Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 11

Fasin i Kam Klin Moa​—Yumi Soemaot Se God Blong Yumi i Klin Mo i Tabu

Fasin i Kam Klin Moa​—Yumi Soemaot Se God Blong Yumi i Klin Mo i Tabu

?JAPTA YA I TOKBAOT WANEM?

King Jisas Kraes i tijim ol man blong hem blong oli folem ol stret fasin blong God

Yu traem tingbaot se yu stap go insaed long get blong yad blong bigfala haos blong Jehova

1. ?Esikel i luk wanem samting we yumi sapraes long hem?

YU traem tingbaot se yu yu profet Esikel we i laef 2,500 yia bifo. Yu stap stanap long fored blong bigfala haos blong God, we i saen we i saen. !Wan enjel i stap soemaot haos ya long yu! Yu klaem seven step nao yu kasem wan get. Yu sapraes long get ya. Hem i hae olsem 30 meta. I gat tri get olsem. Long rod blong go insaed, yu luk ol rum blong gad. Mo i gat ol bigbigfala pos tu, we ol man oli katem pija blong pamtri long olgeta.—Esik. 40:1-4, 10, 14, 16, 22; 41:20.

2. (1) ?Haos blong God we Esikel i luk long vison, i pija blong wanem samting? (Yu luk futnot tu.) (2) ?Ol get blong haos ya oli tijim yumi long wanem samting?

2 Esikel i stap luk wan vison blong haos blong God. Long buk blong Esikel japta 40 kasem 48, hem i eksplenem gud evri samting we hem i luk. Haos ya i pija blong tru wosip. Evri haf blong haos ya i joen wetem wosip blong yumi long ol las dei. * ?Ol bigfala get ya oli minim wanem? From we oli hae we oli hae, oli mekem yumi tingbaot se olgeta we oli joen long tru wosip oli mas folem ol fasin blong God we oli hae. Ol pamtri tu, plante taem Baebol i yusum olgeta blong minim ol fasin we oli stret. (Sam 92:12) ?Olsem wanem long ol rum blong gad? Oli soemaot klia se man we i no wantem folem ol stret fasin blong God, hem i no gat raet blong pastru long get ya. Man olsem i no save mekem klin wosip we i lidim hem i go kasem laef.—Esik. 44:9.

3. ?From wanem ol man blong Kraes oli mas gohed nomo blong mekem ol jenis?

3 ?Vison blong Esikel i kamtru olsem wanem? Japta 2 blong buk ya i tokbaot we Jehova i yusum Jisas blong mekem ol man blong hem oli klin, long ol yia 1914 kasem 1919. ?Olsem wanem? ?Wok ya i stop long 1919? !Nogat! Kraes i gohed nomo blong leftemap ol stret fasin blong Jehova. Oltaem ol man blong God oli mas gohed blong mekem sam jenis blong oli kam klin moa. ?From wanem? From we wol ya i fulap long ol rabis fasin. Oli lego ol fasin ya finis, be Setan i stap traehad oltaem blong pulum olgeta oli gobak. (Ridim 2 Pita 2:20-22.) Bambae yumi tokbaot tri samting we oli mekem se ol tru Kristin oli klin moa. Faswan, oli jenisim sam fasin. Nambatu, hemia rod we Kraes i stanemap blong mekem kongregesen i stap klin. Mo nambatri, hemia wok insaed long famle.

 Sloslo Ol Fasin Oli Kam Klin Moa

4, 5. Longtaem finis i kam, ?Setan i yusum wanem trik? ?Trik ya i wok gud?

4 Long ol yia we oli pas finis, ol man blong Jehova oli traehad blong gat ol fasin we oli klin mo oli stret. Taswe, oli glad long ol advaes we oli kasem. Yu traem tingbaot sam long ol advaes ya.

