Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 10

?Wafa sɛ yɛ amun kwla wun Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n i wlɛ ɔ?

?Wafa sɛ yɛ amun kwla wun Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n i wlɛ ɔ?

1. ?Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n ti kunngba cɛ?

“An sasa amun wun be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Nyanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n be lika.”​—MATIE 7:15.

Ɲanmiɛn i sulɛ wafa nga Zezi kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun’n, ɔ timan nɲɔn, ɔ ti kunngba cɛ. Yɛle Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n. Ɔ ti kɛ atin kun sa. Be nga be sin nun’n, bé ɲán anannganman nguan. Zezi seli kɛ “be nga be kunndɛ be wun i’n, b’a sɔn-man.” (Matie 7:14) Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ taka Biblu’n nun ndɛ’n su’n yɛ Ɲanmiɛn i klun jɔ su ɔ. Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’m be kwlaa be bo ti kun afin ninnge nga be lafi su’n, ti kun.​—Kanngan Zan 4:23, 24 nin 14:6 ɔ nin Efɛzfuɛ Mun 4:4, 5 be nun.

Nian video nga be flɛ i ?Ɲanmiɛn klun jɔ i sulɛ wafa kwlaa su?

2. ?Be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Klistfuɛ’n, be su ndɛ benin yɛ Zezi kannin ɔn?

“Be yo be wun kɛ be si Nyanmiɛn, sanngɛ sa nga be yo’n ɔ kle-man kɛ be si i.”​—TIT 1:16.

Zezi seli kɛ sran wie’m bé wá tɔ́n be wun suɛn kɛ be ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ. Yɛ bé fá ato ndɛ mun sánngan ninnge nga Ɲanmiɛn ndɛ’n kle’n. Á wún be sa’n, be fa Ɲanmiɛn sufuɛ kpa, afin be kɔ asɔnun yɛ be waan be ti Klistfuɛ. Sanngɛ, be wlɛ wunlɛ yoman ya. ?Ngue ti ɔ? Yɛle kɛ Ɲanmiɛn i sulɛ kpafuɛ’n, i kunngba cɛ yɛ ɔ kwla uka sran mun naan be nzuɛn’n w’a yo kpa ɔ. Ɔ maan kɛ a wun Klistfuɛ sɔ mun’n, a si kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa mun ɔn.​—Kanngan Matie 7:13-23 nun.

3. ?Wafa sɛ yɛ a kwla wun Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’m be wlɛ ɔ?

É wá kán ninnge nnun mɔ e kwla fa sie be nzɔliɛ’n be ndɛ:

  • Be ɲin yi Biblu’n, afin ɔ ti Ɲanmiɛn Ndɛ. Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’m be liɛ’n, nán klɔ sran ngwlɛlɛ’n  i su yɛ be Ɲanmiɛn sulɛ’n taka ɔ. Mmla nga be o Biblu’n nun’n, yɛ be mian be ɲin be fa su ɔ. (Matie 15:7-9) Kpɛkun Ɲanmiɛn ndɛ nga be kan kle sran mun’n, be bɔbɔ be nanti su wie.​—Kanngan Zan 17:17 nin 2 Timote 3:16, 17 be nun.

  • Be manman Ɲanmiɛn i dunman Zoova’n. Zezi buli Ɲanmiɛn dunman’n i like dan afin ɔ yili i nglo. Yɛle kɛ, ɔ ukali sran mun naan b’a si Ɲanmiɛn. Kpɛkun ɔ seli be kɛ be srɛ naan Ɲanmiɛn dunman’n yo sanwun. (Matie 6:9, Anuãsɛ Fuflɛ) ?Ɔ tranwlɛ lɔ’n, asɔnun benin annzɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa benin yɛ ɔ yi Ɲanmiɛn dunman’n i nglo ɔ?​—Kanngan Zan 17:26 nin Rɔmfuɛ Mun 10:13, 14 be nun.

  • Be bo Ɲanmiɛn i Sielɛ’n i jasin fɛ’n. Ɲanmiɛn i Sielɛ’n i jasin fɛ’n i bolɛ’n ti yɛ Zoova sunmannin Zezi asiɛ’n su wa ɔ. I famiɛn dilɛ sɔ’n m’ɔ fa wlɛli i Zezi sa nun’n yɛ maan klɔ sran’m bé kwlá ɲán be ti ɔ. Lele mɔ Zezi fá wú’n w’a yaciman ndɛ sɔ’n i kanlɛ le. (Lik 4:43; 8:1; 23:42, 43) Ɔ seli kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m bé kán Ɲanmiɛn i Sielɛ’n i ndɛ klé sran mun. ?Titi’n, asɔnun benin yɛ i nunfuɛ’m be di junman sɔ’n niɔn?​—Kanngan Matie 24:14 nun.

  • Be timan mɛn tɛ nga i nunfuɛ. Ndɛnnganndɛnngan ng’ɔ o sran’m be afiɛn’n, politiki annzɛ sa uflɛ dunman nun ti’n, be faman be wun wlaman nun wie. (Zan 17:16; 18:36) Asa kusu’n, be nianman mɛn nunfuɛ’m be abɔlɛ ninnge nga be yo’n su.​—Kanngan Zak 4:4 nun.

  • Be klo be wiengu kpa. Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’m be kpaman sran nun, afin i sɔ yɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n kle be kɛ be yo ɔ. Ɲanmiɛn sulɛ ng’ɔ timan su’n be nunfuɛ’m be fa be wun wlɛ i alɛ nga be tɔ nvlenvle’m be afiɛn’n be nun’n. Sanngɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’m be liɛ’n, be nunmɛn i sɔ’n nun wie. (Mise 4:1-3) Be tu be klun be fa be blɛ’n nin be sika’n be fa suan be wiengu’m be bo.​—Kanngan Zan 13:34, 35 nin 1 Zan 4:20 be nun.

4. ?A kwla wun Ɲanmiɛn i sulɛ kpafuɛ’n i wlɛ siɛn’n?

?Be nga be waan be su Ɲanmiɛn be nun’n, wan mun yɛ be manman Ɲanmiɛn i dunman’n, mɔ be kle kɛ Ɲanmiɛn i Sielɛ’n i ngunmin su yɛ sran’m be fa be wla’n be gua’n niɔn? ?Wan mun yɛ be klo be wiengu, mɔ be kunman alɛ’n niɔn? ?Á tɛ́ su sɛ?​—Kanngan 1 Zan 3:10-12 nun.