Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 3

?Jasin fɛ’n fin Ɲanmiɛn sakpasakpa?

?Jasin fɛ’n fin Ɲanmiɛn sakpasakpa?

1. ?Biblu’n nun ndɛ’n fin wan?

Anannganman nguan mɔ sran’m bé ɲɛ́n i asiɛ’n su’n, m’ɔ ti jasin fɛ’n, i su ndɛ’n o Biblu’n nun. (Jue Mun 37:29) Biblu’n nun fluwa kanngan’m be nuan’n ti 66. Ɲanmiɛn kpali sran kɔe 40 mɔ be nin i be nanti kpa’n, naan b’a klɛ Biblu’n. Moizi klɛli i nun fluwa nnun klikli’n, i afuɛ kɔe 3.500 yɛ. Yɛ akoto Zan yɛ ɔ klɛli i fluwa kasiɛn’n niɔn. Ɔ yoli i sɔ w’a di afuɛ 1.900 tra su. ?Ndɛ nga be klɛli’n ɔ fin wan? B’a kpɛman be bɔbɔ be ti nun yɛ be klɛli ɔ. Ɲanmiɛn yɛ ɔ fali ndɛ’n kwlaa mannin be yɛ be klɛli ɔ. I wawɛ’n yɛ ɔ fa dili i sɔ junman’n niɔn. (2 Samiɛl 23:2) Ɔ maan Biblu’n nun ndɛ’n fin Zoova.​—Kanngan 2 Timote 3:16 nin 2 Piɛr 1:20, 21 be nun.

Nian video nga be flɛ i ?Biblu’n nun ndɛ’n fin wan?

2. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Biblu’n nun ndɛ’n ti nanwlɛ ɔ?

E lafi su kɛ Biblu’n fin Ɲanmiɛn afin ɔ yiyi e ɲrun lɔ sa nga ɔ kan be ndɛ’n, be nun weinwein. Klɔ sran’m be nun wie fi kwlá yomɛn i sɔ. (Zozie 23:14) Saan Ɲanmiɛn Kpli kunngba cɛ yɛ ɔ kwla yo i sɔ like ɔ.​—Kanngan Ezai 42:9 nin Eza 46:10 be nun.

Fluwa kun m’ɔ fin Ɲanmiɛn’n, ɔ nin i fata kɛ ɔ yo i liɛ ngunmin. Kɛ Biblu’n kusu ti sɔ ɔ. Yɛle kɛ be yili Biblu’n aniɛnaniɛn ya nnan tra su nun. Kpɛkun Biblu’n ngba nga be yili’n, ɔ ti Biblu’n kɔe akpingbinngbin nsiɛn. Be klɛli Biblu’n w’a cɛ sɔ. Sanngɛ i nun ndɛ’n ɔ nin siansifuɛ’m be ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n be kɔ likawlɛ. Asa ekun be nga be klɛli Biblu’n be ti sran 40. Sanngɛ sran kun i ndɛ liɛ ng’ɔ kan’n, ɔ nin i wiengu kun liɛ’n be sansanman be wun. Be kwlaa be lɔngɔ su klanman. * Asa kusu’n, ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n kle weiin kɛ Ɲanmiɛn ti sran klofuɛ dan. Kusu, i nun ndɛ’n le ta, yɛle kɛ sran ng’ɔ fa su’n, i nzuɛn’n kaci, ɔ yo kpa. I kwlaa sɔ’n ti’n,  sran kpanngban kpa be wa wunnin i wlɛ kɛ Biblu’n ti Ɲanmiɛn Ndɛ’n sakpasakpa.​—Kanngan 1 Tɛsalonikfuɛ Mun 2:13 nun.

Nian video nga be flɛ i ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Biblu’n nun ndɛ’n ti nanwlɛ-ɔ?

3. ?Ngue ndɛ yɛ ɔ o Biblu’n nun ɔn?

Ndɛ cinnjin nga Biblu’n nun ndɛ kwlaa taka su’n, be nun kun yɛle kɛ Ɲanmiɛn waan ɔ́ wá yó ninnge kpakpa mán klɔ sran mun. I sɔ’n ti jasin fɛ. Wafa nga i bo bolɛ nun’n, Ɲanmiɛn dili klɔ sran’n i nɛnnɛn, m’ɔ fɛ i sieli lika klanman kun nun asiɛ’n su wa’n, mɔ lika sɔ’n fili i sa’n, Biblu’n yiyi nun kle e. Kpɛkun kasiɛn su’n, wafa nga asiɛ’n ɔ́ wá káci lika klanman ekun’n, Biblu’n yiyi nun wie.​—Kanngan Sa Nglo Yilɛ 21:4, 5 nun.

Mmla nin afɔtuɛ, ɔ nin akunndan nga mmla’m be taka su’n, be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun. Ɲanmiɛn Ndɛ’n kusu kan wafa nga Ɲanmiɛn nin sran mun be nantili’n, i ndɛ wie. I sɔ’n ti maan e kwla wun sran’n i wafa nga Ɲanmiɛn ti’n. Ɔ maan, nanwlɛ, Biblu’n kwla uka wɔ naan w’a si Ɲanmiɛn, naan w’a kwla yo i janvuɛ.​—Kanngan Jue Mun 19:8, 12 nin Zak 2:23 nin 4:8 be nun.

4. ?Wafa sɛ yɛ a kwla wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ ɔ?

Kɛ Zezi bo Biblu’n nun ndɛ kun su’n, i sin’n ɔ yiyi nun. I sɔ’n ti’n, sran’m ‘be wunnin Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n i wlɛ.’ Fluwa nga nun’n, ajalɛ kunngba’n yɛ be niannin su ɔ. Ɔ́ úka ɔ naan w’a wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ.​—Kanngan Lik 24:27, 45 nun.

Nanwlɛ, Ɲanmiɛn i jasin fɛ’n sa’n, be ɲɛnmɛn i wunsu. Sanngɛ jasin fɛ sɔ’n yo sran wie’m be saa. Wie mun bɔbɔ ɔ yo be tɛ. Sanngɛ, nán niɛn i sɔ’n ti naan ɔ sa sin bubu wɔ. Afin sɛ a kunndɛ kɛ á ɲán anannganman nguan’n, ɔ fata kɛ a si Ɲanmiɛn.​—Kanngan Zan 17:3 nun.

 

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Amun nian fluwa Un livre pour tous nun.