5 Rabis fasin blong man wetem woman. Plan blong Jehova fastaem, se taem man mo woman i mared, tufala i save slip tugeta. Hemia i klin mo i mekem tufala i harem gud. Be Setan i wantem tanem fasin ya we i stret nomo i kam wan samting we i doti. Hem i wantem pulum ol man blong Jehova blong oli mekem ol doti fasin, nao God bambae i no moa glad long olgeta. Long taem blong Balam, plante taosen man oli lusum laef blong olgeta from we oli foldaon long trik ya. Long ol las dei ya, Setan i yusum trik ya moa i bitim bifo.—Nam. 25:1-3, 9; Rev. 2:14.

6. ?Wajtaoa i tokbaot wanem promes, mo oli talemaot promes ya wea? Afta we plante yia i pas, ?oli no moa mekem promes ya from wanem? (Yu luk futnot tu.)

6 Wajtaoa blong namba 15 Jun 1908, i tokbaot wan promes we ol man blong God bifo oli save mekem. Promes ya i olsem: “Nomata se mi wan nomo mi stap storian wetem wan woman, no mifala plante i stap storian, be bambae mi no mekem wan samting blong pulum hem blong mekem rabis fasin.” * Oli no fosem ol man blong Jehova blong oli mekem strong promes ya. Be plante we oli mekem, nem blong olgeta i kamaot long Wajtaoa. Promes ya i givhan long ol brata mo sista blong oli blokem trik blong Setan. Be plante yia afta, oli luk se i kam olsem wan kastom nomo, ale oli no moa mekem. Nating se i olsem, ol man blong God oli gohed blong leftemap gudfala fasin we promes ya i tokbaot.

7. Long yia 1935, ?Wajtaoa i tokbaot wanem problem? ?Magasin ya i talem wanem klia advaes?

7 Setan i traehad moa blong winim ol man blong God. Wajtaoa blong namba 1 Maj 1935 i tokbaot wan bigfala problem we i stap kamaot. Sam brata mo sista oli ting se sipos oli prij plante, oli no nid blong folem ol stret fasin blong Jehova long laef blong olgeta. Wajtaoa i talem se: “I no naf we yumi prij. Yumi ol Witnes blong Jehova, yumi holem nem blong Jehova. Taswe, yumi mas mekem fasin we i stret long tabu nem ya mo long kingdom blong Jehova.” Magasin ya i talem klia advaes long mared, mo long ol stret fasin we man i mas mekem long woman. Hemia i givhan long ol man blong God blong oli ‘no mekem fasin nogud wetem woman.’—1 Kor. 6:18.

8. ?From wanem plante Wajtaoa oli tokbaot mining blong Grik tok ya por·neiʹa?

8 Long taem blong yumi, plante Wajtaoa oli tokbaot stret mining blong Grik tok ya (por·neiʹa), we Baebol Long Bislama i tanem i kam fasin nogud wetem woman. Tok ya i no minim nomo fasin blong slip tugeta. Be hem i minim tu, se man no woman i yusum tabu haf blong bodi blong hem blong mekem enikaen doti fasin, olsem ol woman blong rod oli stap mekem. Ol advaes olsem i givhan long ol man blong Kraes blong oli no foldaon long ol krangke fasin blong wol ya.—Ridim Efesas 4:17-19.

9, 10. (1) ?Wajtaoa long yia 1935 i tokbaot wanem nogud fasin bakegen? (2) ?Baebol i talem wanem long fasin ya blong dring waen no narafala strong dring?

 9 Waen mo ol narafala strong dring. Wajtaoa blong namba 1 Maj 1935 i tokbaot wan narafala nogud fasin, i se: “Sam man blong God oli dring waen no narafala strong dring, nao oli go prij no oli mekem narafala wok long ogenaesesen. ?Olsem wanem? ?I stret we man i mekem wok long ogenaesesen blong Masta, we tingting blong hem i no klia gud from hem i dring waen? ?Baebol i talem wanem?”

10 Wajtaoa ya i gohed blong tokbaot stret tingting we yumi mas gat long waen mo ol narafala strong dring. Baebol i no agensem smol waen no narafala strong dring, be hem i agensem man we i dring bitim mak. (Sam 104:14, 15; 1 Kor. 6:9, 10) Ol man we oli mekem tabu wok blong God oli mas tingbaot tufala boe blong Eron. God i kilim tufala i ded taem tufala i leftemap faea we i gat insens long hem blong givim i go long Jehova. Ol vas afta long stori ya oli tokbaot loa ya blong God, se ol pris oli no mas dring waen taem oli stap mekem ol tabu wok long haos blong God. Taswe, maet tufala i ded from risen ya nao. (Lev. 10:1, 2, 8-11) Ol man blong Kraes tede, oli mas lukaot gud se oli no dring waen no narafala strong dring taem oli mekem tabu wok blong God.

