díky Bohu, který nás vždy vede v triumfálním průvodu ve spojení s Kristem a vůni poznání o sobě činí skrze nás vnímatelnou na každém místě! Bohu jsme totiž sladkou vůní Kristovou mezi těmi, kdo jsou zachraňováni, a mezi těmi, kdo hynou; těm druhým vůní vycházející ze smrti k smrti, těm prvním vůní vycházející ze života k životu.“ (2. Korinťanům 2:14–16)

Apoštol měl na mysli římský zvyk pořádat slavnostní průvod k poctě generála, který dosáhl významného vítězství nad nepřáteli Říma. Při těchto příležitostech se okázale předváděla válečná kořist a zajatci. Součástí průvodu byli i býci určení k oběti. Vítězný vojevůdce se svou armádou sklízeli ovace. Průvod byl zakončen obětováním býků a popravou mnoha zajatců.

Vyjádření ‚sladká vůně Kristova‘ znamenající pro některé život a pro jiné smrt je metaforou, která „nejspíš čerpá z římského zvyku pálit kadidlo podél cesty, kudy průvod procházel,“ uvádí The International Standard Bible Encyclopedia. „Tato vůně, která pro vítěze znamenala triumf, zajatcům připomínala, že je pravděpodobně čeká poprava.“ *

Co byly „výšiny“, o kterých se často mluví v Hebrejských písmech?

Když se Izraelité chystali vstoupit do Zaslíbené země, Jehova jim řekl, aby odstranili všechna místa, která Kananejci, původní obyvatelé, používali ke svým náboženským obřadům. „Zničíte všechna jejich kamenná zobrazení, a všechny jejich sochy z litého kovu byste měli zničit a všechny jejich posvátné výšiny byste měli vyhladit,“ přikázal Bůh. (4. Mojžíšova 33:52) Těmito středisky falešného uctívání byla buď místa pod širým nebem na vrcholcích kopců a hor nebo plošiny postavené například pod velkými stromy či ve městech. (1. Královská 14:23; 2. Královská 17:29; Ezekiel 6:3) Součástí výšin byly oltáře, posvátné sloupy nebo kůly, sochy, stojany s kadidlem a další vybavení pro náboženské obřady.

Předtím než byl postaven chrám v Jeruzalémě, Izraelité uctívali Jehovu na místech, o kterých se v Bibli také mluví jako o výšinách a která mu byla přijatelná. Například Boží prorok Samuel přišel předložit oběť na „výšinu“ u nejmenovaného města v zemi Cuf. (1. Samuelova 9:11–14) Avšak poté, co byl postaven chrám, se řada králů věrných Jehovovi pokoušela zemi od výšin očistit. (2. Královská 21:3; 23:5–8, 15–20; 2. Paralipomenon 17:1, 6)

[Poznámka pod čarou]

^ 5. odst. Duchovní význam Pavlova znázornění je vysvětlen ve Strážné věži z 15. listopadu 1990, strana 27.

[Obrázek na straně 23]

Část reliéfu zobrazujícího římský triumfální průvod, druhé století n. l.

[Podpisek]

Fotografie pořízena s laskavým svolením British Museum

[Obrázek na straně 23]

Pozůstatky posvátných sloupů v Gezeru