Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 20

Yumi Givhan Long Ol Brata Long Taem Blong Trabol

Yumi Givhan Long Ol Brata Long Taem Blong Trabol

?JAPTA YA I TOKBAOT WANEM?

Ol tru Kristin oli lavlavem olgeta, taswe oli givgivhan long olgeta long taem blong disasta

1, 2. (1) ?Ol Kristin long Judia oli kasem wanem trabol? (2) ?Ol Kristin long Antiok oli mekem wanem, we i soemaot se oli lavem ol brata blong olgeta?

LONG yia 46, kakae i sot long kantri blong Judia. Smol kakae we i stap, hem i sas bitim mak. Ol disaepol blong Jisas oli no gat mane blong pem. Oli hanggri, mo bambae oli ded sipos oli no kasem kakae. Be han blong Jehova i no sot. Hem i givhan long olgeta, long fasin we neva hem i givhan long ol narafala disaepol blong Kraes bifo. ?Wanem i hapen?

2 Ol Kristin long Antiok long Siria, we sam oli man Isrel mo sam oli blong ol narafala laen, oli sore long ol Kristin brata mo sista blong olgeta long Jerusalem mo Judia. Ale oli saksakem mane blong givhan long olgeta. Biaen, oli jusum Banabas mo Sol, blong tufala i karem mane ya i go long ol elda blong kongregesen long Jerusalem. (Ridim Ol Wok 11:27-30; 12:25.) !Yu traem tingbaot olsem wanem samting ya i tajem hat blong ol brata long Judia! !Oli luksave se ol brata long Antiok oli lavem olgeta tumas!

3. (1) ?Ol man blong God tede oli mekem wanem blong folem fasin blong ol Kristin long Antiok bifo? Yu talem wan eksampol. (Yu luk pej ya tu, “ Fas Bigfala Wok We Yumi Mekem Blong Givhan Long Taem Blong Trabol.”) (2) ?Wanem ol kwestin we bambae yumi tokbaot long japta ya?

3 Hemia fas taem we Baebol i talem se ol Kristin oli sanem mane mo olting i go long ol narafala Kristin we oli sot long plante samting. Tede, yumi folem sem fasin. Taem yumi harem se ol brata long narafala ples oli kasem trabol from disasta no oli kasem wan narafala trabol, yumi givhan long olgeta. * I gud yumi luksave olsem wanem wok ya blong givhan long taem blong trabol i wan wok we yumi mekem i go long God. Bambae yumi tokbaot trifala kwestin ya: ?Olsem wanem wok ya i wan tabu wok? ?Wanem trifala samting we wok ya i mekem? ?Yumi kasem wanem blesing from wok ya?

Wok Ya i Wan “Tabu” Wok

4. Taem Pol i raetem leta i go long ol Kristin long Korin bifo, ?hem i tokbaot wanem tufala wok?

4 Pol i raetem leta blong Seken Korin i go long ol Kristin we tabu spirit i makemaot olgeta. Be ol tok blong hem i stret tu long “ol narafala sipsip” tede. (Jon 10:16) Long leta ya, hem i eksplenem se ol Kristin oli gat tu wok. Wan wok i blong prij mo tijim ol man, ‘blong pulum olgeta oli kam fren blong God.’ (2 Kor. 5:18-20; 1 Tim. 2:3-6) Narafala wok i blong givhan long ol Kristin brata mo sista we oli kasem trabol, nao oli sot long plante samting. (2 Kor. 8:4) Pol i yusum sem Grik wod (di·a·ko·niʹa) blong  tokbaot tufala wok ya. ?From wanem yumi wantem save long samting ya?

5. ?From wanem i stret blong talem se wok ya blong givim ol samting long ol brata we oli trabol, i wan wok blong ol Kristin?

