Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

E awlofuɛ nin e janvuɛ mun

E awlofuɛ nin e janvuɛ mun

Kɛ ɔ ko yo naan sran sunman be nin be awlo-fuɛ mun nin be janvuɛ’m be afiɛn w’a mantan’n, ɔ ti kekle man be. Maan e fa e ɲin e sie i Biblu’n nun ndɛ wie mun mɔ be kwla uka e naan e nin e awlofuɛ mun nin e janvuɛ mun e afiɛn w’a mantan’n, be su.

NÁN E BU E NGUNMIN E WUN AKUNNDAN

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Nán an bu amun nin- nge liɛ’m be ngunmin be akunndan, sanngɛ an bu amun wiengu’m be liɛ’m be akunndan wie.”—Filipufuɛ Mun 2:4.

LIKE NGA NDƐ SƆ’N KLE E’N: Sɛ e kunndɛ kɛ e nin e wiengu mun e afiɛn mantan’n, ɔ fataman kɛ e fa e ɲin e sie i like nga be kwla yo be man e’n, i ngunmin su. Sanngɛ e fa e ɲin e sie i like nga e bɔbɔ e kwla yo man be’n i su wie. Sɛ y’a yoman sɔ naan e bu e ngunmin e wun akunndan’n, e nin e wiengu mun e su nantiman klanman. I wie yɛle kɛ sɛ e le bla annzɛ bian’n, ɔ cɛman naan y’a kunndɛ bla annzɛ bian e wiengu bo. Asa ekun’n, sran fi kunndɛman kɛ ɔ́ trá sran kun m’ɔ fa ninnge ng’ɔ le be’n, ɔ nin ninnge ng’ɔ si be yo’n fa di i nuan’n, i janvuɛ. Fluwa kun seli kɛ “be nga be bu be ngunmin be wun akunndan titi’n, wie liɛ’n be su sa’n sɔnnin.”

LIKE NGA E KWLA YO’N:

  • Maan e uka e wiengu mun. Kɛ sran nɲɔn be ti janvuɛ kpa’n be lafi be wiengu su kpɛkun be sisiman be bo naan b’a ti be wiengu ɲanman nun. Fluwa sifuɛ wie’m be waan be nga be uka be wiengu mun’n, tukpacɛ suman to fuan be kpɛkun be bu be wun sran.

  • Maan e si sran aunnvuɛ. Sran ng’ɔ si aunnvuɛ’n kɛ afɛ o i wiengu’m be su’n, ɔ ti kɛ i bɔbɔ yɛ afɛ sɔ’n o i su sa. Sɛ e si sran aunnvuɛ’n, e su kanman ndɛ tɛtɛ kleman sran fi yɛ e su yoman sran finfin.

    Sran ng’ɔ si i wiengu’m be aunnvuɛ’n i ndɛ kanlɛ yoman ya. Kpɛkun ɔ kpaman sran mun. Ɔ maan ɔ nin sran wafawafa kwlaa be kwla tra janvuɛ.

  • Maan e nin e wiengu mun e yo ninnge wie mun likawlɛ. Sɛ e nin e wiengu mun e yo ninnge wie mun likawlɛ’n, é sí be kpa. Ɔ maan sɛ e kunndɛ kɛ e nin sran kun é trá janvuɛ’n, ɔ fata kɛ e nin e koko ninnge nga be lo i’n be su yalɛ. I sɔ’n ti’n kɛ sran kan ndɛ’n, maan e fa e su e sie i nuan bo kpa. Kpɛkun maan e janvuɛ’m be ndɛ lo e. Fluwa sifuɛ wie’m be seli kɛ “kɛ sran’m be nin be wiengu be kokolɛ yalɛ’n, be di aklunjuɛ.”

MAAN E TRA JANVUƐ NGWLƐLƐ SU

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sran ng’ɔ nin sran tɛ san nun’n, i nzuɛn kpa’n sáci.”—1 Korɛntifuɛ Mun 15:33.

LIKE NGA NDƐ SƆ’N KLE E’N: Sɛ e klo-o, annzɛ e kloman-o, be nga e nin be san nun’n be ɲan ta e su kpa. Ndɛ kunngba sɔ’n yɛ be nga be suan wafa nga sran’m be yo ninnge mun i su like’n, be kan-ɔn. I wie yɛle kɛ sɛ sran kun nin be nga be nɔn siklɛti’n be san nun’n, ɔ cɛman naan i kusu w’a nɔn siklɛti wie. Asa ekun’n, sɛ sran kun nin be nga be bumɛn i kɛ bian nin bla yralɛ’n ti like tɛ’n be nanti’n, i kusu ɔ kwla bu akunndan sɔ’n wie.

LIKE NGA E KWLA YO’N: Maan e tra be nga be nzuɛn’n ti kpa mɔ be ninnge yolɛ wafa’n yo e klanman mɔ e kunndɛ kɛ é nían be ayeliɛ su’n, be janvuɛ. I wie yɛle kɛ e kwla tra be nga be kan ndɛ amanniɛn su’n, mɔ be ɲin yi sran’n, mɔ be klun ti ufue’n, mɔ be klo sran nun sɔlɛ’n, be janvuɛ.

BIBLU’N NUN AFƆTUƐ UFLƐ WIE MUN EKUN

Nian video mɔ be yili be kɛ bé fá úka be nga be le bian nin bla’n, nin gbanflɛn nin talua mun, nin ba kanngan mun’n.

NÁN E NUAN FITE TƐTƐ.

“Sran ng’ɔ́ kán ndɛ-ɔ ɔ bumɛn i sin’n, i nuan nun ndɛ’n ɔ yra fiaan kɛ kue yɛ b’a fa wɔ sran sa.”​—NYANNDRA MUN 12:18.

MAAN E YO KLUN UFUEFUƐ.

“Sran nga bɔ i klun ti ufue’n, ɔ nyɛn i klun ufue sɔ’n i su nvasuɛ.”​—NYANNDRA MUN 11:25.

NINNGE NGA E KLO KƐ SRAN’M BE YO MAN E’N MAAN E YO I KUNNGBA’N MAN BE.

“Like kwlaa nga amun klo kɛ sran’m be yo be man amun’n, ɔ fata kɛ amun kusu amun yo man be wie.”​—MATIE 7:12.