Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

E ayeliɛ’n nin e akunndan’n

E ayeliɛ’n nin e akunndan’n

Biblu’n wla e fanngan kɛ e wla ayeliɛ tɛtɛ’m be ase naan e nzuɛn’n yo kpa.

NÁN E FA YA

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sran ng’ɔ faman ya ndɛndɛ’n, ɔ lɛ nyrun tra safunyrɛn.”—Nyanndra Mun 16:32.

LIKE NGA NDƐ SƆ’N KLE E’N: Kɛ sa wie nun’n e nian e wun su’n, e ɲan su ye. Ɔ jue wie’n, e kwla-kwla e fa ya. Sanngɛ sɛ e fa ya ble’n, e kwla yo sa tɛ. Fluwa sifuɛ wie’m be waan sɛ sran kun fa ya tratra su’n, ɔ kwla kan ndɛ wie annzɛ ɔ yo like wie m’ɔ kwla yo i nsisɔ-ɔ.

LIKE NGA E KWLA YO’N: Sɛ e fa ya naan e nianman e wun su’n, ɔ cɛman naan y’a yo like wie m’ɔ́ yó e nsisɔ-ɔ. Sran wie’m be bu i kɛ sran ng’ɔ fa ya yo ninnge mun’n, ɔ ti yakpafuɛ naan ɔ le wunmiɛn. Sanngɛ ndɛ sɔ’n timan nanwlɛ. Biblu’n se kɛ: “Sran nga bɔ sɛ ya kun i-ɔ, ɔ simɛn i bɔbɔ wun kpata’n, i sɔ sran liɛ’n ti kɛ klɔ bɔ sɛ be fa alɛ be man i su sran mun-ɔn, be kwlaman be ti kpli’n sa.” (Nyanndra Mun 25:28) Ndɛ sɔ’n kle kɛ sɛ sa wie tɔ’n, kwlaa naan y’a fa ya’n, ɔ fata kɛ e usausa nun kpa ka. Biblu’n se ekun kɛ: “Sran ng’ɔ si ngwlɛlɛ’n ɔ faman ya ndɛndɛ.” (Nyanndra Mun 19:11) Ɔ maan sɛ ndɛ to sran nɲɔn be afiɛn’n, ka naan y’a bu ndɛ’n ɔ fata kɛ e usa be bue nɲɔn’n be kosan.

MAAN E SI YE

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Maan amun kle kɛ amun si ye.”—Kolɔsufuɛ Mun 3:15.

LIKE NGA NDƐ SƆ’N KLE E’N: Sran wie’m be waan be nga be si ye’n be yɛ be kwla di aklunjuɛ-ɔ. Be nga be awlɛn su sran wie wuli bɔbɔ’n annzɛ be like kpa wie fili be sa’n, be se kɛ ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ. Afin blɛ sɔ nun’n like ng’ɔ uka be kpa’n, yɛle kɛ be faman be ɲin be siemɛn i like ng’ɔ fili be sa’n i su. Sanngɛ like nga be te le i’n, i su yɛ be fa be ɲin be sie-ɔ. I sɔ’n yo maan be kwla jran sa ng’ɔ o be su’n i ɲrun kekle.

LIKE NGA E KWLA YO’N: Maan e klɛ sa nga be ju aliɛ ba kun nun mɔ be ti’n e kwla kle kɛ e si ye’n, e sie. Ɔ kwla yo wia m’ɔ su tu i wun bo’n, annzɛ yalɛ nga e nin e awlɛn su sran kun e kokoli’n, annzɛ kusu nguan mɔ Ɲanmiɛn mannin e’n. E kwla bu i kɛ ninnge sɔ’m be timan cinnjin sɔ liɛ, sanngɛ sɛ e fa e ɲin e sie be su kpa’n, e kwla di aklunjuɛ.

Maan e sie ninnge nga e osufuɛ nin e janvuɛ’m be yo man e’n be nzɔliɛ. Kpɛkun e flɛ be telefɔnun nun annzɛ e klɛ be fluwa e yo be kwla. I liɛ’n, é klé kɛ e si ye. Sɛ e yo sɔ’n, e nin e osufuɛ mun e afiɛn’n mántan kpa kpɛkun é dí aklunjuɛ.—Sa Nga Be Yoli’n 20:35.

BIBLU’N NUN AFƆTUƐ UFLƐ WIE MUN EKUN

A kwla kɔ e ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org su ko fa Biblu’n nga be kanngannin nun’n aniɛn nga a klo’n, i nun. Ɔ o aniɛn 40 nun.

NÁN E FA E WUN E WLƐ I AKPLOWA SILƐ’N NUN.

“Kɛ bé bó akplowa silɛ’n bo’n, ɔ ti kɛ ce wie yɛ be su bu i sa. I sɔ’n ti, kɛ ngondin’n nian tɔman’n, ɔ fata kɛ a cuɛn ɔ wun.”​—NYANNDRA MUN 17:14.

NÁN E KOKO AINMAN LIƐ.

“Nán amun koko ainman liɛ’n i ti le, afin ngokɔɛ uflɛ o lɛ ainman. Cɛn ba kun nun ngokɔɛ’n, ɔ ti cɛn sɔ’n nun liɛ.”​—MATIE 6:34.

NÁN E YO LIKE YA SU SANNGƐ E BU SA SIN NAAN Y’A YO LIKE.

“Akunndan’n maan a su mlinman. Ngwlɛlɛ’n ɔ́ nían ɔ su kɛ sran sa.”​—NYANNDRA MUN 2:11.