Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 9

Wok Blong Prij i Karem Frut​—‘Kakae Long Garen i Rere Finis’

Wok Blong Prij i Karem Frut​—‘Kakae Long Garen i Rere Finis’

?JAPTA YA I TOKBAOT WANEM?

Jehova i mekem sid blong trutok i gru

1, 2. (1) ?From wanem ol disaepol oli no kasem save long tok blong Jisas? (2) ?Jisas i tokbaot wan prapa garen no olsem wanem?

JISAS i talem long ol disaepol blong hem se: “Yufala i traem lukluk long ol kakae long garen. Naoia lif blong olgeta i drae finis, i taem blong go tekem.” Ol disaepol oli no kasem save. Long tingting blong olgeta, ‘i gat sam manis i stap yet go kasem taem blong tekem kakae long garen.’—Jon 4:35.

2 Be Jisas i no stap tokbaot wan prapa garen. Hem i stap tokbaot ol man, mo wok blong hivimap olgeta long Kristin kongregesen. Hem i wantem tijim ol disaepol blong hem long tu impoten samting. ?Wanem tufala samting ya? Bambae yumi luk.

I Nidim Ol Man Blong Wok, Mo Bambae Oli Glad

3. (1) ?Maet from wanem nao Jisas i talem se, ‘Kakae long garen i rere finis’? (2) ?Jisas i talem wanem blong mekem tok blong hem i klia?

3 Jisas i talem ol tok ya long ol disaepol blong hem long en blong yia 30. Hem i stap sidaon klosap long wan wel, afsaed long taon ya Saeka long Sameria. Hem i stap prij long wan woman. Woman ya i kasem save kwiktaem se ol tok we hem i harem i tru. Ol disaepol oli go long taon. Taem oli kambak, woman ya i resis i go talemaot long ol man Saeka, ol gudfala toktok we hem i harem. Nao plante long olgeta oli hareap blong go luk Jisas long wel ya. Taem Jisas i luk fulap man Sameria oli stap kam, maet long taem ya nao hem i talem long ol disaepol blong hem se: “Yufala i traem lukluk long ol kakae long garen. Naoia . . . i taem blong go tekem.” Jisas i mekem i klia se hem i no stap tokbaot prapa kakae, i se: “Kakae ya . . . i blong laef ya we i no save finis.” (Jon 4:5-30, 36) Yes, hem i stap tokbaot wok blong hivimap ol man we bambae oli kasem laef.

4. (1) ?Jisas i wantem tijim ol man blong hem long wanem tufala samting? (2) ?Wanem ol kwestin we bambae yumi tokbaot?

4 Jisas i wantem tijim ol man blong hem long tu impoten samting. ?Wanem tufala samting ya? Faswan se, oli mas hareap, oli no mas wet. Taem hem i talem se ‘Kakae long garen i rere finis, i taem blong go tekem,’ hem i stap singaot ol man blong hem blong oli wok. Blong soemaot se oli mas hareap, Jisas i gohed se: “Man blong tekem kakae i kam, hem i stat kasem  pei blong hem finis.” !Yes, taem blong tekemaot kakae i stat finis, oli mas hareap! Seken samting se, ol man blong wok oli mas glad. Jisas i talem se man we i planem sid mo man we i go blong karem kakae, bambae “tufala evriwan” i save glad. (Jon 4:35, 36) Ating Jisas i glad tumas taem hem i luk we ‘i gat plante man Sameria oli bilif long hem.’ Long sem fasin, ol disaepol blong hem bambae oli kasem bigfala glad taem oli wok wetem ful paoa blong olgeta blong tekemaot kakae. (Jon 4:39-42) Yumi tu yumi stap long wan taem blong tekem kakae long garen. ?Wok ya i stat wetaem? ?Hu i mekem wok ya? ?Wanem frut i kamaot?

Jisas i Lidim Bigfala Wok Ya Long Taem Blong Yumi

5. ?Hu i lidim wok ya blong tekemaot kakae? ?Vison we Jon i luk, i soemaot olsem wanem se ol man blong wok oli mas hareap?

