Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Wafa nga e kwla yo e sika’n i cɛcɛ’n

Wafa nga e kwla yo e sika’n i cɛcɛ’n

Biblu’n man wafa nga e kwla yo sika’n i cɛcɛ’n i su afɔtuɛ wie mun. Kɛ sran kpanngban be nanti afɔtuɛ sɔ’m be su’n, sika ndɛ yoman kekle be su.

MAAN E SI LIKE TRELE NGA É FÁ E SIKA’N É YÓ’N

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sran ng’ɔ́ yó like-ɔ ɔ sunnzun i klun naan w’a yo’n, ɔ́ dí alaje. Nga kusu b’ɔ kpli yo like’n, awe’n yɛ ɔ nin i bé yía nun-ɔn.”—Nyanndra Mun 21:5.

LIKE NGA NDƐ SƆ’N KLE E’N: Like nga e waan é fá e sika’n é yó’n, maan e bu i akunndan e sie. Kpɛkun e mian e ɲin e yo like sɔ’n. Ka naan y’a to like kun’n, maan e bu i sin kpa. Nán e wla fi su kɛ nán ninnge ngba nga e kunndɛ kɛ é tó’n, yɛ e kwla to be-ɔ. I sɔ’n ti’n, maan e yo e sika’n i cɛcɛ.

LIKE NGA E KWLA YO’N:

  • Maan e bu like nga é fá e sika’n é yó’n i akun- ndan e sie. Ninnge nga e kunndɛ kɛ e to be’n, maan e klɛ e sie. Kpɛkun sika nga e klo kɛ é fá tó ninnge sɔ mun’n, maan e klɛ e sie wie. Ɔ kwla yo aliɛ, annzɛ tralɛ, annzɛ like uflɛ. Sɛ e waan é tó like kun naan sika nga e sunnzunnin kɛ é fá tó’n ɔ juman’n, maan e fa like uflɛ sika liɛ’n e fa yiɛ i nuan. I wie yɛle kɛ sɛ e le loto naan sika nga e waan é fá tó sannzi’n juman’n, e kwla fa like uflɛ m’ɔ timan cinnjin dan’n i sika liɛ’n e yiɛ i nuan.

  • Nán e fa kalɛ ngbɛnngbɛn. Sɛ e siesie sika e fa to like nga e sa miɛn i wun’n, ɔ ti kpa tra kɛ e ko fa kalɛ fa to’n. Nvle wie’m be nun’n, sran’m be fa ninnge mun kalɛ nun. Kpɛkun kɛ anglo’n wie’n yɛ be tannin-ɔn. Sɛ anglo wie naan sran’n w’a tanninman sika’n, be uka su. I sɔ’n ti’n sɛ e fali ninnge wie mun kalɛ nun’n, maan e tannin ka naan anglo’n w’a wie. Asa ekun’n, sɛ sa wie ti’n e ko usali bosia’n, wafa nga e seli sran’n i kɛ é fɛ́ i sika’n é mɛ́n i’n, maan e nian su fa mɛn i.

    Sran wie’m be sieli i nzɔliɛ kɛ kɛ sran’m be fa ninnge mun kalɛ nun’n, be su kalɛ’n sɔn. I sɔ’n ti’n, sɛ e tran nvle nga sran’m be tɛ i sɔ yo’n i nun, maan e nian e wun su kpa.

MAAN E NIAN E WUN SU AYELIƐ TƐTƐ’M BE LIKA

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Junman dilɛ’n ju-ɔ, fuɛnfuɛ’n waan ayrɛ o nun i ti ɔ di-man wie, sanngɛ kɛ aliɛ’n ko fite’n, kpɛkuun i waan ɔ́ kúnndɛ wie di, sanngɛ kusu ɔ nyɛnmɛn i.”—Nyanndra Mun 20:4.

LIKE NGA NDƐ SƆ’N KLE E’N: Sɛ e ti fuɛnfuɛ’n é dí yalɛ. I sɔ’n ti’n, maan e mian e ɲin e di junman kekle kpa yɛ e yo e sika’n i cɛcɛ naan ainman’n y’a kwla to like nga e sa miɛn i wun’n.

LIKE NGA E KWLA YO’N:

  • Maan e di junman kpa. Sɛ e di junman lika kun’n, maan e nian nun e di i kpa. Sɛ e yo sɔ’n e junman su kpɛn’n ɔ́ kló e sa kpɛkun ɔ́ kúnndɛ kɛ e di i sa nun junman titi.

  • Maan e yo nanwlɛfuɛ. Nán e wa e junman su kpɛn’n. Sɛ e wa’n, e dunman sáci kpɛkun sran fi su kunndɛman kɛ ɔ nin é dí junman.

  • Nán e yo aɲinkplifuɛ. Sɛ e fa sika kunndɛlɛ’n e cici e ti’n, e kwla tɔ tukpacɛ. Kpɛkun e nin e awlobofuɛ mun e afiɛn kwla saci. Nán e wla fi su kɛ sran ti kpa tra sika.

BIBLU’N NUN AFƆTUƐ UFLƐ WIE MUN EKUN

Kɔ e ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org su ko kanngan Biblu’n nun. Be kacili Biblu’n aniɛn ya kpanngban nun.

NÁN E SACI E BLƐ’N NIN E SIKA’N NINNGE NGBƐNNGBƐN’M BE NUN.

“Nzannunmunfuɛ mun nin aliɛ safuɛ mun bé ká yalɛ’n nun. Lafilɛ’n i ngboko’n kusu ɔ man be tralɛ tafuɛn wlalɛ.”​—NYANNDRA MUN 23:21.

NÁN E KOKO SIKA TI NGBOKO.

“Amun yaci amun nguan’n i ti kokolɛ. Yɛle kɛ nán amun koko like nga amun ko di’n annzɛ nga amun ko nɔn’n i ti. Yɛ amun yaci amun wunnɛn’n i ti kokolɛ. Yɛle kɛ nán amun koko like nga amun ko wla’n i ti.”​—MATIE 6:25.

NÁN E ƝIN BLO SRAN LIKE SU.

“Kɛ konvifuɛ’n ɔ kpli nyɛn i wun’n, ɔ siman kɛ sa yalɛ’n ɔ́ wá tɔ́ i su.”​—NYANNDRA MUN 28:22.