11. ?From wanem yumi glad we ol man blong God oli kasem save moa long fasin blong alkolik?

11 Sloslo, ol man blong Kraes oli kasem save long tok ya alkolik, se hem i wan man we maet i no dring gogo i fuldrong, be i dipen long dring oltaem. Ol save ya i givhan long plante blong oli lego fasin ya, mo i givhan long plante narafala blong oli blokem. Taem man i dring tumas, hem i ting nating long hem wan, mo ol narafala oli no respektem hem. Mo tu, hem i save spolem famle blong hem. Antap moa, hem i save lusum blesing ya blong mekem klin wosip long Jehova.

“Sipos yu go klosap long Masta blong yumi, ?yu ting se bambae yu smelem tabak? ?Yu ting se bambae hem i kakae tabak no narafala doti samting olsem? !Nogat!” —C. T. Russell

12. Bifo we ol las dei oli stat, ?ol man blong Kraes oli gat wanem tingting long tabak?

12 Tabak. Bifo we ol las dei oli stat, ol man blong Kraes oli save finis se i no stret blong smok tabak. Wan olfala brata, nem blong hem Charles Capen, i tingting bak long fastaem we hem i mitim Brata Russell, jes bifo long yia 1900. Charles i gat 13 yia long taem ya. Hem wetem trifala brata blong hem, oli stap stanap long ol step insaed long Baebol Haos long Allegheny, long Amerika. Brata Russell i wokbaot i pas long fored blong olgeta, nao i talem se: “Ol yangfala, ?yufala i stap smok? I gat smel blong tabak long ples ya.” Ol yangfala ya oli no stap smok, be oli kasem klia se brata ya i no laekem nating fasin blong smok. Long Wajtaoa blong namba 1 Ogis 1895, Brata Russell i tokbaot 2 Korin 7:1, i se: “Sipos wan Kristin i smok no i kakae tabak, hem i no leftemap nem blong God, mo samting ya i no save givhan long hem tu. . . . Sipos yu go klosap long Masta blong yumi, ?yu ting se bambae yu smelem tabak? ?Yu ting se bambae hem i kakae tabak no narafala doti samting olsem? !Nogat!”

13. ?Wanem narafala jenis i kamaot long yia 1973, blong mekem fasin blong ol man blong God i klin moa?

 13 Long yia 1935, Wajtaoa i talem se tabak hem i “posen gras.” Mo hem i talem tu se sipos man i smok no i kakae tabak, hem i no save stap long Betel, mo i no save wok long nem blong ogenaesesen blong Jehova, olsem wan paenia no wan eria elda. Long yia 1973, wan narafala jenis i kamaot blong mekem ol man blong God oli klin moa. Wajtaoa blong namba 1 Jun i talem se sipos wan Witnes blong Jehova i gohed blong smok, hem i doti long fes blong God, i no lavem ol man, mo hem i no moa gat gudnem long kongregesen. Sipos hem i no lego tabak, kongregesen i mas putumaot hem. * Hemia wan narafala impoten step we Jisas i tekem blong mekem ol man blong hem oli klin.

14. ?Wanem loa blong God long blad? ?Tritmen ya we dokta i putum blad blong wan man i go long narafala man, i kam antap olsem wanem?