5 Aposol Jon i luk wan vison we i soemaot se Jehova i putumap Jisas blong i lidim wok ya blong tekem kakae long garen. (Ridim Revelesen 14:14-16.) Long vison ya, Jisas i werem “hat blong king we oli wokem long gol.” Mo hem i holem “huknaef we i sapgud.” Hemia i soemaot se Jisas we i King finis, hem i rere blong tekem kakae long garen. Enjel long vison ya i talem se, “wol i olsem garen we kakae blong hem i rere finis.” Jehova i wantem soemaot se ol man blong wok oli mas hareap. !Oli no mas wet! !Yes, “naoia i stret taem blong tekem kakae”! Afta, Jehova i talem long Jisas se: ‘Yu go tekem kakae i kam.’ Nao Jisas i yusum huknaef blong hem blong hivimap ol man we oli olsem kakae long garen. Vison ya i mekem yumi tingbaot bakegen tok blong Jisas se, ‘kakae blong garen i rere finis, i taem blong go tekem.’ ?Olsem wanem? ?Vison ya i givhan long yumi blong yumi save stret taem we wok ya blong tekem kakae long garen i stat? !Yes!

6. (1) ?‘Taem ya blong tekem kakae’ i stat wetaem? (2) ?Be wok ya blong “tekem kakae” i stat wetaem? Yu eksplenem.

6 Long vison ya long Revelesen japta 14, Jisas i werem hat blong king (vas 14). Hemia i min se vison ya i kamtru afta we Jisas i kam King long yia 1914. (Dan. 7:13, 14) Samtaem afta, Jehova i talem long Jisas blong i go tekem kakae long garen (vas 15). Hemia i laenap wetem parabol blong gudfala sid mo rabis gras. Long parabol ya, Jisas i talem se: “Taem blong tekem kakae i kam, hemia [klosap] en blong wol ya.” Long yia 1914, taem we i klosap en blong wol ya i stat, taswe taem blong tekem kakae long garen tu i stat long 1914. Be Jisas i no statem wok ya stret long taem ya. (Mat. 13:30, 39) Tede, yumi kasem save se wok blong tekem kakae ya i stat sam yia afta we Jisas i kam King long 1914. Fastaem, hem i mekem ol tabu man oli kam klin gud long fes blong God. Hem i finisim wok ya long yia 1919. (Mal. 3:1-3; 1 Pita 4:17) Long 1919 yet, hem i statem wok ya blong “tekem kakae” long garen. Hem i yusum slef  we i stret mo waes, we hem i jes putumap, blong i pulum ol brata blong oli prij. Yu traem tingbaot samting we i hapen.

7. (1) ?Wanem i mekem ol brata we oli lidim wok oli luksave se wok blong prij i mas hareap? (2) ?Ale oli pulum ol brata mo sista blong oli mekem wanem?

7 Long Julae 1920, Wajtaoa i talem se: “Taem yumi stadi gud long Baebol, i klia se jos i gat bigfala blesing blong talemaot gud nius blong kingdom.” Profet tok blong Aesea nao i givhan long ol brata, blong oli luksave se oli mas talemaot gud nius blong Kingdom long fulwol. (Aes. 49:6; 52:7; 61:1-3) Oli no save se bambae oli mekem bigfala wok ya olsem wanem. Be oli trastem Jehova se bambae hem i soemaot rod long olgeta. (Ridim Aesea 59:1.) Taem ol brata we oli lidim wok oli kasem save gud se wok blong prij i mas hareap, oli pulum ol brata mo sista blong oli prij moa. ?Ol brata mo sista oli mekem wanem?

8. Long yia 1921, ?ol brata oli kasem save long wanem tufala samting?

8 Long Disemba 1921, Wajtaoa i talem se: “Long yia ya, yumi talemaot trutok long moa man i bitim ol narafala yia.” Be magasin ya i talem tu se: “I gat plante wok yet blong mekem. . . . I gud yumi glad nomo blong wok.” !Yu luk! Ol brata oli gat sem tingting olsem Jisas. Wok blong prij i mas hareap. Mo ol man we oli mekem wok ya oli mas glad.

9. (1) Long yia 1954, ?Wajtaoa i talem wanem blong tokbaot wok blong tekem kakae? ?From wanem? (2) Long 50 yia we i pas finis, ?namba blong ol pablisa i kam antap olsem wanem? (Yu luk “ Namba i Kam Antap Long Fulwol.”)

9 Afta long yia 1930, ol brata oli kasem save se wan bigfala kampani blong ol narafala sipsip bambae i bilif long gud nius blong Kingdom. Nao oli mekem wok blong prij i hareap moa. (Aes. 55:5; Jon 10:16; Rev. 7:9) ?Wanem frut i kamaot? !Long yia 1934 i gat 41,000 we oli stap prij, be long yia 1953, i gat 500,000! Wajtaoa blong namba 1 Disemba 1954 i tru nomo taem i talem se: “Tabu spirit i wok strong mo Tok blong God i gat paoa. From samting ya nao yumi karem fulap kakae long garen.” *Sek. 4:6.

