Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 5

King i Mekem Laet i Saenaot Moa

King i Mekem Laet i Saenaot Moa

?JAPTA YA I TOKBAOT WANEM?

Ol man blong God oli kasem save moa long Kingdom, mo olgeta we oli rul, mo olgeta we oli stap aninit long hem. Oli kasem save tu se oli mas obei long Kingdom ya

1, 2. ?Wanem i soemaot se Jisas i lidim ol man blong hem long fasin we i waes?

YU traem tingbaot sipos yu go long wan bigfala taon we yu neva go long hem bifo. Ale, wan man i lidim yu wetem sam narafala turis, yufala i go lukluk ples. Taem hem i stap eksplenem ol samting, yu stap lesin gud long hem. Nao yu tingbaot wan samting we yu bin harem long saed blong taon ya mo yu wantem tumas blong luk, ale yu askem, be hem i no ansa. Taem yufala i kam klosap long samting ya, long taem ya nao hem i jes tokbaot. Sloslo yu luksave se man ya i waes we i waes. Samting we yu yu wantem save, hem i talem long stret taem blong hem.

2 Yumi ol tru Kristin, yumi olsem ol turis ya. Yumi wantem kasem save long “wan taon we fandesen blong hem i save stap oltaem nomo,” hemia Kingdom blong God. (Hib. 11:10) Taem Jisas i stap long wol, hem wan i lidim ol man blong hem blong oli kasem save moa long Kingdom. ?Olsem wanem? ?Hem i ansa long ol kwestin blong olgeta wantaem? Nogat. Hem i talem se: “Mi mi gat plante narafala samting yet blong talem long yufala. Be naoia yufala i no save kasem olgeta evriwan, oli strong tumas yet long yufala.” (Jon 16:12) Jisas i waes we i waes. Hem i no givim tumas save long ol disaepol blong hem, be hem i givim save we oli naf nomo blong kasem.

3, 4. (1) Afta we Jisas i go antap long heven, ?hem i yusum wanem blong tijim ol man blong hem? (2) Long japta ya, ?bambae yumi tokbaot wanem?

3 Jisas i talem ol tok long Jon 16:12 long naet bifo we hem i ded. Afta we hem i go antap long heven, ?bambae hem i tijim ol man blong hem olsem wanem? Hem i promes long ol aposol blong hem se: ‘Spirit ya we i stamba blong trutok bambae i tijim yufala long olgeta tok we i tru.’ * (Jon 16:13) Jisas i yusum tabu spirit blong tijim ol man blong hem long Kingdom blong God, olsem man ya we i lidim ol turis long waes fasin. Hem i givim save we oli nidim long stret taem blong hem.

4 Long japta ya, bambae yumi tokbaot olsem wanem spirit blong Jehova i lidim ol tru Kristin, blong oli kasem save moa long Kingdom. Fastaem, bambae yumi tokbaot stret taem we Kingdom i stat blong rul. Afta, bambae yumi tokbaot hu olgeta  we oli rul long Kingdom ya mo hu olgeta we oli stap aninit long Kingdom ya. Biaen, bambae yumi luk olsem wanem ol man blong Kraes oli kasem save moa, long samting we oli mas mekem blong obei long Kingdom ya.

Oli Kasem Save Moa Long Yia 1914

5, 6. (1) ?Wanem ol rong tingting we ol Baebol Studen oli gat? (2) ?Olsem wanem? ?Ol rong tingting ya oli soemaot se Jisas i no moa lidim olgeta? Yu eksplenem.

5 Long Japta 2 blong buk ya, yumi lanem se plante yia bifo long 1914, ol Baebol Studen oli talemaot se wan impoten profet tok blong Baebol bambae i kamtru long yia 1914. Be oli gat sam tingting yet we oli no stret. Oli ting se yia 1874 i makem stat blong taem ya we Kraes i stap. Oli ting se hem i stat blong rul long heven long yia 1878, mo bambae i rul fulwan long Oktoba 1914. Mo tu, oli ting se taem blong tekemaot kakae long garen, i stat long yia 1874 mo bambae i finis long 1914, nao ol tabu man bambae oli go long heven. ?Olsem wanem? ?Ol rong tingting ya oli soemaot se Jisas i no moa lidim olgeta? ?Hem i no moa yusum tabu spirit blong givim save long olgeta?

