Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 6

?É kwlá wún be nga be wuli mun’n ekun?

?É kwlá wún be nga be wuli mun’n ekun?

1. ?Be nga be wuli’n be su ndɛ fɛ nga Biblu’n kan’n yɛle benin?

I nun nga Zezi te o asiɛ’n su wa’n, i janvuɛ Lazali sacili. I janvuɛ sɔ’n tran klɔ ng’ɔ mantan Zerizalɛmu mɔ be flɛ i Betani’n i su lɔ. Ɔ maan, Zezi tuli ajalɛ ɔli klɔ sɔ’n su. Kɛ ɔ́ jú lɔ nn Lazali w’a wu i cɛn ba nnan yɛ. Zezi nin Lazali i niaan bla Mali nin Marti be ɔli asieliɛ’n su lɔ. Bé nían ɔn, sran kpanngban b’a bo b’a sin b’a yia be. Yɛ Zezi cɛnnin Lazali ɔ. Nanwlɛ, Marti nin Mali be wun ng’ɔ bliblili be cɛn sɔ’n nun’n, be kanman.​—Kanngan Zan 11:21-24, 38-44 nun.

Marti dun mmua si ndɛ fɛ nga Ɲanmiɛn ndɛ’n kɛn i be nga be wuli’n be lika’n. Ɔ si kɛ Zoova wá cɛ́n be naan be tran asiɛ’n su wa ekun.​—Kanngan Zɔb 14:14, 15 nun.

2. ?Be wu be o lɔ?

Ɲanmiɛn kan kleli Adam kɛ: “A ti fa yɛ á wá sá ɔ sin á káci fa ekun.”​—BO BOLƐ 3:19.

Fa yɛ Ɲanmiɛn fa yili klɔ sran mun ɔn. (Bo Bolɛ 2:7; 3:19) E timan aolia nun sran yɛ e jrali asiɛ’n su wa ɔ. Ɔ maan kɛ e wu’n, e leman e sin like kun mɔ be flɛ i kla, m’ɔ kɔ lika uflɛ ɔ. Kɛ e wu’n, e ti nun miɛn’n saci, yɛ like kwlaa nga e sunnzunnin kɛ é yó’n, i kwlaa’n ka lɛ mlin. I sɔ’n ti yɛ maan kɛ be cɛnnin Lazali’n, w’a seman kɛ, kɛ ɔ wuli’n, ɔ ɔli lika wie annzɛ kusu ɔ wunnin like wie’n niɔn. Afin be nga be wuli’n be wunman sa fi wlɛ kun.​—Kanngan Jue Mun 146:4 nin Akunndanfuɛ’n 9:4-6, 10 be nun.

?Ɲanmiɛn kle be nga be wuli’n be ɲrɛnnɛn sin fɛtɛ kun nun? ?Kɛ mɔ be nga be wuli’n be wunman sa wlɛ’n niɔn, be nga be waan sin fɛtɛ kun wo lɛ’n, nán ato yɛ be bua be tɔn Ɲanmiɛn i suɛn ɔn? Ɔ ti sɔ, afin sran’m be sin’n nun ɲrɛnnɛn klelɛ’n, ɔ yo Ɲanmiɛn i kain.​—Kanngan Zeremi 7:31 nun.

Nian video nga be flɛ i ?Be nga be wuli’n be o nin?

3. ?Be nga be wuli’n be nin e kwla ijɔ?

Be nga be wuli’n be kwlá ijɔman, yɛ be kwlá timan sa. (Jue Mun 115:17) Sanngɛ mmusu’m be kwla fa sran ng’ɔ wuli’n i nɛn’n, kpɛkun be nin sran’m be koko yalɛ. Ɔ maan sran’m be bu i kɛ be nin ɔwuliɛ’n yɛ be su ijɔ ɔ. (2 Piɛr 2:4) Zoova kloman kɛ e nin wunmiɛn mun e ijɔ.​—Kanngan Mmla’n 18:10, 11 nun.

4. ?Wan mun yɛ Ɲanmiɛn wá cɛ́n be ɔ?

Ɲanmiɛn wá cɛ́n sran akpinngbin kpanngban mɔ be wuli’n, naan be tran nguan nun asiɛ’n su wa. Be nga bɔbɔ mɔ b’a siman Ɲanmiɛn mɔ be yoli sa tɛtɛ’n, be nun wie’m bé cɛ́n.​—Kanngan Jue Mun 37:9 nin Sa Nga Be Yoli’n 24:15 be nun.

Be nga bé cɛ́n be’n, bé klé be Ɲanmiɛn i ndɛ nanwlɛ’n. Bé kwlá láfi Zezi su yɛ bé kwlá yó i klun sa’n. (Sa Nglo Yilɛ 20:11-13) Sɛ be yo ninnge kpakpa’n, bé ɲán anannganman nguan asiɛ’n su wa.​—Kanngan Zan 5:28, 29 nun.

5. ?Ngue yɛ sran cɛnlɛ’n kle e Zoova su ɔ?

Kɛ mɔ Ɲanmiɛn sunmɛnnin i Wa’n asiɛ’n su wa kɛ ɔ wa kpɔ e ti’n, i ti yɛ be nga be wuli’n, bé kwlá cɛ́n nguan ekun ɔn. Ɔ maan sran cɛnlɛ’n kle kɛ Zoova klo sran naan i aklunye’n ti dan. ?Kɛ bé wá cɛ́n be nga be wuli’n, sran benin yɛ a kunndɛ kɛ á wún i ɔ?​—Kanngan Zan 3:16 nin Rɔmfuɛ Mun 6:23 be nun.