14 Blad. God i talem long Noa se hem i no mas kakae blad. Loa we God i givim long ol man Isrel i talem tu se i tabu blong kakae blad. Mo Baebol i talem bakegen long ol fas Kristin se “oli no mas kakae blad.” (Wok 15:20, 29; Jen. 9:4; Lev. 7:26) Be long taem blong yumi, Setan i faenem wan rod blong pulum plante man blong oli brekem loa ya blong God. Afta long yia 1800, ol dokta oli stat blong yusum tritmen ya we oli putum blad blong wan man i go long narafala man. Taem oli faenemaot se blad blong sam man i klosap sem mak, oli makemaot ol blad ya se oli blong wan grup mo oli putum nem long hem. Hemia i mekem se oli yusum blad moa. Long yia 1937, oli stat blong kipim blad long aesbokis. Long Wol Wo Tu, oli yusum blad plante. Afta, ol dokta long evri ples long wol oli yusum tritmen ya.

15, 16. (1) ?Wajtaoa i givhan olsem wanem long ol Witnes blong Jehova, blong oli mekem desisen long blad? (2) ?Ogenaesesen i mekem wanem blong givhan long ol man blong Kraes? ?Wanem frut i kamaot?

15 Long yia 1944, Wajtaoa i talem se sipos yumi tekem blad blong narafala man i kam long bodi blong yumi, i olsem we yumi stap kakae blad. Long yia 1945, Wajtaoa i talemaot tingting ya blong Baebol i klia moa. Long yia 1951, i gat wan lis blong ol kwestin mo ansa long Wajtaoa, we oli save givhan long ol man blong God blong oli toktok wetem ol dokta. Long evri ples long wol, plante man oli agensem ol man blong Kraes, oli tok nogud long olgeta, mo samfala oli mekem i nogud long olgeta. Be oli stanap strong. Mo tu, Kraes i gohed blong yusum ogenaesesen blong hem blong i givhan long olgeta. Ogenaesesen i printim ol buklet mo magasin we oli givim fulap save long blad.

16 Long yia 1979, sam elda oli go long ol hospital blong toktok wetem ol dokta. Oli eksplenem long olgeta ol tok blong Baebol we yumi folem, mo oli tokbaot ol narafala rod we dokta i save yusum. Long yia 1980, sam elda long 39 taon long Amerika oli kasem trening blong mekem wok ya. Afta, Hed Kampani i putumap Komiti We i Toktok Wetem Ol Dokta long olgeta ples long wol. ?Olsem wanem? ?Hadwok blong olgeta i karem frut? Yes, naoia plante taosen dokta oli glad blong givim tritmen long ol Witnes mo katem olgeta, we oli no yusum blad. Plante moa hospital oli agri blong yusum ol narafala tritmen we i no joen  wetem blad, mo sam oli ting se tritmen ya i beswan. I tru, Setan i traehad blong mekem ol man blong God oli doti, be Jisas i blokem hem. ?Olsem wanem? ?Yu yu glad we hem i mekem olsem?—Ridim Efesas 5:25-27.

Naoia plante moa hospital oli agri blong yusum ol tritmen we i no joen wetem blad, mo sam oli ting se tritmen ya i beswan

17. Sipos yumi glad se Kraes i stap mekem ol man blong hem oli klin, ?bambae yumi mekem wanem?

17 I gud yumi wanwan i askem se: ‘?Mi mi glad we Kraes i stap mekem ol man blong hem oli klin, mo i stap trenem olgeta blong oli folem ol stret fasin blong Jehova?’ Sipos yu yu glad, yu no mas letem Setan i brekemdaon respek we yu gat long ol gudfala fasin ya. Setan i stap lukaot rod oltaem blong mekem samting ya. Be ogenaesesen blong Jehova i stap givim woning long yumi, se yumi no mas folem ol doti fasin blong wol ya. Yumi mas wekap gud mo lesin, mo yumi mas obei long ol gudfala advaes ya.—Prov. 19:20.

