Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 18

?Mane i Kam Wea?

?Mane i Kam Wea?

?JAPTA YA I TOKBAOT WANEM?

?From wanem yumi givim mane blong sapotem wok blong Kingdom? ?Yumi givim olsem wanem?

1, 2. (1) Taem wan pasta i wantem save se ol Baebol Studen oli kasem mane wea, ?Brata Russell i talem wanem? (2) Long japta ya, ?bambae yumi tokbaot wanem?

WAN dei, pasta blong Refom Jos i kam luk Brata Charles T. Russell. Hem i wantem save se ol Baebol Studen oli kasem mane wea blong mekem wok blong olgeta.

Brata Russell i talem long hem se: “Mifala i no mekem kleksin.”

Pasta i ansa se: “Sipos i olsem, ?yufala i kasem mane olsem wanem?”

Russell i talem se: “Sipos mi talem long yu, bambae yu no bilivim. Mifala i no pasem plet i goraon. Be taem ol man oli kam long miting, oli luk se mifala i mas pem ol samting olsem laet mo wota. Ale, oli tingting se: ‘I nidim mane blong mekem haos wosip ya i stap gud . . . Mi tu mi wantem sakem smol mane blong givhan long olgeta.’”

Pasta i no bilivim ol tok blong Brata Russell, hem i stap lukluk hem nomo.

Russell i gohed se: “Mi stap tok tru ya. Oli talem long mi se, ‘Mi tu mi wantem sakem smol mane blong givhan long yufala.’ Taem wan man i gat plante samting, hem i wantem yusum mane blong hem blong ona long Masta. Sipos hem i no gat mane, bambae mifala i no fosem hem.” *

2 Brata Russell i “tok tru” nomo. Longtaem finis i kam, ol man blong God oli givim presen long gladhat blong olgeta, blong givhan long tru wosip. Long japta ya, bambae yumi luk sam eksampol long Baebol mo long taem blong yumi tu. Taem yumi stap tokbaot olsem wanem ogenaesesen blong Jehova i kasem mane blong mekem wok blong Kingdom, i gud yumi wanwan i askem se: ‘?Mi mi save mekem wanem blong sapotem wok we Kingdom i mekem?’

‘Man We i Glad, Hem i Save Givim’ Presen

3, 4. (1) ?Jehova i trastem ol man blong hem se bambae oli mekem wanem? (2) ?Ol man Isrel oli givim wanem blong bildim Haos Tapolen blong God?

3 Jehova i trastem ol man blong hem. Hem i save se sipos oli gat janis, bambae oli glad blong givim presen blong ona long hem. Yumi save tingbaot tu defren taem we ol man Isrel oli mekem olsem.

 4 Afta we Jehova i lidim ol man Isrel oli aot long Ijip, hem i talem long olgeta se oli mas wokem wan haos tapolen blong mekem wosip long hem. Bambae oli karem i go long evri ples we oli wokbaot long hem. Bambae oli nidim plante samting blong wokem haos tapolen ya mo ol samting insaed long hem. Jehova i talem long Moses se evriwan oli mas gat janis blong givhan, i se: “Man we tingting blong hem i glad blong givim sam samting, hem i save givim gol, no silva, no bras.” (Eks. 35:5) ?Ol man Isrel oli mekem wanem? Oli jes aot long Ijip, we oli bin wok slef blong ol masta we ‘oli mekem i strong tumas long olgeta.’ (Eks. 1:14) Nating se i olsem, oli givim gol mo silva, mo plante narafala sas samting. Ating ol masta blong olgeta long Ijip oli bin givim plante samting olsem long olgeta taem oli aot. (Eks. 12:35, 36) Ale, ol man Isrel oli gohed blong givim gogo i gat plante samting tumas, nao Moses “i blokem olgeta blong oli no moa givim.”—Eks. 36:4-7.

