Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA É YÓ NAAN E KLUN W’A JƆ’N

Awunkpinndiɛ nin awlɛn tralɛ

Awunkpinndiɛ nin awlɛn tralɛ

KƐ TUKPACƐ’N KLE SRAN KUN YALƐ’N, LIKA’N KWLA YO KEKLE I SU. Be flɛ bian kun kɛ Ulfu. Laa’n ɔ ti juejue kpa. Sanngɛ siɛn’n, ɔ ti bubuwafuɛ. Ɔ seli kɛ: “N wla boli min wun dan. N leman fanngan kun. [...] N seli min wun kɛ ‘n liɛ’n w’a wie mlɔnmlɔn.’”

Tukpacɛ’n kwla tɔ e kwlakwla e su kɛ Ulfu liɛ’n sa. Sanngɛ, e kwla fa ajalɛ wie mun naan tukpacɛ wie’m b’a ɲanman e. ?Yɛ sɛ e tɔ tukpacɛ kekle kpa’n nin? ?Tukpacɛ sɔ’n ti’n, e klun su jɔman kun? E klun kwla jɔ. Sran wie’m be su ndɛ’n kle sɔ. Sanngɛ, ka naan y’a kan sran sɔ’m be ndɛ’n, maan e fa e ɲin sie i Ɲanmiɛn i mmla wie’m be su. Sɛ e nanti mmla sɔ’m be su’n, tukpacɛ wie’m be su ɲanman e.

MAAN ‘E NIAN E WUN SU KPA.’ (1 Timote 3:2, 11) Sɛ e di like annzɛ e nɔn nzan tratra su’n, tukpacɛ wie’m be kwla ɲan e. Asa ekun’n, é dí yalɛ. Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Nán kɔ nzannunmunfuɛ’m be wun. Nán a nin aliɛ safuɛ mun san nun. Afin nzannunmunfuɛ mun nin aliɛ safuɛ mun bé ká yalɛ’n nun.”—Nyanndra Mun 23:20, 21.

NÁN E YO SA NG’Ɔ SACI SRAN’N. Biblu’n se kɛ: “Maan e wla sa ng’ɔ saci sran’n i kwlaa nin akunndan tɛtɛ’n kwlaa be ase.” (2 Korɛntfuɛ Mun 7:1) Be nga be gua asra, annzɛ be nɔn siklɛti, annzɛ be nɔn nzan ngboko’n, annzɛ be nɔn drɔgi’n, be saci be wunnɛn’n. Dɔɔtrɔfuɛ’m be waan siklɛti nɔnlɛ’n “man tukpacɛ sunman. Yɛ ɔ saci be wunnɛn’n i lika kwlaa.”

MAAN E WUN I WLƐ KƐ E WUNNƐN’N NIN E NGUAN’N BE TI LIKE CINNJIN. Biblu’n se kɛ: “[Ɲanmiɛn] yɛ ɔ man e nguan-an, i ti yɛ e o lɛ bɔ e kwla kan e wun-ɔn.” (Sa Nga Be Yoli’n 17:28) Sɛ e wun i sɔ liɛ’n i wlɛ’n, e ɲinfu e su faman e nguan’n e siemɛn i wie nuan. I wie yɛle kɛ, kɛ é dí junman’n, annzɛ kɛ é císan loto nun’n, é nían e wun su. Asa ekun’n, é kpá ninnge nga e fa yiyi e ɲin su’n be nun. Nán maan ngowa kanlɛ wie ti’n, e kaci bubuwafuɛ.

MAAN E NIAN E WUN SU NAAN Y’A KOKOMAN NGBOKO, ANNZƐ Y’A FAMAN YA TRILILI. Wafa nga sran kun i wun fa yo i’n, ɔ fin akunndan ng’ɔ bu’n. I sɔ’n ti, maan e nian e wun su titi. Nán e koko ngboko, nán e fa ya trilili, nán e ɲin blo like wie su. Yɛ nán e yo like wie fi mɔ i ti’n, e akunndan’n sánngan’n. Jue Mun 37 i mma 8 se kɛ: “Gua ya ble’n i ase, yaci ya’n mlɔnmlɔn.” Asa ekun’n, Matie 6:34 se kɛ: “Nán an koko ainman liɛ’n, afin ainman bɔbɔ yɛ ɔ́ kúnndɛ i wun like-ɔ.”