6 Si, hem i stap lidim olgeta yet. Yu traem tingbaot pijatok long Haf 1. Ol turis oli hareap tumas blong askem ol kwestin, be man we i lidim olgeta i no ansa. ?Olsem wanem? ?Man ya i no gat save? !Si, be i no stret taem yet blong hem i ansa! I sem mak long ol man blong God. Samtaem oli hareap tumas blong traem kasem save long stamba tingting blong Jehova. Be i no stret taem yet blong tabu spirit i givim save long olgeta. Nating se i olsem, i klia se Jisas i stap lidim olgeta. Taswe, olgeta we oli gat tingting daon, oli rere blong stretem tingting blong olgeta.—Jem. 4:6.

7. ?Wanem save we God i givim long ol man blong hem, olsem laet we i saenaot?

7 Long ol yia afta 1919, God i givim plante save long ol man blong hem, olsem we laet i saen long olgeta. (Ridim Ol Sam 97:11.) Long yia 1925, i gat wan haf blong Wajtaoa we nem blong hem se “Wan Neson i Bon.” Hem i talem plante vas blong Baebol blong pruvum se Kingdom i stanap long yia 1914. Long taem ya, profet tok blong Revelesen japta 12 i kamtru. Hemia profet tok blong woman blong God long heven we i bonem wan pikinini. * Wajtaoa ya i tokbaot ol trabol tu we ol man blong Jehova oli kasem long ol yia blong Wol Wo Wan. Trabol ya i olsem wan saen se olgeta long heven oli sakemaot Setan i kamdaon long wol finis, nao “hem i kros tumas, from we hem i save se i gat smol taem nomo blong hem i stap yet.”—Rev. 12:12.

8, 9. (1) ?Wanem i givhan long ol man blong God blong oli luksave se Kingdom i impoten tumas? (2) ?Bambae yumi faenem ansa blong wanem kwestin?

8 ?Olsem wanem? ?Kingdom ya i impoten? Yes, i impoten tumas. Long yia 1928, Wajtaoa i talem se Kingdom i moa impoten i winim we Jisas i ded blong sevem yumi. Kingdom ya we Mesaea i King blong hem bambae i mekem nem blong Jehova i tabu, bambae i leftemap hae rul blong God, mo bambae i mekem se stamba tingting blong God i kamtru.

 9 ?Hu bambae i rul wetem Kraes long Kingdom ya? ?Hu bambae i stap long wol, aninit long rul blong Kingdom ya? ?Mo ol man blong Kraes oli mas bisi long wanem wok?

Oli Hivimap Ol Tabu Kristin

10. Plante yia bifo long 1914, ?wanem save we ol Baebol Studen oli gat long ol 144,000?

10 Plante yia bifo long 1914, ol Baebol Studen oli save se ol 144,000 man blong Kraes bambae oli rul wetem hem long heven. * Oli kasem save se namba ya 144,000 i stret namba blong man, be i no wan saen. Mo oli kasem save tu se tabu spirit i stat blong makemaot ol man ya long taem blong ol fas Kristin.

11. Olgeta we bambae oli kam woman blong Kraes, ?olsem wanem oli kasem save sloslo long wok we oli mas mekem long wol?

11 Ol 144,000 ya we bambae oli kam woman blong Kraes, sloslo oli kasem save se oli gat wan wok blong mekem taem oli stap yet long wol. Oli luk se Jisas i tokbaot wok blong prij oltaem, mo i joenem wetem taem blong tekemaot kakae long garen. (Mat. 9:37; Jon 4:35) Yumi luk long Japta 2, we fastaem oli ting se taem ya blong tekemaot kakae long garen bambae i gohed blong 40 yia. Mo oli ting se long en blong taem ya, olgeta ya bambae oli go antap long heven. Be taem 40 yia i pas finis, oli luk se wok ya i stap gohed yet. Ale oli save se tingting blong olgeta i rong. Tede yumi kasem save se taem blong tekemaot kakae i stat long yia 1914. Hemia taem blong seraotem ol rabis gras long ol gudfala kakae, i min se, i taem blong seraotem ol giaman Kristin long ol tru Kristin we tabu spirit i makemaot olgeta. !Ale taem i kam finis blong oli hivimap ol laswan we bambae oli go long heven!

