Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Wafa nga e kwla su Ɲanmiɛn kpa’n

Wafa nga e kwla su Ɲanmiɛn kpa’n

Kɛ nga e fa wunnin i ndɛ akpasua klikli nun’n sa’n, sran kpanngban be lafi su kɛ Biblu’n fin Ɲanmiɛn. Ɔ maan kɛ be kanngan nun mɔ be nanti i nun ndɛ’n su’n, be nin Ɲanmiɛn be afiɛn mantan kpa. Kpɛkun be wun like nga ti yɛ e o asiɛ’n su’n i wlɛ kpa.

Biblu’n se kɛ sran nga “Ɲanmiɛn wawɛ’n” sie i’n, Ɲanmiɛn i ninnge liɛ mun yɛ be lo i-ɔ. (Zidi 18, 19) Kpɛkun ɔ kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn kle i atin yɛ i klo i mmla mun. Sanngɛ sran nga klɔ sran ninnge mun yɛ be lo i’n, ɔ bu i ngunmin i wun akunndan yɛ Ɲanmiɛn i mmla’n timɛn i cinnjin.—Efɛzifuɛ Mun 5:1.

LIKE NGA E WLA O SU’N

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sɛ sa kekle wie tɔ wɔ su naan ɔ sa sin bubu wɔ’n, wuun a lɛman anwlɛn.”—Nyanndra Mun 24:10.

LIKE NGA NDƐ SƆ’N KLE E’N: Sɛ sa o e su naan e sa sin bubu e’n, e su ɲanman wunmiɛn e jranman kekle. Sanngɛ sɛ e lafi like kpa kun su’n, i sɔ’n mán e wunmiɛn naan y’a kwla jran kekle. Kpɛkun i sɔ’n yó maan é sé e wun kɛ sa nga be o e su’n be su kaman lɛ sa trilili naan bé wíe cɛn kun. I kpa bɔbɔ’n sa nga be o e su ti’n, e kwla yo ngwlɛlɛfuɛ.

LIKE NGA E KWLA YO’N: Maan e bu ninnge kpakpa nga cɛn wie lele é wá ɲán be’n, be akunndan. Nán e koko ainman liɛ yɛ nán e minndɛ kɛ like kwlaa ti sin yia e ka naan y’a yo like nga e waan é yó’n. Afin “kɛ blɛ’n fa ti bɔ sa’m be fa ju’n, i su like yɛ be wun i-ɔ.” (Akunndanfuɛ’n 9:11) Wie liɛ’n sa nga e koko be ti’n, be juman le bɔbɔ. Kɛ ɔ ko yo naan y’a wun ndɛ sɔ’n i wlɛ’n Biblu’n fali fie difuɛ’m be su sunnzun ase fa yiyili nun. Ɔ se kɛ: “Lua ɔ ninnge mun nglɛmun nun lele fa ju nnɔsua nun, nán de wunmiɛn. Afin a siman ng’ɔ wa yo kpa-a, sɛ nglɛmun liɛ’n nin o, sɛ nnɔsua nun liɛ’n nin o, sɛ kusu nglɛmun nun liɛ’n nin nnɔsua nun liɛ’m be nnyɔn yɛ bé yó kpa o.”—Akunndanfuɛ’n 11:6.

KOSAN CINNJIN NGA SRAN’M BE FA USA BE WUN’N BE SU TƐLƐ

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Maan min ngwlɛlɛ. [...] Ɔ ndɛ’n ɔ taka nanwlɛ’n su.”—Jue Mun 119:144, 160.

LIKE NGA NDƐ SƆ’N KLE E’N: Biblu’n tɛ kosan kwlaa nga sran’m be kwla fa usa be wun’n, be su. I wie yɛle:

  • ?Ninfan yɛ e fin-ɔn?

  • ?Ngue ti yɛ e o asiɛ’n su-ɔ?

  • ?Kɛ sran wu’n nin yɛ ɔ kɔ-ɔ?

  • ?Kɛ e ko wu’n nn e liɛ w’a wie?

Kɛ sran miliɔn kpanngban kpa be wunnin wafa nga Bi- blu’n yiyili ndɛ sɔ mun nin uflɛ wie mun ekun be nun’n i wlɛ kpa’n, be mɛn dilɛ wafa’n kacili.

LIKE NGA E KWLA YO’N: Ɔ bɔbɔ suan biblu’n nun like naan wun ndɛ ng’ɔ o nun’n i wlɛ kpa. Asa ekun’n, se Zoova i Lalofuɛ’m be nun kun kɛ ɔ uka wɔ i sɔ yolɛ’n nun. Kpɛkun kɔ e ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org su annzɛ tran e aɲia kun bo. Sran ngba kwla trɛn i bo. Kpɛkun be tuaman like fi naan b’a trɛn i bo.

BIBLU’N NUN AFƆTUƐ UFLƐ WIE MUN EKUN

Kɔ e ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org su ko nian video ?Ngue ti yɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n ti cinnjin ɔn? Be yili video sɔ’n aniɛn 880 tra su nun.

MAAN E WUN I WLƐ KƐ E MIAN ƝANMIƐN WUN.

“Be nga be wun i wlɛ kɛ be mian Ɲanmiɛn wun’n be liɛ su ti ye, afin ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n ɔ ti be liɛ.”​—MATIE 5:3.

MAAN E SUAN ƝANMIƐN NGA BIBLU KƐN I NDƐ’N I SU LIKE KPA.

“Bé kúnndɛ Ɲanmiɛn. [...] Bé wún i sakpa. Afin nanwlɛ, ɔ nin e nun wie fi nunman mmua.”​—SA NGA BE YOLI’N 17:27.

MAAN E SUAN BIBLU’N NUN LIKE YƐ E BU SU AKUNNDAN.

“Sran bɔ i like liɛ ng’ɔ klo i’n yɛlɛ Nyanmiɛn i mmla’n, b’ɔ bu i akunndan kɔnguɛ nin wia su’n, i sɔfuɛ’n i liɛ su ti ye. [...] Like kwlaa nga i sɔ sran liɛ’n yo’n, saan ɔ́ yó ye i sa nun.”​—JUE MUN 1:2, 3.