MAAN E ƝIN TRAN NINNGE NGA BE YO SA YE’N BE SU. Nyanndra Mun ndɛ tre 14 i mma 30 se kɛ: “Be wla b’ɔ gua ase’n ɔ yo maan be yo juejue.” Asa ekun’n, Biblu’n se kɛ: “Aklunjuɛ’n ti kɛ ayre sa.” (Nyanndra Mun 17:22) Dɔɔtrɔfuɛ’m be kan sɔ wie. Dɔɔtrɔ bian kun m’ɔ tran Ekɔsu lɔ’n seli kɛ: “Sran nga i klun ti jɔwa’n, tukpacɛ sunman su ɲɛnmɛn i kɛ be nga be klun jɔman’n sa.”

MAAN E TRA E AWLƐN. Kɛ Ulfu mɔ e kɛnnin i ndɛ’n sa’n, sa wie’m be o lɛ’n, kɛ be tɔ e su’n, e lemɛn i yowlɛ, e awlɛn yɛ e kwla tra-ɔ. Sran wie’m be liɛ’n, kɛ i sɔ sa’n ju’n, be wla bo be wun. I sɔ’n kusu yoman sa fi ye. Ɲanndra Mun ndɛ tre 24 i mma 10 se kɛ: “Sɛ sa kekle wie tɔ wɔ su naan ɔ sa sin bubu wɔ’n, wuun a lɛ-man anwlɛn.”

Sran wie mun ekun be liɛ’n, i klikli nun’n be wla bo be wun. Sanngɛ, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be tra be awlɛn. I sɔ yɛ Ulfu yoli-ɔ. Ɔ seli kɛ ɔ srɛli Ɲanmiɛn lele, yɛ ɔ buli Biblu’n nun ndɛ m’ɔ fɔnvɔ sran’n i su akunndan kpa. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, “w’a buman sa ng’ɔ o i su’n kɛ ng’ɔ fa bu i laa’n sa kun.” I kpa bɔbɔ’n, ɔ wa sili i wiengu’m be aunnvuɛ kpa. Ɔ maan, ɔ fali Ɲanmiɛn Ndɛ’n fa fɔnvɔli be.

Be flɛ bian kun ekun kɛ Sitivu. I nun m’ɔ le afuɛ 15, ɔ fin waka su tɔli. Kɛ ɔ fɛ i kɔmin nun lele m’ɔ́ fá jú i ja ngua’n, ɔ kwlá kɛnmɛn i wun kun. Afin, ɔ bubuli. Kɛ ɔ ɲannin afuɛ 18, yɛ ɔ kwla fɛli i sa mun yoli like ekun-ɔn. I sin’n, ɔ ɔli inivɛsite. Inivɛsite lɔ’n, ɔ nɔnnin drɔgi nin nzan. Yɛ ɔ kunndɛli bla mun sa sukusuku. Sanngɛ, be wa boli i Biblu’n nun like klelɛ bo. Ɔ maan, ɔ fɛli i wla guɛli i like kpa kun su. Biblu’n nun ndɛ’n ti’n, ɔ wlɛli i nzuɛn tɛ’n i ase. Ɔ seli kɛ: “Siɛn’n, min wun jɔ min fɔuun, n klun jɔ, yɛ min ɲin yi like nga n le i’n.”

Kɛ e bu ndɛ nga Sitivu nin Ulfu be kannin’n i akunndan’n, e wla kpɛn ndɛ ng’ɔ o Jue Mun 19:8, 9 nun’n su. Ɔ se kɛ: “[Zoova] i mmla’n, fiɛn kaan sa nunmɛn i wun. Kɛ sran’n i wunmiɛn’n wie’n, ɔ mɛn i uflɛ. [...] Sa nga Anannganman jran su kekle kɛ be yo be’n, be ti i su. Aklunjuɛ cɛ yɛ ɔ o sa sɔ’m be sin ɔn. Nyanmiɛn i mmla’m be ti weiin, be yo maan sran wun sa wlɛ.”