5 Taem Pol i yusum sem Grik wod blong tokbaot tufala wok ya, hem i wantem soemaot se tufala wok ya tugeta, oli wok blong ol Kristin. Hem i talem bifo finis se: ‘I gat ol defdefren kaen wok we yumi stap mekem, be i gat wan Masta nomo. I gat ol defdefren kaen fasin blong mekem ol wok ya. Be sem Spirit nomo i stap mekem ol wok ya.’ (1 Kor. 12:4-6, 11) Mo Pol i soemaot se defdefren wok ya we yumi mekem long kongregesen, evriwan oli “tabu” wok we oli joen wetem wosip blong yumi. * (Rom 12:1, 6-8) Taswe, Pol i luk se i stret nomo we hem i yusum taem blong hem, blong givhan long ol Kristin ya we oli trabol.—Rom 15:25, 26.

6. (1) ?Pol i eksplenem olsem wanem se wok blong givhan long ol brata we oli trabol i joen wetem wosip blong yumi? (2) Yu tokbaot plan we yumi folem long fulwol taem i gat disasta. (Yu luk pej 214, “ !Taem Disasta i Kasem Yumi!”)

6 Pol i givhan long ol Kristin long Korin, blong oli kasem save olsem wanem wok blong givhan long ol brata we oli trabol, i joen wetem wosip blong olgeta. Hem i eksplenem olsem: Taem ol Kristin oli givim samting long ol brata blong olgeta we oli trabol, oli stap “holemstrong gud nius ya blong Kraes.” (2 Kor. 9:13) Oli wantem folem ol tijing blong Kraes, taswe oli givhan long ol brata. Taem oli kaen olsem, hemia i soemaot se ‘God i stap givhan bigwan long olgeta long gladhat blong hem.’ (2 Kor. 9:14; 1 Pita 4:10) Taswe, Wajtaoa blong namba 1 Disemba 1975, i tokbaot wok ya blong givim samting we ol brata oli sot long hem, se: “Jehova God mo Pikinini blong hem Jisas Kraes, tufala i ting se wok ya i impoten tumas. !Yumi no mas gat tu tingting long saed ya!” Yes, wok ya i wan tabu wok we yumi mas tinghevi long hem.—Rom 12:1, 7; 2 Kor. 8:7; Hib. 13:16.

Tri Samting We Wok Ya i Mekem

7, 8. ?Wanem fas samting we wok ya blong givhan long ol brata i mekem? Yu eksplenem.

7 ?Wok ya i mekem wanem? Pol i ansa long kwestin ya long seken leta we hem i raetem long ol Kristin long Korin. (Ridim 2 Korin 9:11-15.) Pol i tokbaot tri bigfala samting we ‘wok ya blong givhan long ol man blong God’ i mekem. Bambae yumi tokbaot olgeta wanwan.

8 Fas samting, wok ya i leftemap nem blong God. Long 2 Korin 9:11-15, plante taem Pol i pulum tingting blong ol brata i go long Jehova God. Long vas 11 mo 12, hem i talem 2 taem se oli mas “talem tangkiu long God.” Long vas 13 mo 14, hem i talem se wok blong givhan long ol brata long taem blong trabol, i “leftemap nem blong God.” Mo wok ya i mekem se ol Kristin oli presem God, from we ‘hem i stap givhan bigwan long olgeta long gladhat blong hem.’ Long vas 15, Pol i finisim toktok blong hem se: “Yumi mas talem tangkiu long God.”—1 Pita 4:11.

9. ?Wok ya blong givhan long ol brata long taem blong trabol, i mekem wanem long sam man? Yu talem wan eksampol.

9 Ol man blong God tede oli gat sem tingting olsem Pol. Oli luk wok ya blong givhan long ol brata long taem blong trabol, olsem wan janis blong leftemap nem blong Jehova mo ol tijing blong hem. (1 Kor. 10:31; Taet. 2:10) Blong talem stret, wok ya i  jenisim tingting blong sam man we oli no laekem Jehova mo ol Witnes blong hem. Wan woman i putum saen long doa blong hem se: “Ol Witnes Blong Jehova, Yufala i No Kam Long Haos Ya.” Be wan dei, i gat wan bigfala hariken i kilim taon ya. Nao sam man oli kam wokem bakegen wan haos klosap long haos blong woman ya. Hem i wajem olgeta blong plante dei, mo i luk se oli fren gud mo oli glad. Ale hem i go blong faenemaot se hu nao ol man ya. Taem oli talem se oli Witnes blong Jehova we oli stap wok fri nomo, hem i sapraes, mo i talem se: “Bifo, mi mi no laekem yufala. Be mi mi rong ya.” ?Wanem i hapen biaen? Hem i karemaot saen we i stap long doa blong hem.

