Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Lalafuɛ fluwa kun mɔ i nun ndɛ’n kwla uka e andɛ’n.

Lalafuɛ fluwa kun mɔ i nun ndɛ’n kwla uka e andɛ’n.

Kɛ mɔ Biblu’n fin Ɲanmiɛn’n ti’n, sran sunman be bu i like cinnjin kpa. Sanngɛ nán wafa ng’ɔ fata kɛ e su Ɲanmiɛn’n, i ngunmin ndɛ yɛ Biblu’n kan-ɔn. Ɔ man e afɔtuɛ cinnjin wie mun mɔ sɛ e nanti be su’n é ɲán su ye cɛn kwlakwla-ɔ.

Kɛ sran wie’m be kanngannin Biblu’n nun mɔ be fɛli i nun afɔtuɛ’m be su’n, be ɲannin su ye. Maan e fa e ɲin e sie i ndɛ nga be nun wie’m be kannin’n su.

Be flɛ bla kun kɛ Fiona. Ɔ seli kɛ: “N di mɛn kpa siɛn’n. Afin n bu akunndan kpa yɛ min ayeliɛ’n w’a yo kpa. Ɔ maan n di aklunjuɛ.”

Be flɛ bla kun kɛ Ɲintiko. Ɔ seli kɛ: “Kɛ n ma suannin Biblu’n nun like’n, n ma wunnin like nga ti yɛ e o asiɛ’n su’n, i wlɛ.”

Be flɛ bian kun kɛ Andre. Ɔ seli kɛ: “N ma kacili wafa nga n yo ninnge mun mlɔnmlɔn. Siɛn’n, n diman junman ngboko kun. Ɔ maan min nin min awlofuɛ mun e yo ninnge sunman likawlɛ.”

Nán sran nga e kannin be ndɛ lɛ’n, be ngunmin yɛ Biblu’n ukali be-ɔ. Asiɛ wunmuan’n su’n, sran kpanngban kpa wie’m be ɲannin Biblu’n nun afɔtuɛ’m be su ye wie.

Maan e kan wafa nga Biblu’n kwla uka e ninnge wie’m be nun’n, i ndɛ. Ninnge sɔ’m be nun wie mun yɛ:

  • Juejue yolɛ

  • E ayeliɛ’n nin e akunndan’n

  • E awlofuɛ nin e janvuɛ mun

  • Wafa nga e kwla yo e sika’n i cɛcɛ’n

  • Wafa nga e kwla su Ɲanmiɛn kpa’n

Ndɛ akpasua nga i sin liɛ’m be nun’n, é wá wún i kɛ Biblu’n fin Ɲanmiɛn sakpasakpa naan i nun afɔtuɛ’m be kwla yo e wun sa ye cɛn kwlakwla.