Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Juejue yolɛ

Mɛn dilɛ kpa

Sɛ e fa afɔtuɛ nga Biblu’n man e be su’n, e ayeliɛ’n nin e akunndan’n bé yó kpa.

Sɛ e ayeliɛ’n nin e akunndan’n be ti kpa’n, é ɲán su ye.

Like nga é yó naan e klun w’a jɔ’n—Awunkpinndiɛ nin awlɛn tralɛ

?Sɛ tukpacɛ’n kle sran kun yalɛ’n, i klun kwlá jɔman kun?

Biblu’n man e afɔtuɛ wie mun mɔ sɛ e di be su’n é kwlá yó juejue titi.

Biblu’n man e afɔtuɛ wie mun mɔ sɛ e di be su’n é kwlá yó juejue titi.

Tukpacɛ'n i ɲrun kekle jranlɛ

?Sɛ tukpacɛ kekle wie kle wɔ yalɛ’n, Biblu’n kwla uka wɔ?

Ɛɛn! Ninnge nsan mɔ be kwla uka ɔ naan w’a kwla jran tukpacɛ’n i ɲrun kekle’n.

Kannzɛ tukpacɛ kekle wie o ɔ su’n, sanngɛ nán ɔ ɲin tu nguan’n su.

Kɛ tukpacɛ kekle wie tɔli sran wie’m be su’n, like nga be yoli’n kanngan fluwa nun naan wun i sɔ’n liɛ’n.

Sran lika nianlɛ

Kɛ e si kɛ tukpacifuɛ’n su wa wu’n

?Kɛ sran kun tɔ tukpacɛ m’ɔ timan nguan liɛ’n, wafa sɛ yɛ i osufuɛ’m be kwla niɛn i lika naan i wla w’a gua ase-ɔ? ?Ngue yɛ sran m’ɔ nian tukpacifuɛ’n i lika’n, ɔ kwla yo naan w’a trɛ i awlɛn-ɔn?

Akunndan sannganlɛ

Sɛ ɔ ɲin tu nguan’n su’n

Kannzɛ sa ng’ɔ o ɔ su’n ti kekle sɛ’n, sanngɛ nán sun flɛ wie’n.

Akunndan sannganlɛ

?Kɛ e akunndan’n sanngan’n ngue yɛ e kwla yo-ɔ?

Amun fa amun ɲin be sie i ninnge trele wie mɔ amun kwla yo naan sɛ amun akunndan sanngan’n, amun wla w’a gua ase’n, be su.

?Ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n ti, e kwla yaci kokolɛ?

Kokolɛ’n ti klɔ sran’n i nzuɛn. ?Cɛn wie lele ɔ kwla yaci kokolɛ?

?Ngue yɛ ń yó naan afɛ’n w’a tinman min su dan-ɔn?

?Ninnge benin mun yɛ be yo maan afɛ’n tin sran kun su dan-ɔn? ?I sɔ sa’n o ɔ su wie? ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, ngue yɛ a kwla yo-ɔ?