5. Taem Deved i talem long ol man Isrel se oli save givim samting blong bildim haos blong God, ?oli mekem wanem?

5 Samwe long 475 yia afta, Deved i bildim wan strong haos we i kam stamba ples blong tru wosip long wol. Hem i givim ‘silva mo gol we i blong hem nomo.’ Mo hem i talem long ol man Isrel se olgeta tu oli save givim samting, i se: ‘Sipos sam long yufala i glad blong givim fri nomo ol samting i go long Hae God, naoia i taem blong yufala.’ Nao ol man ‘oli givim ol samting long Hae God long gladhat blong olgeta nomo.’ (1 Kron. 29:3-9) Deved i presem Jehova from we Hem nao i givim ol samting ya fastaem. Hem i prea se: “I no gat samting we i kamaot long mifala nomo, . . . olgeta samting ya we mifala i stap givim long yu oli kamaot long yu nomo.”—1 Kron. 29:14.

6. ?From wanem i nidim mane blong mekem wok blong Kingdom tede? ?Maet sam man oli askem wanem?

6 Moses mo Deved tufala i no fosem ol man blong God blong oli givim samting. Ol man oli givim long gladhat nomo. I sem mak tede. Yumi save se i nidim mane blong mekem wok blong Kingdom i gohed. I nidim mane blong printim ol Baebol mo buk, mo blong bildim ol haos wosip mo branj ofis, mo blong lukaot long olgeta. Mo i nidim mane blong givhan long ol brata mo sista long taem blong disasta. From samting ya, maet sam man oli askem se: ?Mane blong mekem ol wok ya, i kam wea? ?King i fosem ol man blong hem blong oli givim samting?

“No Save Askem No Fosem Ol Man Blong Oli Givim Mane”

7, 8. ?From wanem ol man blong Jehova oli no askem no fosem man blong i givim mane?

7 Brata Russell mo olgeta we oli joen wetem hem oli no mekem fanresing olsem ol giaman Kristin skul. Long seken Wajtaoa we oli printim, i gat wan haf we nem blong hem “?Yu Yu Wantem ‘Wajtaoa’?” Hem i talem se: “Mifala i bilif se JEHOVA nao i stap sapotem ‘Wajtaoa.’ Taswe, mifala i no save askem no fosem ol man blong oli givim mane. Jehova i talem se, ‘Olgeta  silva mo gol we i stap long wol ya oli blong mi.’ Sipos hem i no moa givim mane, bambae mifala i kasem save se hem i no moa wantem we mifala i printim ‘Wajtaoa.’” (Hag. 2:7-9) !Naoia, 130 yia i pas finis, be Wajtaoa mo ogenaesesen we i printim, i stap gohed strong yet!

8 Ol man blong Jehova oli no fosem man blong i givim mane. Oli no pasem plet i goraon, mo oli no sanem leta i go long ol man blong askem mane. Oli no mekem fanresing, mo oli no salem tikit mo mekem bringanbae. Oli folem yet tok ya we Wajtaoa i talem longtaem finis, i se: “Mifala i no ting se i stret blong askem mane blong mekem wok blong Masta, olsem ol narafala jos oli mekem. . . . Ol rod blong askem mane long nem blong Masta oli save mekem hem i kros, mo hem i no save agri long olgeta. Hem i no save blesem man we i givim mane long ol rod olsem, mo i no save blesem wok we oli mekem wetem mane ya.” *

‘Oli Givim Samting Olsem Oli Jusumaot’

9, 10. ?From wanem yumi givim presen long gladhat blong yumi?

9 Tede tu, i no nid blong narafala i fosem ol man we oli obei long Kingdom blong oli givim samting. Yumi glad blong yusum mane mo ol narafala samting blong yumi long wok blong Kingdom. ?From wanem? I gat tri risen.

10 Faswan se, yumi lavem Jehova mo yumi wantem ‘mekem ol fasin we hem i glad long olgeta.’ (1 Jon 3:22) Jehova i glad tumas long ol man blong hem we oli givim samting long gladhat blong olgeta. Bambae yumi lukluk gud long ol tok we aposol Pol i talem. (Ridim 2 Korin 9:7.) Wan tru Kristin i no fosem hem wan blong givim presen. Hem i givim from we ‘hem i jusumaot’ finis se bambae hem i givim. * Hemia i min se hem i tingbaot nid we i stap, mo i tingbaot wanem we hem i save mekem blong givhan, nao hem i givim presen. Jehova i glad long man we i mekem olsem, from we ‘God i lavem man we i givim samting long gladhat blong hem.’ Wan narafala Baebol i tanem vas ya se: “God i lavem ol man we oli laekem blong givim presen.”