10, 11. (1) ?Wanem nambatu samting we wok ya blong givhan long ol brata long taem blong trabol, i mekem? Yu talem sam eksampol. (2) ?Wanem smol buk i givhan long olgeta we oli mekem wok ya? (Yu luk haf ya, “ Smol Buk We i Givim Save.”)

10 Nambatu samting, yumi ‘givhan long ol man blong God long ol samting we oli sot long hem.’ (2 Kor. 9:12, fas haf blong vas) Yumi wantem givim ol samting we ol brata mo sista oli nidim kwiktaem, mo yumi wantem mekem olgeta oli harem gud. ?From wanem? From we Kristin kongregesen i olsem ‘bodi blong yumi.’ Mo ‘sipos wan haf blong bodi i harem nogud, be bambae olgeta bodi i mas harem nogud.’ (1 Kor. 12:20, 26) Taswe ol brata mo sista oli sore tumas, taem oli harem we plante brata blong olgeta oli kasem trabol from wan disasta. From we oli lavem ol brata ya, oli lego evri samting, oli karem ol tul blong olgeta, mo oli go kwiktaem blong givhan long olgeta. (Jem. 2:15, 16) Samting ya i hapen long Japan long yia 2011, taem wan taetel wef i spolem ples ya. Branj ofis long Amerika i sanem wan leta i go long olgeta Komiti Blong Bildim Ol Haos Wosip long Amerika. Hem i askem sipos “sam brata we oli save gud wok ya blong bildim ol haos,” oli save go long Japan blong wokem bakegen sam Haos Kingdom. !Sam wik nomo afta, 600 brata mo sista oli putum nem blong olgeta blong go! !Mo oli talem tu se olgeta nomo bambae oli pem rod blong olgeta! Branj ofis long Amerika i talem se: “Mifala i sapraes long bigfala namba blong ol brata we oli wantem givhan.” Taem oli stap wok, wan brata blong Japan i askem long wan brata we i kam ovasi, from wanem hem i wantem kam givhan. Brata ya i ansa se: “Ol brata long Japan oli haf ‘bodi blong mifala.’ Taem oli harem nogud, mifala tu i harem nogud.” !Tru ya, ol brata we oli givhan long taem blong trabol oli lavem ol brata blong olgeta, taswe oli rere blong lego evri samting blong halpem olgeta! !Samfala, klosap oli lusum laef blong olgeta, blong givhan long ol brata blong olgeta! *1 Jon 3:16.

11 Plante man we oli no Witnes, olgeta tu oli presem wok we ol Witnes oli mekem long taem blong disasta. Samting ya i hapen long Arkansas long Amerika long yia 2013, taem wan disasta i kasem ples ya. Niuspepa i tokbaot ol Witnes we oli kwik blong givhan, i se: “Taem i gat wan disasta, ol Witnes blong Jehova oli folem wan gudfala plan. Oli tekem aksen kwiktaem, oli givim  samting we ol man oli nidim, mo oli mekem samting blong givhan long olgeta.” Yes, tok blong aposol Pol i tru nomo, se yumi givim ‘plante samting’ we ol brata oli sot long hem.

12-14. (1) ?Wanem nambatri samting we wok ya blong givhan long ol brata long taem blong trabol, i mekem? ?From wanem samting ya i impoten? (2) ?Wanem toktok blong ol brata mo sista we i soemaot se i impoten blong folem bakegen program blong mekem wosip?