NAMBA I KAM ANTAP LONG FULWOL

Kantri

1962

1987

2013

Ostrelia

15,927

46,170

66,023

Brasil

26,390

216,216

756,455

 Franis

18,452

96,954

124,029

Itali

6,929

 149,870

247,251

Japan

2,491

120,722

 217,154

Meksiko

27,054

222,168

772,628

Naejeria

33,956

133,899

344,342

Filipin

36,829

101,735

181,236

Amerika

289,135

780,676

1,203,642

Sambia

30,129

67,144

162,370

OL BAEBOL STADI OLI KAM PLANTE

1950

234,952

1960

646,108

1970

1,146,378

1980

1,371,584

1990

3,624,091

2000

4,766,631

2010

8,058,359

Ol Parabol Oli Soemaot Se Wok Ya Bambae i Karem Frut

10, 11. ?Long parabol blong sid we i smol tumas, Jisas i tokbaot wanem trifala samting we i hapen long sid ya?

10 Jisas i talem sam parabol blong eksplenem Kingdom. Ol parabol ya oli soemaot se wok blong tekem kakae long garen  bambae i karem frut. Bambae yumi tokbaot parabol blong sid we i smol tumas mo parabol blong is. Antap moa, bambae yumi tokbaot olsem wanem tufala parabol ya i kamtru long taem blong en.

11 Parabol blong sid we i smol tumas. Wan man i planem sid blong nambangga. Sid ya i gru i kam wan bigfala tri we ol pijin oli kam sidaon long hem. (Ridim Matiu 13:31, 32.) Parabol ya i makemaot trifala samting we i hapen: (1) Sid ya i kam wan bigfala tri. Sid ya we i “smol moa long olgeta narafala sid,” i gru i kam wan tri we “i gat ol bigbigfala han blong hem.” (Mak 4:31, 32) (2) Sid ya i mas gru. I no gat wan samting we i save mekem se sid ya i no gru. (3) Tri ya i kam hom blong ol pijin. Jisas i talem se, ol pijin oli kam “mekem bed blong olgeta aninit long sed blong hem.” ?Trifala samting ya oli joen olsem wanem wetem wok blong tekem kakae long garen tede?

12. ?Parabol blong sid we i smol tumas i joen olsem wanem wetem wok blong tekem kakae long garen tede? (Yu luk pija ya tu “ Ol Baebol Stadi Oli Kam Plante”)

12 (1) Sid ya i kam wan bigfala tri: Parabol ya i soemaot olsem wanem wok blong talemaot Kingdom i kam antap nao Kristin kongregesen i kam bigwan. Stat long yia 1919, ol man we oli wok strong blong tekem kakae long garen, oli hivap long Kristin kongregesen. Taswe, stat long ol yia afta 1900 kam kasem tede, kongregesen ya i stap kam bigwan moa oltaem. (Aes. 60:22) (2) Sid ya i mas gru: I no gat wan samting we i save mekem se Kristin kongregesen i no kam bigwan. Nomata wanem samting i agensem sid ya, be hem i gohed nomo blong gru. (Aes. 54:17) (3) Tri ya i kam hom blong ol pijin: “Ol pijin” we oli kam mekem bed blong olgeta long tri ya, hemia ol milian man long klosap 240 kantri, we oli laekem gud nius blong Kingdom nao oli joen long Kristin kongregesen. (Esik. 17:23) Long ples ya, oli faenem ol save blong God we i olsem kakae, oli harem gud, mo kongregesen i protektem olgeta.—Aes. 32:1, 2; 54:13.

Parabol blong sid we i smol tumas i soemaot se Kristin kongregesen i olsem hom blong yumi mo i protektem yumi (Yu luk haf 11 mo 12)

13. ?Taem is i joen wetem flaoa, wanem tufala samting we i hapen?