Taem blong tekemaot kakae long garen i stat long yia 1914 (Yu luk haf 11)

12, 13. ?Tufala parabol blong Jisas i kamtru olsem wanem long ol las dei?

12 Stat long yia 1919, Kraes i lidim slef we i stret mo waes blong i pulum tingting blong ol tabu man se oli mas prij. Jisas i givim wok ya long ol disaepol blong hem longtaem finis. (Mat. 28:19, 20) Mo tu, hem i tokbaot ol fasin we bambae oli nidim, blong oli gohed gogo oli finisim wok blong prij. ?Hem i tokbaot samting ya olsem wanem? Hem i talem parabol ya blong ten yang gel. Parabol ya i soemaot se, sipos ol 144,000 oli  wantem mared long Kraes long heven, oli mas wekap gud mo oli mas rere oltaem. (Rev. 21:2) Mo tu, Jisas i talem parabol ya blong trifala man we oli holem mane blong masta. Parabol ya i soemaot tu se ol tabu man blong Jisas oli mas lukaot gud long wok blong prij we hem i putum long han blong olgeta.—Mat. 25:1-30.

13 !Tufala parabol ya i kamtru long ol las dei! Long 100 yia we i pas finis, ol tabu Kristin oli wekap gud mo oli wok strong. !Bambae oli kasem pei from gudfala fasin ya! Be taem ya blong tekemaot kakae long garen, ?hem i blong hivimap ol laswan blong ol 144,000 nomo?

Kingdom i Hivimap Ol Man We Bambae Oli Laef Long Wol

14, 15. ?Buk ya Finished Mystery i tokbaot wanem fofala grup, we tu i blong go long heven, mo tu i blong stap long wol?

14 Longtaem finis i kam, ol gudfala man blong God oli wantem save moa long ‘bigfala kampani’ we Revelesen 7:9-14 i tokbaot. Long stret taem, Kraes i talemaot hu nao bigfala kampani ya. Be plante tingting we oli kamaot bifo long taem ya, oli longwe long ol klia save we yumi gat tede.

15 Long yia 1917, buk ya Finished Mystery (Tokhaed We i Kamtru) i talem se i gat “fo grup we bambae God i sevem olgeta, tu i blong go long heven, mo tu i blong stap long wol.” Fas grup, hemia ol 144,000 we bambae oli rul wetem Kraes long heven. Seken grup blong heven, hemia bigfala kampani. Long taem ya, oli ting se bigfala kampani, hemia ol Kristin we oli stap yet long ol giaman skul, mo oli gat bilif, be bilif blong olgeta i slak. Taswe, oli save kasem wok long heven we i daon moa. Namba tri grup, hemia ol gudfala olfala olsem Ebraham mo Moses we bambae oli laef long wol. Olgeta ya oli rul antap long namba fo grup, hemia ol narafala man long wol.

16. ?Wanem laet i saenaot long yia 1923 mo 1932?

16 Be ol tingting ya oli no stret. Ale, ?tabu spirit i lidim ol man blong Kraes olsem wanem, blong oli kasem stret save we yumi holem yet tede? Long yia 1923, laet i saenaot sloslo. Wajtaoa i tokbaot wan grup blong man nomo we bambae i laef long wol ya aninit long rul blong Kraes. Mo long yia 1932, Wajtaoa i talem se Jonadab we i joen wetem King Jehu blong Isrel blong faet agensem giaman wosip, hem i pija blong grup ya. (2 King 10:15-17) Mo tu, Jehova bambae i lukaot gud long grup ya, nao bambae i “pastru long taem blong bigfala trabol long Amagedon,” blong laef long wol ya.

17. (1) Long yia 1935, ?wanem save i kam klia? (2) ?Ol tru Kristin oli mekem wanem taem oli kasem niufala save ya? (Yu luk pej ya, ‘ Tingting i No Moa Trabol.’)