12 Nambatri samting, yumi givhan long olgeta we oli kasem trabol, blong oli folem bakegen program blong mekem wosip. ?From wanem samting ya i impoten? Pol i talem se olgeta we oli kasem help bambae oli “talem tangkiu long God.” (2 Kor. 9:12, las haf blong vas) Rod we i beswan blong talem tangkiu long Jehova, hemia se oli mas kwik blong folem bakegen program blong mekem wosip. (Fil. 1:10) Long yia 1945, Wajtaoa i talem se: “Pol i agri long plan ya . . . blong mekem kleksin, from we i save givhan . . . long ol Kristin we oli sot long plante samting, nao oli gat taem mo paoa blong mekem wosip long Jehova mo blong joen bakegen long wok blong prij.” Tede, tingting blong yumi i sem mak. Taem ol brata oli joen bakegen long wok blong prij, oli leftemap tingting blong ol man raonabaot long olgeta we oli harem nogud, mo samting ya i mekem tingting blong olgeta tu i kam strong.—Ridim 2 Korin 1:3, 4.

13 Sam long olgeta we oli kasem paoa taem oli joen bakegen long wok blong prij, oli talemaot tingting blong olgeta. Wan brata i talem se: “Mi mo famle blong mi, mifala i harem se i wan bigfala blesing blong joen bakegen long wok blong prij. Taem mifala i givhan long ol narafala we oli harem nogud, mifala i no tingting tumas long ol trabol blong mifala.” Wan sista i talem se: “Taem mi putum tingting blong mi fulwan long wosip blong mi, mi no moa tingbaot ol trabol we disasta i mekem. Mi harem se mi no moa fraet.” Wan narafala sista i talem se: “Plante samting we i hapen, mi mo famle blong mi i no naf blong fiksimap. Be taem mifala i prij, mifala i putum tingting blong mifala i stap nomo long ol nambawan blesing blong niufala wol. Taem mifala i storian wetem ol narafala long ol blesing ya, tingting blong mifala i strong moa se olgeta samting bambae i kam gud.”

14 Ol brata mo sista we oli kasem trabol from disasta, oli mas kwik blong gobak long ol miting. Wan sista we i gat klosap 60 yia, nem blong hem Kiyoko, i lusum evri samting long wan taetel wef. Hem i gat klos mo sus nomo we hem i stap werem. Hem i no save se bambae i mekem wanem. Nao wan elda i talem long hem se bambae oli mekem miting long trak blong hem nomo. Kiyoko i talem se: “Mi mo wan narafala sista i sidaon long trak wetem elda mo woman blong hem. Miting ya i no dip tumas, be i olsem we i mekem merikel long mi. Mi no moa wari long taetel wef ya, mi harem se mi gat pis long tingting blong mi. Miting ya i soemaot long mi se taem yumi kampani wetem ol brata mo sista, samting ya i gat bigfala paoa.” Wan narafala sista i tokbaot ol miting we hem i joen long olgeta afta long wan disasta, i se: “!Oli givhan long mi blong mi stanap strong!”—Rom 1:11, 12; 12:12.

 Wok Ya i Givim Blesing We i Stap Olwe

15, 16. (1) ?Ol Kristin long Korin mo ol narafala ples, oli kasem wanem blesing taem oli givhan long olgeta we oli trabol? (2) ?Tede tu, yumi kasem wanem blesing?

15 Pol i talem long ol Kristin long Korin wanem blesing we olgeta we oli mekem wok ya blong givhan long taem blong trabol bambae oli kasem, mo wanem blesing ol narafala Kristin tu bambae oli kasem. Hem i talem se: “Ol man ya (ol Kristin long Jerusalem we oli kasem help) bambae oli stap prea from yufala, mo oli lavem yufala, from we oli luk we God i stap givhan bigwan long yufala long gladhat blong hem.” (2 Kor. 9:14) Yes, taem ol Kristin long Judia oli kasem ol presen long ol Kristin long Korin, we sam long olgeta oli no man Isrel, oli lavem olgeta tumas mo oli prea from olgeta.

16 Wajtaoa blong namba 1 Disemba 1945, i tokbaot blesing we wok ya i givim, i se: “!Taem ol man blong God long wan ples oli givim samting we ol man blong God long narafala ples oli nidim, samting ya i mekem se oli joen gud!” Tok ya i tru tumas. Wan elda we i go long wan ples we bigfala ren i spolem, i talem se: “Taem mi givhan long ol brata mo sista long ples ya, mi harem se mi lavem olgeta moa i bitim bifo.” Wan sista we i kasem help, i talem bigfala tangkiu, i se: “Taem yumi luk we ol brata long fulwol oli lavlavem olgeta olsem, yumi harem se yumi stap long Paradaes finis.”—Ridim Ol Proveb 17:17.