Ol yangfala Witnes long Mosambik oli glad tumas blong givim presen

11. ?Wanem i pulum yumi blong yumi givim presen we i beswan long Jehova?

11 Seken risen from wanem yumi givim presen, hemia se yumi wantem talem tangkiu long Jehova from ol blesing we hem i givim. Yumi save tingbaot sam tok long Loa we God i givim long Moses. (Ridim Dutronome 16:16, 17.) Taem ol man Isrel oli go long trifala lafet blong olgeta evri yia, fasin blong olgeta blong givim presen i mas ‘folem fasin we Hae God i stap blesem olgeta.’ Ale taem man i stap jusumaot presen we bambae hem i givim, hem i mas tingbaot ol blesing we hem i kasem, mo hem i mas wantem blong givim presen wetem fulhat blong hem. Long sem fasin, taem yumi tingbaot ol blesing we Jehova i givim long yumi, yumi wantem givim presen we i beswan. Maet presen ya i mane no wan narafala samting olsem. Taem yumi  givim presen wetem fulhat blong yumi, yumi soemaot se yumi glad tumas long ol blesing we Jehova i givim.—2 Kor. 8:12-15.

12, 13. Taem yumi givim presen long gladhat blong yumi, ?yumi soemaot olsem wanem se yumi lavem King Jisas? ?Yumi givim hamas?

12 Namba tri risen se, yumi lavem King blong yumi Jisas Kraes. ?Ol presen oli soemaot samting ya olsem wanem? Yu traem tingbaot tok we Jisas i talem long ol disaepol blong hem, long naet bifo we hem i ded. (Ridim Jon 14:23.) Hem i talem se: “Man we i lavem mi, hem bambae i save obei long ol tok blong mi.” Wan long “ol tok” ya, hemia se yumi mas talemaot gud nius blong Kingdom long olgeta ples long wol. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Yumi obei long “ol tok” ya taem yumi mekem bes blong yumi blong givhan long wok blong talemaot gud nius blong Kingdom. Hemia i min se yumi givim taem mo paoa blong yumi, wetem mane no narafala samting olsem. Long rod ya, yumi soemaot se yumi lavem King blong yumi.

13 Yumi obei long Kingdom, taswe yumi wantem givim presen wetem fulhat blong yumi, blong sapotem wok blong  Kingdom. Yumi save givim mane mo narafala samting olsem. ?Yumi givim hamas? Hemia i stap long yumi wanwan. Evri man i givim samting we hem i naf blong givim. Be plante brata mo sista blong yumi oli gat smol nomo. (Mat. 19:23, 24; Jem. 2:5) Nating se olgeta oli save givim smol mane nomo, be bambae oli harem gud, from we oli save se Jehova mo Pikinini blong hem tufala i glad long smol presen we man i givim long gladhat blong hem.—Mak 12:41-44.

?Ol Witnes Oli Kasem Mane Olsem Wanem?

14. Long ol yia bifo, taem ol Witnes oli givim buk, ?man i mekem wanem?

14 Long ol yia bifo, taem ol Witnes blong Jehova oli givimaot ol buk, ol man oli givim smol mane from. Praes i smol nomo, olsem nao, ol man we oli no gat plante mane oli save karem ol buk tu. Sipos wan man i no gat mane nating, oli givim buk long hem we hem i no pem. Oli wantem nomo we ol buk oli go long ol man we oli glad blong ridim, blong bambae oli kasem ol gudfala save.

15, 16. (1) Long yia 1990, ?Hed Kampani i mekem wanem jenis? (2) ?Wanem rod blong givim presen mane? (Yu luk ol pej ya tu, “?Oli Yusum Presen Mane Blong Mekem Wanem?”)

15 Long yia 1990, Hed Kampani i mekem wan jenis long fasin blong givimaot ol buk. I stat long Amerika fastaem, ol brata mo sista oli givimaot ol buk mo magasin fri nomo. Sipos man i wantem, hem i save givim presen mane. Ol kongregesen long Amerika oli kasem wan leta we i talem se: “Ol pablisa mo ol man we oli intres oli save karem ol magasin mo ol buk we oli no pem. Bambae yumi no askem wan stret praes, mo yumi no givim tingting se oli mas pem. . . . Man we i glad blong givim smol mane blong givhan long wok blong yumi blong tijim ol man, hem i save givim. Be sipos hem i no givim, yumi save lego buk nomo wetem hem.” Jenis ya i soemaot klia se yumi no kasem pei from wok blong God, mo skul blong yumi i no askem mane long ol man. Yumi no “stap yusum tok blong God olsem rod blong winim mane.” (2 Kor. 2:17) Sloslo, ol narafala branj ofis long wol tu oli mekem jenis ya.