17 Long yia 1935, laet blong trutok i saenaot moa. Long wan asembli long Washington long Amerika, oli talemaot se bigfala kampani, hemia ol man we bambae oli laef long wol ya. Olgeta ya oli olsem ol sipsip long parabol blong ol sipsip mo nani. (Mat. 25:33-40) Mo tu, bigfala kampani ya i insaed long grup ya  we Jisas i kolem “ol narafala sipsip,” taem hem i talem se: “Bambae mi mas tekem olgeta tu oli kam.” (Jon 10:16) Long asembli ya, Brata Rutherford i talem se: “!Yufala we i wantem kasem laef we i no save finis long wol ya, plis yufala i stanap!” Ale, big haf blong ol man we oli stap long asembli ya oli stanap. Nao hem i talem se: “!Olgeta, yufala i luk! !Hemia nao bigfala kampani!” Plante oli krae from we oli kasem save nao se oli blong grup ya we i save laef olwe long wol.

18. ?Ol man blong Kraes oli wok strong blong hivimap hu? ?Wanem frut i kamaot?

18 Stat long taem ya, Kraes i lidim ol man blong hem blong oli hivimap bigfala kampani ya we bambae i pastru long bigfala trabol. Fastaem i luk olsem se bambae oli no plante. Brata Rutherford i talem se: “I luk olsem se ‘bigfala kampani ya’ bambae i no bigfala tumas.” !Be long taem blong yumi, yumi luk we Jehova i blesem bigwan, wok ya blong tekemaot kakae long garen! Mo tu, Jisas i yusum tabu spirit blong lidim ol tabu man wetem “ol narafala sipsip” tu, blong oli kam “wan kampani” we i gat “wan man nomo blong lukaot long olgeta.”

Brata Rutherford i no ting se bigfala kampani bambae i bigwan olsem

19. ?Yumi mekem wanem blong bigfala kampani i kam bigwan moa?

19 Big haf blong ol man we oli holemstrong long Jehova, bambae oli laef olwe long paradaes long wol, aninit long rul blong Kraes mo ol 144,000 tabu man. Kraes i lidim ol man blong hem blong oli kasem save sloslo long nambawan promes ya blong Baebol. ?Yu yu harem gud taem yu tingbaot samting ya? !Yumi gat bigfala blesing blong talemaot promes ya long ol man! !I gud yumi gohed strong long wok ya blong prij! !Olsem nao, bigfala kampani ya bambae i kam bigwan moa! !Plante moa man bambae oli presem nem blong Jehova!—Ridim Luk 10:2.

Bigfala kampani i stap kam bigwan moa

?Yumi Mekem Wanem Blong Obei Long Kingdom?

20. ?Wanem ya ogenaesesen blong Setan? Olgeta we oli obei long Kingdom, ?oli no mekem wanem?

20 Taem ol man blong God oli stap kasem save long Kingdom, oli kasem save tu long wanem we oli mas mekem blong obei long gavman ya long heven. Long yia 1922, Wajtaoa i talem se i no ogenaesesen blong Jehova nomo we i stap wok, be i gat wan ogenaesesen blong Setan tu. Ogenaesesen blong Setan, hemia ol big bisnes, mo ol giaman skul, mo politik. Olgeta we oli obei long Kingdom blong God oli no save joen nating long ogenaesesen ya blong Setan. (2 Kor. 6:17) ?Oli no joen olsem wanem?

21. (1) ?Slef we i stret mo waes i givim wanem woning long ol man blong God? (2) Long yia 1963, ?Wajtaoa i talem wanem?

21 Oltaem slef we i stret mo waes i talem se ol big bisnes oli fulap long kruked fasin. Hem i givim woning long ol man blong God se oli no mas ronem mane mo ol sas samting. (Mat. 6:24) Mo tu, ol buk blong yumi oli stap soemaot se ol giaman skul oli insaed long ogenaesesen blong Setan. Fastaem, yumi ting se “Bigfala Babilon,” hemia ol giaman skul nomo we oli talem se oli Kristin. Be long yia 1963, Wajtaoa i talem se “Bigfala  Babilon,” hemia olgeta giaman skul long wol. Long Japta 10 blong buk ya, bambae yumi luk se God i givhan long ol man blong hem long ol defdefren kantri mo kastom, blong oli ‘kamaot long Bigfala Babilon’ mo lego ol giaman tijing blong hem.—Rev. 18:2, 4.