Rod Blong Mekem Kongregesen i Stap Klin

18. Folem vison blong Esikel, ?olsem wanem long olgeta we oli tanemraon mo oli agensem ol stret rul blong God?

18 Nambatu samting we Kraes i mekem, hem i stanemap wan rod blong mekem kongregesen i stap klin. Sore tumas, samfala we fastaem oli mekem desisen blong folem ol loa blong Jehova mo oli givim laef blong olgeta long hem, oli no moa holem  strong long desisen ya. Samfala oli tanemraon, oli agensem ol rul blong Baebol we fastaem oli stap folem. ?Olsem wanem long olgeta? Vison blong Esikel we yumi tokbaot long stat blong japta, i givim ansa. Yu traem tingbaot ol bigfala get we oli hae, mo ol rum blong gad insaed. Ol gad ya oli lukaot gud long haos blong God, oli blokem ol man we ‘oli no sakomsaes mo oli no obei long God,’ blong oli no kam insaed. (Esik. 44:9) Hemia i soemaot se man we i wantem kasem blesing ya blong mekem tru wosip, hem i mas folem ol klin fasin long laef blong hem. Sem mak sipos man i wantem kasem blesing ya blong joen wanples wetem ol tru Kristin blong mekem wosip, hem i mas folem ol klin fasin.

19, 20. (1) ?Kraes i givhan long ol man blong hem olsem wanem, blong oli luksave rod blong stretem ol bigfala sin? (2) ?Wanem trifala risen blong kongregesen i putumaot man we i no tanem tingting blong hem?

19 Long yia 1892, Wajtaoa i talem se “yumi mas putumaot olgeta (ol Kristin) we oli soemaot long toktok no fasin blong olgeta se oli sakemaot sakrefaes blong Kraes [we i pemaot yumi].” (Ridim 2 Jon 10.) Long yia 1904, buk ya New Creation (Niufala Samting We God i Mekem) i talem se olgeta we oli gohed nomo blong mekem nogud fasin, oli save mekem se tingting blong ol narafala long kongregesen i kam nogud. Long taem ya, “jos i mekem kot” long olgeta we oli mekem ol bigfala sin, mo evriwan long kongregesen oli joen blong jajem olgeta. Be oli mekem kot sam samtaem nomo. Long yia 1944, Wajtaoa i talem se ol brata we oli lukaot long kongregesen, olgeta nomo oli gat raet blong jajem ol trabol olsem. Ale long yia 1952, Wajtaoa i tokbaot rod we Baebol i talem se yumi mas folem. Magasin ya i talem klia se bigfala risen blong putumaot olgeta we oli no tanem tingting blong olgeta, hemia blong mekem se kongregesen i stap klin.

20 Long ol yia afta, Kraes i givhan long ol man blong hem blong oli kasem save moa long rod blong stretem ol bigfala sin insaed long kongregesen. Ol elda oli kasem trening blong folem fasin blong Jehova blong jajem ol trabol ya, hemia i min se oli fasgud long stret fasin be oli soemaot sore tu. Tede, yumi luk se i gat tri risen blong kongregesen i putumaot man we i no tanem tingting blong hem from bigfala sin: (1) blong mekem se nem blong Jehova i stap klin, (2) blong lukaot gud long kongregesen blong ol rabis fasin oli no spolem, mo (3) blong pulum man we i mekem sin blong i tanem tingting blong hem.

21. Taem kongregesen i putumaot man, ?hemia i mekem i gud olsem wanem long kongregesen?

21 ?Olsem wanem? ?Yu yu luk se taem kongregesen i putumaot man we i no tanem tingting, hemia i mekem i gud long kongregesen? Long Isrel bifo, plante taem ol man we oli mekem bigfala sin oli pulum ol narafala tu oli kam nogud. Samtaem ol man nogud ya oli plante moa i winim ol man we oli lavem Jehova mo we oli traehad blong mekem i stret. Taswe, plante taem ol man Isrel oli sakem doti long nem blong Jehova, mo Jehova i no glad long olgeta. (Jer. 7:23-28) Tede, Jehova i gat wan grup  blong man we oli strong blong mekem samting we hem i wantem. Taem kongregesen i putumaot man we i no wantem tanem tingting blong hem, man ya i no save kam wan tul we Setan i yusum blong mekem kongregesen i doti. Taswe, ol man olsem oli no save kam plante insaed long kongregesen. Nao Jehova bambae i glad oltaem long kongregesen. Promes blong Jehova, hemia se: “Ol samting ya blong mekem faet bambae oli no save mekem yufala i karekil.” (Aes. 54:17) Yes, Jehova i putum bigfala wok ya blong stretem ol trabol long kongregesen i stap long han blong ol elda. ?Olsem wanem? ?Yu yu sapotem olgeta?

