Jasin fɛ kpa kun fin Ɲanmiɛn!

?Jasin fɛ m’ɔ fin Ɲanmiɛn’n yɛle benin? ?Ngue ti yɛ e kwla lafi su ɔ? Biblu’n i su kosan wie mɔ sran’m be ta be usa’n, fluwa nga tɛ be su.

?Wafa sɛ yɛ fluwa nga kwla uka wɔ ɔ?

Fluwa nga úka wɔ naan a suan Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun like trele. Nian wafa nga a kwla kunndɛ ndɛ mma mun ɔ bɔbɔ ɔ Biblu’n mun’n.

LESSON 1

?Jasin fɛ’n sɔ’n yɛle benin?

Nian jasin fɛ sɔ m’ɔ fin Ɲanmiɛn’n, ɔ nin like nga ti yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo wɔ nanndoliɛ’n ɔ nin like ng’ɔ fata kɛ a yo’n.

LESSON 2

?Wan yɛle Ɲanmiɛn Kpli?

?Ɲanmiɛn le dunman? ?Ɔ nian e lika?

LESSON 3

?Jasin fɛ’n fin Ɲanmiɛn sakpasakpa?

?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Biblu’n nun ndɛ’n ti nanwlɛ ɔ?

LESSON 4

?Wan yɛle Zezi Klist?

An nian like nga ti yɛ Zezi wuli’n, ɔ nin like ng’ɔ su yo i ikisa’n. Yɛ amun si e ti kpɔlɛ’n i bo.

LESSON 5

Like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó i asiɛ’n su’n

Like nga ti yɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n ɔ nin blɛ nga ɲrɛnnɛn’n wie’n, yɛ sa ng’ɔ́ jú asiɛ’n nin i sufuɛ’m be su’n, Biblu’n yiyi nun.

LESSON 6

?É kwlá wún be nga be wuli mun’n ekun?

?Be wu be o lɔ? ?E awlɛn su sran nga be wuli’n, e su wunman be kun mlɔnmlɔn?

LESSON 7

?Ɲanmiɛn Sielɛ’n mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n, i bo’n yɛle benin?

?Wan yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su famiɛn’n niɔn? ?Yɛ ngue yɛ Sielɛ sɔ’n wá yó ɔ?

LESSON 8

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yiman sa tɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n niɔn?

?Wafa sɛ yɛ sa tɛ’n bali mɛn’n nun ɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ Ɲanmiɛn nin a yiman ɔn? ?Naan ɲrɛnnɛn wunlɛ’n wíe cɛn kun?

LESSON 9

?Wafa sɛ yɛ amun awlobo tranlɛ’n kwla yo fɛ ɔ?

Zoova, Ɲanmiɛn m’ɔ di aklunjuɛ, kunndɛ kɛ awlobo’m be di aklunjuɛ. Nian afɔtuɛ kpakpa nga Biblu’n man yasua nin bla mun ɔ nin ba kanngan mun’n.

LESSON 10

?Wafa sɛ yɛ amun kwla wun Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n i wlɛ ɔ?

?Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n ti kunngba cɛ? Nian ninnge 5 mɔ be ti Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n i nzɔliɛ’n.

LESSON 11

?Ye benin yɛ Ɲanmiɛn i mmla’m be yo e ɔ?

Like nga ti yɛ ɔ fata kɛ be kle e atin’n Zezi yiyili nun. Yɛ ɔ kleli i sɔ’n su Biblu’n nun mmla nɲɔn mɔ be ti cinnjin kpa’n.

LESSON 12

?Wafa sɛ yɛ amun kwla fa amun wun mantan Ɲanmiɛn ɔn?

An nian sɛ Ɲanmiɛn tie srɛlɛ kwlaa o. Yɛ an nian wafa ng’ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ nin like uflɛ mɔ e kwla yo naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn w’a mantan’n.

LESSON 13

?Sa benin yɛ ɔ́ jú Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa’m be su ɔ?

?Cɛn wie lele’n, sran’m be kwlaa bé bó yó kun bé sú Ɲanmiɛn Kpli kunngba cɛ?

LESSON 14

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn le anuannzɛ kun asiɛ’n su wa ɔ?

Like nga ti yɛ Klistfuɛ kpa’m be le anuannzɛ’n ɔ nin wafa nga be siesieli be anuannzɛ’n, Biblu’n yiyi nun.

LESSON 15

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ a suan Zoova i silɛ’n wɔ ɔ ɲrun ɔn?

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn nin i Ndɛ’n be su like nga a suannin’n kwla uka sran uflɛ ɔ? ?Wafa sɛ yɛ a nin Ɲanmiɛn amun afiɛn kwla yo ɔ?