16 ?Wanem rod blong givim presen mane? Long ol Haos Kingdom blong ol Witnes blong Jehova, i gat ol bokis blong presen mane oli stap. Yumi save putum mane long olgeta, no yumi save sanem presen mane i go stret long asosiesen we i joen wetem Wajtaoa Sosaeti. Evri yia, i gat wan haf blong Wajtaoa we i tokbaot ol defdefren rod blong givim presen mane.

?Oli Yusum Mane Ya Olsem Wanem?

17-19. Yu eksplenem olsem wanem oli yusum mane blong givhan long (1) wok blong prij long fulwol, (2) bildim ol Haos Kingdom long fulwol, mo (3) kongregesen.

17 Wok blong prij long fulwol. Mane ya i givhan blong pem ol kaon blong mekem wok blong prij long fulwol. Hemia i min se, oli yusum mane blong wokem ol buk blong givimaot, mo blong bildim mo fiksimap ol branj ofis mo haos Betel, mo blong mekem ol defdefren Baebol skul. Mo tu, oli yusum mane blong lukaot long ol misinari, mo ol elda we oli goraon blong visitim  ol kongregesen, mo ol spesel paenia. Presen mane we yumi givim, i givhan tu long ol brata mo sista we oli kasem trabol long taem blong disasta. *

18 Bildim ol Haos Kingdom long fulwol. Oli yusum mane ya blong givhan long ol kongregesen blong oli bildim niufala Haos Kingdom, no oli wokem bakegen Haos Kingdom blong olgeta. Sloslo, kongregesen i givim presen mane. Nao oli yusum mane ya bakegen blong givhan long sam narafala kongregesen. *

19 Kongregesen. Oli yusum mane ya blong pem ol samting olsem laet mo wota, mo ol samting we oli nidim blong mekem Haos Kingdom i stap gud. Mo tu, maet ol elda oli ting se i gud blong sanem sam mane i go long branj ofis blong givhan long wok blong prij long fulwol. Be fastaem ol elda oli askem long kongregesen sipos evriwan oli agri. Evri manis, brata we i lukaot long ol kaon blong kongregesen i raetem wan ripot, ale oli talemaot long miting.

20. ?Yu save ‘yusum ol sas samting blong yu’ olsem wanem, blong ‘ona long Jehova?’

20 Sipos yumi tingting gud long bigfala wok blong prij mo blong tijim ol man we i stap gohed long fulwol, bambae yumi wantem ‘yusum ol sas samting blong yumi blong ona long Jehova.’ (Prov. 3:9, 10) Ol sas samting, hemia paoa blong yumi, tingting blong yumi, mo ol save blong God we yumi gat. Yumi wantem yusum olgeta samting ya fulwan long wok blong Kingdom. Be yumi no mas fogetem se ol sas samting i minim mane mo olting blong yumi tu. I gud yumi gat strong tingting blong givim samting we yumi naf blong givim. Taem yumi givim presen long gladhat blong yumi, yumi ona long Jehova, mo yumi sapotem wok we Kingdom blong Mesaea i stap mekem.

^ par. 10 Wajtaoa blong namba 15 Julae 1915, pej 218 mo 219.

^ par. 8 Wajtaoa blong namba 1 Ogis 1899, pej 201.

^ par. 10 Wan man blong hae save i talem se Grik tok we oli tanem i kam “jusumaot” i “givim tingting se man i mekem desisen finis.” Hem i gohed se: “I tru, yumi glad tumas taem yumi givim presen. Be yumi mas plan from, mo yumi mas mekem samting ya oltaem.”—1 Kor. 16:2.

^ par. 17 Sipos yu wantem kasem moa save long samting we i hapen long taem blong disasta, yu luk Japta 20.

^ par. 18 Sipos yu wantem kasem moa save long wok blong bildim ol Haos Kingdom, yu luk Japta 19.