Yumi Leftemap Jehova We i Stamba Blong Famle

22, 23. ?From wanem yumi talem tangkiu long ol brata we oli laef 100 yia bifo? ?Be from wanem oli no gat stret tingting?

22 Nambatri samting we Kraes i mekem, se hem i givhan long ol man blong God blong oli gat stret tingting long mared mo famle. Wan handred yia bifo, ol man blong Jehova oli rere blong lego evri samting blong mekem wok blong God. Yumi glad tumas long fasin ya blong olgeta. Mo yumi talem tangkiu long olgeta from we oli putum tabu wok blong God fastaem long ol narafala samting long laef blong olgeta. Be yumi luksave tu se plante taem oli no gat stret tingting. ?From wanem yumi talem olsem?

23 Plante long ol brata ya oli agri blong lego woman blong olgeta plante manis, blong oli go prij no oli visitim ol kongregesen long wan ples we i longwe. Mo tu, nating we Baebol i talem se i gud man i traem stap olsem we i no mared, be sam brata oli go tumas, nao oli givim tingting se i rong blong mared. Mo tu, ogenaesesen i no givim plante advaes blong givhan long olgeta we oli mared. ?Olsem wanem? ?I sem mak yet? !Nogat!

Wan brata i no save lego wok blong hem insaed long famle blong mekem wok long ogenaesesen blong Jehova

24. ?Kraes i givhan olsem wanem long ol man blong hem, blong oli gat stret tingting long mared mo wok long famle?

24 Tede, wan brata i no save lego wok blong hem insaed long famle blong mekem wok blong Jehova. (Ridim 1 Timoti 5:8.) Antap long hemia, Kraes i givim plante advaes we i stanap long Baebol, blong yumi gat stret tingting long mared mo long wok insaed long famle. (Efes. 3:14, 15) Long yia 1978, i gat wan niufala buk i kamaot, nem blong hem ?Olsem Wanem Blong Mekem Famle Blong Yu i Hapi? Eitin yia afta, narafala buk ya i kamaot, Spesel Rod Blong Mekem Famle i Hapi. Mo tu, i gat plante haf long Wajtaoa we oli givhan long ol man wetem woman blong olgeta, blong oli folem ol rul blong Baebol long mared.

25-27. ?Taem ol yia oli stap pas, ogenaesesen blong Jehova i mekem wanem blong givhan long ol yangfala mo ol pikinini?

25 ?Olsem wanem long ol yangfala mo ol pikinini? Taem ol yia oli stap pas, slef we i stret mo waes i givim plante gudfala samting long olgeta. Fastaem ol save ya i olsem wan smol wota we i ron, be naoia i kam olsem wan bigfala reva. Olsem nao, long ol yia 1919 kasem 1921, i gat wan haf blong Golden Age we nem blong hem “Baebol Stadi Blong Yangfala.” Long yia 1920, i gat wan buklet i kamaot we nem blong hem, Golden Age ABC. Long  yia 1941, buk ya Children (Ol Pikinini) i kamaot. Afta long yia 1970, yumi kasem ol buk ya Listening to the Great Teacher (Lesin Long Bigfala Tija), mo Your Youth—Getting the Best out of It (Harem Gud Long Yangtaem Blong Yu), mo Buk Blong Ol Baebol Stori. Stat long yia 1982, i gat wan haf long Wekap! we nem blong hem “Ol Yangfala Oli Askem.” Long yia 1989, oli joenem ol haf ya i kam wan buk, nem blong hem, Ol Kwestin We Ol Yangfala Oli Askem—Ol Ansa We Oli Wok Gud.

