Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Lefsaed: London, Inglan, long yia 1945, oli mekem miting afsaed nomo; Raetsaed: Asembli blong wan dei long Malawi, Afrika, long yia 2012

 HAF 5

Kingdom i Tijim Ol Man​—Hem i Trenem Ol Man Blong King

Kingdom i Tijim Ol Man​—Hem i Trenem Ol Man Blong King

 YU STAP lukluk yangfala brata we i givim tok antap long stej. Hem i blong kongregesen blong yu, mo hemia fas taem we hem i mekem wan tok long asembli. Yu smael, mo yu tingbaot nambawan trening we God i stap givim long ol man blong hem. !Bifo, yangfala ya i no mekem ol gudfala tok olsem! Tiokratik Skul i trenem hem, mo tu, hem i go long Skul blong Paenia. I no longtaem i pas, hem mo woman blong hem tufala i go long Skul Blong Ol Man Blong Talemaot Kingdom. Long en blong nambawan tok ya, yu klapem han blong yu, yu lukluk ol man raonabaot long yu, mo yu tingbaot tijing we ol man blong God oli stap kasem.

Baebol i tokbaot taem ya we ‘Jehova bambae i tijim’ ol man blong hem. (Aes. 54:13) Yumi stap kasem tijing ya tede. Ol buk blong yumi oli tijim yumi. Antap long hemia, i gat ol miting, ol asembli, mo ol defdefren skul we oli rerem yumi blong mekem wok long ogenaesesen blong Jehova. Long haf ya, bambae yumi tokbaot olsem wanem tijing we yumi kasem i soemaot se Kingdom blong God i stap rul.

LONG HAF YA

JAPTA 16

Yumi Joen Wanples Blong Mekem Wosip

?Yumi mas mekem wanem blong kasem ol gudfala samting long ol miting?

JAPTA 17

Ol Man Blong Talemaot Kingdom Oli Kasem Trening

?Ol skul blong ol Witnes oli rerem yumi olsem wanem blong mekem wok blong yumi?