13 Parabol blong is. Wan woman i putum smol is long wan bigfala dis flaoa, nao olgeta flaoa i solap. (Ridim Matiu 13:33.) Parabol ya i makemaot tufala samting we i hapen: (1) Is i mekem flaoa i jenis. Man i no moa save luk is ya, be i ‘mekem olgeta flaoa i solap.’ (2) Is i go olbaot. Sloslo, is i go insaed long flaoa ya, i mekem i solap gogo i fulumap gud “bigfala dis.” ?Tufala samting ya i joen olsem wanem wetem wok blong tekem kakae long garen tede?

14. ?Parabol blong is i joen olsem wanem wetem wok blong tekem kakae long garen tede?

14 (1) Is i mekem flaoa i jenis. Is ya i minim gud nius blong Kingdom. Flaoa i minim ol man. Taem is i joen wetem flaoa, hem i mekem flaoa i solap. Long sem fasin, taem man i harem gud nius blong Kingdom mo i bilif long hem, tingting blong hem i jenis. (Rom 12:2) (2) Is i go olbaot. Sloslo, is i go insaed  long olgeta flaoa, i mekem i solap gogo i fulumap gud dis. Hemia i sem mak long gud nius blong Kingdom we sloslo, hem i kasem “olgeta ples long wol.” (Wok 1:8) Taswe, nating we sam gavman oli putum tabu long wok blong prij, be gud nius blong Kingdom i go insaed long ol ples ya long fasin we ol man oli no save luk.

15. ?Ol tok blong Aesea 60:5, 22, i stap kamtru olsem wanem? (Yu luk tu, “ Jehova Nomo i Save Mekem” long pej 93, mo “ ‘Smol Grup’ i Kam ‘Wan Strong Neson’” long pej 96 mo 97.)

15 Samwe long 800 yia bifo we Jisas i talem tufala parabol ya, Jehova i yusum Aesea blong talemaot se wok ya blong tekem kakae long garen bambae i kam bigwan, mo ol man we oli mekem wok ya bambae oli glad. * Long profet tok ya, Jehova i toktok long wan ‘woman,’ we ol tabu man long wol tede oli stap wok long nem blong hem. Jehova i tokbaot fulap man blong “ol ples longwe” we oli stap kam joen long ogenaesesen blong hem, i se: ‘Taem yu luk ol samting ya, bambae yu harem gud tumas. Bambae yu glad we yu glad, we yu jamjam from. Ol gudgudfala samting blong ol narafala kantri, olgeta ya bambae oli  karem i kam blong givim long yu. Ol gudgudfala samting we praes blong olgeta i hae tumas, bambae oli tekem long narasaed solwota, oli karem i kam long ples ya.’ (Aes. 60:1, 4, 5, 9) !Tok ya i tru we i tru! Tede, ol man we oli mekem wok blong Jehova longtaem finis, oli glad we oli glad taem oli luk smol grup blong ol pablisa long kantri blong olgeta i kam taosen.

Ol Man Blong Jehova Oli Save Glad

16, 17. ?From wanem ‘man blong planem garen mo man blong karem kakae, tufala evriwan i save glad’? (Yu luk pej ya tu, “ Tufala Traket i Pulum Tingting Blong Tu Man Long Amason.”)

16 Jisas i talem long ol aposol blong hem se: “Kakae ya we [man] i stap tekem i kam, hem i blong laef ya we i no save finis. Long fasin ya, man we i go blong planem garen, wetem man we i go blong karem kakae i kam, tufala evriwan i save glad.” (Jon 4:36) ?From wanem ‘evriwan oli save glad’ long wok ya blong karem kakae long garen? I gat plante risen, be bambae yumi tokbaot tri nomo.

17 Faswan, se yumi luk wok we Jehova i mekem. Taem yumi talemaot Kingdom, yumi planem sid. (Mat. 13:18, 19) Taem yumi tijim wan man nao hem i kam disaepol blong Kraes, yumi karem frut blong sid ya. Taem yumi luk we Jehova i mekem sid blong Kingdom i ‘gru mo i kam bigwan,’ yumi evriwan i glad mo yumi sapraes tu. (Mak 4:27, 28) Sam sid we yumi planem, narafala man i karem frut blong hem. Maet samting we i hapen long wan sista long Inglan i hapen long yu tu. Sista Joan, we i baptaes 60 yia finis, i talem se: “Samtaem mi mitim wan brata no sista we i talem se mi nao mi prij long hem plante yia finis, mo mi planem sid blong trutok long hat blong hem. Wan narafala Witnes i stadi wetem hem, nao hem i kam man blong Jehova. Mi mi glad tumas se sid we mi mi planem i gru, mo narafala i karem kakae blong hem.”—Ridim 1 Korin 3:6, 7.