Olgeta long asembli long Jemani oli glad blong kasem buklet ya Baebol Lesen Blong Mi

26 Naoia, yumi gat namba 1 mo namba 2 buk blong Ol Yangfala Oli Askem, mo plante moa haf blong hem oli stap kamaot oltaem long Websaet blong yumi, jw.org. Mo tu, yumi gat buk ya Learn From the Great Teacher (Yumi Lanem Plante Samting Long Bigfala Tija). Long Websaet blong yumi, i gat plante samting blong ol yangfala. I gat ol kad we oli tokbaot ol man long Baebol, mo i gat ol pleplei blong stadi Baebol we oli blong ol smosmol pikinini mo olgeta we oli bigwan moa. I gat ol video, mo ol stori blong Baebol wetem ol pija. Mo tu, i gat ol Baebol lesen blong ol pikinini we oli no gat fo yia yet. I klia se Jisas i gat sem  tingting naoia olsem we hem i gat bifo, taem hem i singaot ol pikinini oli kam long hem, mo hem i putum han blong hem i goraon long olgeta. (Mak 10:13-16) Hem i wantem we ol yangfala blong yumi oli save se i gat plante man oli lavem olgeta, mo i wantem se oli kasem save blong God we i olsem kakae.

27 Jisas i no wantem we ol pikinini oli kasem trabol. Naoia we ol rabis fasin oli stap kam antap moa long wol, plante man oli traem mekem nogud wetem pikinini. Taswe, ogenaesesen blong Jehova i printim ol klia save blong givhan long ol papa mo mama. Oli mas tijim ol pikinini blong olgeta blong oli blokem ol rabis man olsem. *

28. (1) ?Vison blong Esikel i soemaot se yumi mas mekem wanem sipos yumi wantem joen long tru wosip? (2) ?Yu yu gat strong tingting blong mekem wanem?

28 Tru ya, Kraes i stap gohed nomo blong mekem ol man blong hem oli klin. Hem i trenem olgeta blong oli respektem mo folem ol stret fasin blong Jehova, mo oli kasem gudfala frut. ?Yu yu harem gud blong tingbaot samting ya? Yumi gobak long haos blong God we Esikel i luk long vison. ?Yu tingbaot yet ol bigfala get we oli hae? I tru, Esikel i no luk wan prapa haos, samting we hem i luk i wan pija nomo. ?Be long tingting blong yu, haos ya i wan samting we i tru? Yumi save go long Haos Kingdom, yumi ridim Baebol, mo yumi go prij. Be hemia nomo i no naf blong yumi go insaed long haos blong Jehova. Ol wok ya, ol man blong giaman tu oli save mekem, be oli no go insaed long haos ya. Yumi mas folem ol stret fasin blong Jehova tu, mo yumi mas mekem tru wosip wetem tingting we i stret. Olsem nao, yumi stap insaed long haos blong God, hemia tru wosip. Yumi mas tinghevi long nambawan blesing ya blong mekem wosip long haos blong God. Mo oltaem yumi mas mekem bes blong yumi blong folem ol stret fasin blong Jehova. !Olsem nao, yumi soemaot se God blong yumi Jehova, hem i klin mo i tabu!

^ par. 2 Namba 2 buk blong Vindication (Jehova i Win), we i kamaot long yia 1932, i tokbaot ol profet tok we oli talem se ol man blong God bambae oli gobak long ples blong olgeta. Ol profet tok ya oli soemaot se tru wosip bambae i stanap bakegen long taem blong yumi. Be oli no kamtru long ol prapa man Isrel. Oli kamtru long ol man we tabu spirit i makemaot olgeta. Wajtaoa blong namba 1 Maj 1999, i talem se vison blong haos blong God we Esikel i luk, hem i wan long ol profet tok ya we oli soemaot se tru wosip bambae i stanap bakegen. Taswe vison ya i gat bigfala mining tede.

^ par. 6 Promes ya i talem se, sipos man mo woman we tufala i no mared mo tufala i no famle, tufala nomo i stap long wan rum, tufala i mas livim doa i open bigwan. Plante yia, olgeta long Betel oli talem promes ya evri dei, taem oli mekem Wosip Long Moning.

^ par. 13 Hemia i min se man i no mas smok mo kakae tabak, mo tu, hem i no mas planem tabak blong yusum long fasin olsem.

^ par. 27 Wan eksampol, hemia japta 32 blong buk ya Learn From the Great Teacher. Mo tu, yu luk Wekap! blong namba 1 Eprel 2001, pej 3-10.