22. Long Wol Wo Wan, ?plante man blong God oli ting se Rom 13:1 i minim wanem?

22 ?Olsem wanem long narafala haf blong ogenaesesen blong Setan, hemia politik mo faet? ?Ol tru Kristin oli save joen long olgeta? Long Wol Wo Wan, ol Baebol Studen oli kasem save se ol man blong Kraes oli no mas kilim ol narafala man oli ded. (Mat. 26:52) Be plante oli ting se tok ya obei long “gavman” long Rom 13:1, i min se oli save joen long ami, oli save werem yunifom blong soldia, mo oli save karem masket. Be oli no mas sutum ol enemi, oli mas sut i go antap nomo.

23, 24. Long Wol Wo Tu, ?ol man blong Kraes oli ting se Rom 13:1 i minim wanem? Be long yia 1962, ?oli kasem save se i minim wanem?

23 Long yia 1939, taem Wol Wo Tu i jes stat, Wajtaoa i eksplenem gud mining blong tok ya ‘no joen long wol.’ Hem i talem se Setan i bos long wol ya, taswe ol tru Kristin oli no mas joen long ol faet blong wol. !Save ya i kamaot long stret taem! Long bigfala faet ya, fulap man oli ded, be ol man blong Kraes oli no gat fol long fes blong God, from we oli no joen long faet ya. Be oli nidim moa save yet long Rom 13:1. Hemia from we long Wol Wo Tu, oli holemtaet yet save we ol buk blong yumi oli bin talem long yia 1929. Oli ting se ol bigman blong gavman we vas ya i tokbaot, hemia Jehova mo Jisas.

 24 Be long yia 1962, tabu spirit i lidim ol man blong Kraes blong oli kasem moa save. Wajtaoa blong namba 15 Novemba mo namba 1 Disemba, i eksplenem gud Rom 13:1-7. Ale, oli kasem save long mining blong tok ya blong Jisas se: “Samting we i blong Sisa, yufala i givimbak long Sisa. Mo samting we i blong God, yufala i givimbak long God.” (Luk 20:25) Oli kasem save tu se ol bigman blong gavman long Rom 13:1 we oli mas obei long olgeta, hemia ol gavman blong wol. Be taem gavman i mekem wan loa we i agensem loa blong God, oli mas obei long God fastaem. Bambae oli talem olsem ol aposol bifo, se: “Mifala i mas obei long God, mifala i no save obei long man.” (Wok 5:29) Long Japta 13 mo 14 blong buk ya, bambae yumi tokbaot moa, olsem wanem ol man blong God oli no joen long wol.

!Yumi gat bigfala blesing blong talemaot promes blong laef we i no save finis!

25. ?From wanem yu yu glad tumas we Jisas i yusum tabu spirit blong lidim ol man blong God?

25 Yu traem tingbaot ol save we yumi kasem long handred yia we i pas. Yumi kasem save wetaem Kingdom blong God i stanap long heven, mo se Kingdom ya i impoten tumas. Tingting blong yumi i klia long tufala grup ya we bambae oli kasem blesing blong laef long heven mo long wol. Yumi kasem save tu, olsem wanem blong obei long Kingdom blong God. Mo tu, yumi obei long gavman blong man, be sipos gavman i mekem wan loa we i agensem loa blong God, yumi obei long God fastaem. Ale, yumi glad tumas we Jisas Kraes i yusum tabu spirit blong lidim slef we i stret mo waes, nao i kasem save long ol nambawan tijing ya mo i talemaot. Sipos no, ?bambae yu yu kasem save olsem wanem? !Tru ya, yumi kasem wan bigfala blesing!

^ par. 3 Wan buk i talem se Grik tok ya we oli tanem i kam “tijim” long vas ya, prapa mining blong hem se “soemaot rod.”

^ par. 7 Bifo long yia 1925, ol man blong God oli ting se vison ya i stap soemaot se, ol hiten man long Rom bambae oli mekem faet long pop blong Rom.

^ par. 10 Long Jun 1880, Wajtaoa i talem se maet ol 144,000 oli prapa man Isrel we bambae oli joen long tru wosip bifo long yia 1914. Be klosap long yia 1890, Wajtaoa i givim save we i klosap sem mak long save blong yumi naoia.