Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 15

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ a suan Zoova i silɛ’n wɔ ɔ ɲrun ɔn?

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ a suan Zoova i silɛ’n wɔ ɔ ɲrun ɔn?

1. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ a suan Biblu’n nun like titi ɔ?

Biblu’n nun’n ndɛ cinnjin nga be fitili su fluwa yɛ’n nun’n, be yoli maan siɛn’n, a klo Zoova kpa tra laa’n. Sanngɛ, ɔ fata kɛ a nian klolɛ sɔ’n i lika titi naan w’a taka kpa. (1 Piɛr 2:2) Sɛ ɔ waan á ɲán anannganman nguan’n, ɔ fata kɛ be kle wɔ Ɲanmiɛn Ndɛ’n. Afin i sɔ nun yɛ a nin Zoova amun afiɛn’n kwlá mántan kpa kɔ́ i ɲrun ɔn.​—Kanngan Zan 17:3 nin Zid 21 be nun.

Kɛ á sí Ɲanmiɛn kɔ́’n, nn ɔ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n kusu yó dan kɔ́. Sɛ a lafi Ɲanmiɛn su’n, á yó like nga ɔ klo i’n. (Ebre Mun 11:1, 6) Kpɛkun ɔ Ɲanmiɛn sulafilɛ sɔ’n úka wɔ naan w’a kaci ɔ nzuɛn’n.​—Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 3:19 nun.

2. ?Wafa sɛ yɛ like nga a suannin’n kwla uka sran uflɛ ɔ?

A kwla srɛ Zoova kɛ á fá ɔ wun mɛ́n i naan amun afiɛn’n mantan kpa.

Kɛ e ti ndɛ fɛ’n, e wun blibli e kɛ e bo su e kle sran uflɛ. Fluwa nga nun ndɛ’n kusu ti ndɛ fɛ. Ɔ maan á kúnndɛ kɛ á kán klé sran uflɛ. Kɛ á sí Ɲanmiɛn Ndɛ’n kɔ́ ɔ ɲrun’n, á wá wún wafa nga á kwlá fá Biblu’n yíyí sa nga ti yɛ a lafi Zoova nin jasin fɛ’n su’n, be nun klé sran mun’n.​—Kanngan Rɔmfuɛ Mun 10:13-15 nun.

Be nga be sɔnnzɔn jasin fɛ’n i bolɛ’n, be dan lika be bo jasin fɛ’n kle be janvuɛ mun annzɛ be osufuɛ mun. Ɔ kusu a kwla yo sɔ wie amanniɛn su. Nán se be kɛ be Ɲanmiɛn sulɛ’n timan su, sanngɛ ninnge kpakpa nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó be’n, yɛ bo su kle be ɔ. Sanngɛ e aeliɛ’n ti sran’m be cinnjin tra ndɛ nga e kan kle be’n.​—Kanngan 2 Timote 2:24, 25 nun.

3. ?A si like nga a kwla yo man Ɲanmiɛn’n?

Ɲanmiɛn ndɛ’n i suanlɛ’n úka wɔ naan a nin Ɲanmiɛn amun afiɛn’n w’a mantan kpa. Kpɛkun i sin’n, a kwla srɛ Ɲanmiɛn kɛ á fá ɔ wun mɛ́n i naan á yó i liɛ mlɔnmlɔn. Be nga be ti i sran mɔ be ti kɛ i mma mun sa’n, á kwlá wlú be nun wie.​—Kanngan 2 Korɛntfuɛ Mun 6:18 nun.

4. ?Wafa sɛ yɛ a kwla kɔ ɔ ɲrun ɔn?

Sɛ a suan Biblu’n nun like kɔ ɔ ɲrun’n, Ɲanmiɛn i sulɛ nun’n, á kwlá yó kpa trá laa’n. (Ebre Mun 5:13, 14) Fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ? ɔ kwla uka wɔ i sɔ yolɛ’n nun. Se Zoova i Lalofuɛ’m be nun kun kɛ ɔ kle wɔ fluwa sɔ’n i nun like. Kɛ á súan Ɲanmiɛn Ndɛ’n kɔ́’n, á wá wún i kɛ ɔ mɛn dilɛ’n kusu ɔ su yo kpa kɔ wie.​—Kanngan Jue Mun 1:1-3 nin 73:27, 28 be nun.

“Nyanmiɛn bɔ be bo i dunman fɛ [‘m’ɔ di aklunjuɛ,’ NW] titi’n i jasin fɛ’n” wo Biblu’n nun. (1 Timote 1:11) Sɛ a fa ɔ wun mɛntɛn i sufuɛ kpa mun’n, a nin i amun afiɛn’n mántan wie. (Ebre Mun 10:24, 25) Sɛ a kplin ɔ ɲin yo Ɲanmiɛn klun sa titi’n, á ɲán nguan sakpa. Yɛle kɛ á ɲán anannganman nguan. Nanwlɛ, like fi toman be wun mɔ be fa mantan Ɲanmiɛn’n.​—Kanngan 1 Timote 6:19 nun.