Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Yu yu wantem tumas blong luk ol promes blong Kingdom oli kamtru?

 HAF 7

Ol Promes Blong Kingdom​—Olgeta Samting i Kam Niuwan

Ol Promes Blong Kingdom​—Olgeta Samting i Kam Niuwan

 YU STAP pikimap ol apol. Ale, yu tekem wan bigfala apol, yu smelem, nao yu fulumap long basket blong yu. Yu mekem wok ya plante aoa finis, be yu no taed, yu wantem gohed nomo. Yu harem mama blong yu i stap laf. Hem i stap wok klosap, mo long semtaem, hem i stap storian wetem ol famle mo fren we oli givhan long yufala blong pikimap ol apol. Yu lukluk mama blong yu, mo yu luk se hem i naes olsem we i yangfala yet. Hem i sem mak olsem long taem ya we yu yu pikinini nomo. Long olfala wol, hem i kam olfala mo i sik. Yu bin holem han blong hem taem hem i pulum las win blong hem, mo yu bin krae long beregraon. !Be naoia, hem i laef bakegen, wetem plante narafala tu! !Bodi blong olgeta i strong gud!

Taem ya bambae i kam. Yumi bilif strong long samting ya, from we yumi save se oltaem ol promes blong God oli kamtru. Long haf ya, bambae yumi tokbaot sam promes blong Kingdom we bambae oli kamtru. Sam bambae oli kamtru i no longtaem, bifo long Amagedon, mo sam afta. !Yumi wantem tumas blong luk taem ya we Kingdom blong God bambae i rulum fulwol, nao olgeta samting i kam niuwan!

LONG HAF YA

JAPTA 21

Kingdom i Finisim Gud Ol Enemi Blong Hem

Yu mas rere naoia from faet blong Amagedon.

JAPTA 22

Kingdom i Mekem Samting We God i Wantem Long Wol

?Olsem wanem yu save se ol promes blong Jehova bambae oli kamtru?