17. (1) ?Tok blong Aesea 41:13 i stret olsem wanem long taem blong disasta? (2) Yu talem sam eksampol we oli soemaot se wok ya i leftemap nem blong Jehova mo i mekem ol brata oli joen gud. (Yu luk ol pej ya tu, “ Ol Volontia Oli Wok Long Plante Ples Long Wol.”)

17 Taem ol brata long ples blong disasta oli kasem help, oli luk se promes blong Jehova i kamtru long olgeta, se: “!Mi Jehova mi God blong yu! !Mi stap holemtaet raethan blong yu! Mi mi talem long yu se, ‘!Yu no fraet! !Bambae mi givhan long yu!’” (Aes.  41:13, NW) Wan sista we i kasem trabol from wan disasta, i talem se: “Taem mi luk we disasta i spolem evri samting, mi harem se i no gat rod blong kamaot long trabol ya. Be i olsem we Jehova i pusum han blong hem i kam long mi. I no gat tok we i naf blong eksplenem help we ol brata oli givim.” Long wan eria we disasta i spolem, tu elda i raetem leta blong talemaot tingting blong evriwan long kongregesen, se: “Ol trabol we mifala i kasem taem graon i seksek, i mekem mifala i harem nogud tumas. Be mifala i luk olsem wanem Jehova i yusum ol brata blong givhan long mifala. Mifala i ridim ol stori finis blong ol wok we ol brata ya oli mekem long taem blong disasta, be naoia mifala i luk wetem prapa ae blong mifala.”

?Yu Yu Wantem Joen Long Wok Ya?

18. ?Sipos yu wantem joen long wok ya, yu mas mekem wanem? (Yu luk haf ya, “ Wok Ya i Jenisim Laef Blong Mi.”)

18 ?Olsem wanem? ?Yu yu wantem kasem glad ya we plante narafala oli kasem taem oli givhan long ol brata mo sista we oli trabol? Sipos yes, i gud yu tingbaot we plante taem, olgeta we ol brata oli jusum blong mekem wok ya, hemia olgeta we oli stap wok oltaem wetem ol tim blong bildim ol Haos Kingdom. Yu save talem long ol elda long kongregesen blong yu, se yu wantem fulumap wan pepa blong joen long wok ya. Wan elda we i wok longtaem finis blong givhan long ol brata long taem blong trabol, i givim advaes ya: “Taem wan disasta i hapen, yu no mas folem prapa tingting blong yu. Yu wet fastaem blong Komiti We i Givhan Long Taem Blong Disasta i askem long yu, nao yu jes go.” Sipos evriwan oli folem advaes ya, wok bambae i ron gud, i no olbaot.

19. ?Ol brata we oli givhan long ol narafala long taem blong trabol, oli soemaot olsem wanem se yumi tru disaepol blong Kraes?

19 Wok ya blong givhan long ol brata long taem blong trabol, i wan nambawan rod blong obei long tok blong Jisas se: “Yufala i mas lavlavem yufala.” Taem yumi lavlavem yumi, yumi soemaot se yumi tru disaepol blong Kraes. (Jon 13:34, 35) Ol brata mo sista we oli glad blong givhan long ol narafala we oli obei long Kingdom blong God, oli leftemap nem blong God. !I wan bigfala blesing blong gat ol brata mo sista olsem!

^ par. 3 Japta ya i tokbaot wok we yumi mekem blong givhan long ol Kristin brata mo sista blong yumi. Be plante taem wok ya i givhan tu long ol man we oli no Witnes.—Gal. 6:10.

^ par. 5 Pol i yusum sem Grik tok ya (di·aʹko·nos) blong tokbaot ‘ol man blong givhan.’—1 Tim. 3:12 (Yu luk “Dikon” long Diksonari long Baebol Long Bislama).

^ par. 10 Yu luk pej 23 kasem 27 blong Wajtaoa 1 Novemba 1994, “Halpem Famle Blong Yumi Long Saed Blong Bilif Long Bosnia.”