Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Juejue yolɛ

Juejue yolɛ

Biblu’n timan dɔɔtrɔ fluwa. Sanngɛ ɔ man e afɔtuɛ wie mun mɔ sɛ e di be su’n é kwlá yó juejue titi-ɔ. Maan e fa e ɲin e sie i afɔtuɛ sɔ’m be nun wie’m be su.

MAAN E NIAN E WUN LIKA

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sran fi kpɔmɛn i bɔbɔ i wun. Sanngɛ ɔ tɛ i wun, kpɛkun ɔ niɛn i wunnɛn’n i lika.”—Efɛzifuɛ Mun 5:29.

LIKE NGA NDƐ SƆ’N KLE E’N: Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’n wla e fanngan kɛ e yo like kwlaa nga e kwla yo naan y’a tɔman tukpacɛ’n. Fluwa sifuɛ wie’m be waan tukpacɛ ng’ɔ yo sran mun’n, i sunman lika fin wafa nga be di mɛn’n. Ɔ maan sɛ e yo ninnge mun kɛ ng’ɔ nin i fata’n sa’n, e su tɔman tukpacɛ ngbɛnngbɛn.

LIKE NGA E KWLA YO’N:

  • Maan e di like kpa. Nán e di aliɛ nga be kwla yo maan y’a tɔ tukpacɛ’n, yɛ e nɔn nzue kaka.

  • Maan e kpinngbin e wun. Kannzɛ y’a yo oke annzɛ tukpacɛ wie kle e yalɛ’n sɛ e kpinngbin e wun’n, e wun kwla fa e feke kan. E osufuɛ nin e janvuɛ nin dɔɔtrɔ’m be kwla kle e ajalɛ wie mɔ e kwla fa naan y’a kpinngbin e wun-ɔn. Sanngɛ ɔ fata kɛ e bɔbɔ yɛ e fɛ i wun ajalɛ-ɔ.

  • Maan e lafi kpa. Be nga be lafiman kpa’n kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be kwla tɔ tukpacɛ kekle kpa. Wie liɛ’n sran’m be lafiman kpa. Afin be fɛ i sɔ blɛ liɛ’n be yo like uflɛ. Sɛ e lafi kpa’n, tukpacɛ sunman tó fúan e.

MAAN E WLA AYELIƐ TƐTƐ’M BE ASE

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Maan e wla ninnge nga be saci sran i wunnɛn’n nin i akunndan’n be kwlaa be ase.”—2 Korɛntifuɛ Mun 7:1.

LIKE NGA NDƐ SƆ’N KLE E’N: Ɔ fataman kɛ e fa like kɛ siklɛti sa’n nin i wun su ninnge wie mun ekun e saci e wun. Afin ninnge sɔ’m be man tukpacɛ yɛ be kwla kun sran.

LIKE NGA E KWLA YO’N: E kwla klɛ cɛn nga e kun- ndɛ kɛ é yáci siklɛti nɔnlɛ’n e sie. Sanngɛ kwlaa naan cɛn sɔ’n w’a ju’n, ɔ fata kɛ e gua ninnge kwlaa nga be kwla yo naan e konvi w’a sɔ siklɛti nɔnlɛ’n, be blo. Yɛ ɔ fataman kɛ e wɔ lika nga be nɔn siklɛti lɔ’n be nun. Kpɛkun maan e kan ajalɛ sɔ mɔ e fali’n i ndɛ e kle e osufuɛ nin e janvuɛ mun naan be suan e bo.

BIBLU’N NUN AFƆTUƐ UFLƐ WIE MUN EKUN

Sɛ a kunndɛ kɛ á ɲán Biblu kun’n, wun ɔ asa liɛ’n su lɔ Zoova i Lalofuɛ’m be nun kun wun.

MAAN E YO NINNGE MUN NGWLƐLƐ SU.

“Sɛ amun kplan sua uflɛ’n, amun kplan talɛ kaan kun i ti su aunngban fawlɛ i nuan su tɛɛn maan ɔ sin yiɛ i. W’a yoman sɔ’n, sɛ sran wie flo lɔ tɔ ɔ wu’n, Kpɛkuun be sé kɛ wɔ yɛ a kunnin i ɔ.”​—MMLA’N 22:8.

NÁN FA YA NGBƐNNGBƐN.

“Sran ng’ɔ faman ya ndɛndɛ’n, ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ. Sran ng’ɔ fa ya ndɛndɛ’n, ɔ ti sinnglinfuɛ.”​—NYANNDRA MUN 14:29.

NÁN YO ALIƐ SAFUƐ.

“Nán a nin aliɛ safuɛ mun san nun.”​—NYANNDRA MUN 23:20.