18. ?Wanem risen blong glad we 1 Korin 3:8 i tokbaot?

18 Nambatu risen blong glad i stap long tok ya blong Pol se: ‘Bambae God i givim pei stret long ol wok we yumi mekem.’ (1 Kor. 3:8) Yumi kasem pei from wok we yumi mekem, be i no from we yumi pulum plante man oli kam long trutok. !Hemia wan gud nius long olgeta we oli stap prij long ol ples we smol man nomo oli lesin! Long tingting blong God, taem yumi mekem bes blong yumi long wok blong sakem sid, yumi stap “karem plante frut.” Taswe yumi save glad.—Jon 15:8; Mat. 13:23.

19. (1) ?From wanem profet tok blong Jisas long Matiu 24:14 i save mekem yumi glad? (2) Nating se yumi no pulum wan man i kam disaepol blong Kraes, ?be yumi save tingbaot wanem?

19 Nambatri risen blong glad, hemia se, taem yumi talemaot gud nius, yumi mekem wan profet tok i kamtru. Yu tingbaot we ol aposol blong Jisas oli askem long hem se: “?Wanem saen bambae i soemaot se yu yu stap, mo se en blong rabis fasin blong wol ya i klosap?” Taem hem i tokbaot saen ya, hem i talem se wok blong prij i wan haf blong hem. ?Olsem wanem?  ?Hem i wantem minim wok blong pulum ol man oli kam disaepol? Nogat. Jisas i talem se: “Gud nius ya blong kingdom, bambae ol man oli talemaot long olgeta ples long wol, blong oli witnes long hem.” (Mat. 24:3, 14, NW) Yes, taem yumi talemaot gud nius, yumi stap sakem sid, mo hemia nao haf blong saen ya. Maet yumi no pulum wan man i kam disaepol blong Kraes, be yumi stap “witnes.” * Nomata se man i lesin no i no lesin, be yumi mekem profet tok ya i kamtru. Mo tu, yumi gat bigfala blesing blong “joen wetem God blong mekem wok blong hem.” (1 Kor. 3:9) !Hemia wan bigfala risen blong glad!

“Long Olgeta Ples Long Wol”

20, 21. (1) Tok blong Malakae 1:11 i stap kamtru olsem wanem? (2) ?Yu yu gat strong tingting blong mekem wanem? ?From wanem?

20 Long taem bifo, Jisas i givhan long ol aposol blong hem blong oli luksave se oli mas hareap blong karem kakae long garen, oli no mas wet. Stat long yia 1919 kam kasem tede, hem i stap givhan long ol man blong hem blong oli luksave se oli mas hareap. Taswe tede oli bisi moa. I no gat wan samting we i save stopem wok ya blong karem kakae long garen. Profet Malakae i talem longtaem finis se ol man blong God bambae oli prij “long olgeta ples long wol.” (Mal. 1:11) Yes, stat long wan saed blong wol go kasem narasaed, stat long moning go kasem sapa, long evri ples long wol, ol man blong planem garen mo ol man blong karem kakae, olgeta evriwan oli glad. Evri dei yumi wok wetem tingting ya se wok ya i impoten tumas, mo yumi mas hareap blong finisim.

21 Ol man blong God we 100 yia bifo oli wan smol grup nomo, oli kam “wan strong neson” finis. Taem yumi tingbaot samting ya, ‘yumi glad we yumi glad.’ (Aes. 60:5, 22, NW) !From we yumi glad olsem mo yumi lavem “masta blong garen,” Jehova, yumi evriwan i save gat strong tingting blong joen fulwan long bigfala wok ya blong karem kakae long garen, gogo wok ya i finis!—Luk 10:2.

^ par. 9 Yu luk pej 425 kasem pej 520 blong buk ya Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom (Franis mo Inglis). Ol pej ya oli tokbaot wok blong tekem kakae long garen long ol yia 1919 kasem 1992.

^ par. 15 Sipos yu wantem save moa long profet tok ya, yu luk Wajtaoa blong namba 1 Julae 2002, pej 9 kasem 19.

^ par. 19 Ol Baebol Studen bifo oli kasem save long impoten trutok ya. Wajtaoa blong 15 Novemba 1895, i talem se: “Nating se yumi karem smol kakae nomo long garen, be yumi save prij plante. . . . Yumi evriwan i naf blong talemaot gud nius.”

_