Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 9

?Wafa sɛ yɛ amun awlobo tranlɛ’n kwla yo fɛ ɔ?

?Wafa sɛ yɛ amun awlobo tranlɛ’n kwla yo fɛ ɔ?

1. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ yasua kun jɛ i yi’n awa ɲrun naan be awlobo tranlɛ’n w’a yo fɛ ɔ?

Jasin fɛ’n fin Ɲanmiɛn Zoova, m’ɔ di aklunjuɛ’n. Ɔ klo kɛ awlobo’m be di aklunjuɛ wie. I yɛ ɔ kpɛli aja’n i ba ɔ. Ɔ fata kɛ yasua nin bla’n be ja awa ɲrun, naan awlobo tranlɛ’n w’a kwla yo fɛ. Ɔ maan i ba o, i siɛ nin niɛn o, be wun fá be feke yɛ bé kwlá dí aklunjuɛ. Sran kwlaa nga i waan ɔ ti Klistfuɛ’n, sɛ ɔ́ já bla’n, ɔ fata kɛ ɔ fa ajalɛ nga awa’n kle’n su.​—Kanngan Lik 2:1, 4, 5 nun.

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn bu aja’n niɔn? Kɛ yasua kun nin bla kun be ko ja’n, nn b’a ja. Zoova kunndɛman kɛ yasua kun nin i yi be yo sa tɛ be wiengu bo. (Ebre Mun 13:4) Ɔ kloman bla annzɛ bian yralɛ’n. (Malasi 2:16) Sanngɛ sɛ Klistfuɛ kun i yi kunndɛ bian i bo’n, annzɛ i wun kunndɛ bla i bo’n, Ɲanmiɛn mɛn i atin kɛ ɔ kwla yrɛ i naan w’a ja sran uflɛ.​—Kanngan Matie 19:3-6, 9 nun.

2. ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ yasua’n nin bla’n be tran ɔn?

Zoova yili yasua nin bla naan be ukauka be wiengu. (Bo Bolɛ 2:18) Yasua’n yɛ ɔ sie awlobo’n niɔn, ɔ maan i yɛ ɔ fata kɛ ɔ niɛn i fuɛ’m be lika naan ɔ kle be Ɲanmiɛn Ndɛ’n niɔn. Ɔ fata kɛ ɔ tu i klun klo i yi. Yɛ maan bla’n kusu klo i wun’n, yɛ be bu be wiengu sran. Kɛ mɔ be nɲɔn’n be fɔn’n ti’n, ɔ fata kɛ be suan sa yaci cɛlɛ. I sɔ’n ti cinnjin naan be aja’n nun tranlɛ’n w’a yo fɛ.​—Kanngan Efɛzfuɛ Mun 4:31, 32 nin 5:22-25, 33 ɔ nin 1 Piɛr 3:7 be nun.

3. ?Sɛ yasua’n annzɛ bla’n wunmɛn i wun fɛ aja’n nun’n, ɔ fata kɛ be ti nun?

Sɛ sa tɔ aja’n nun’n, ɔ fata kɛ klolɛ su, yasua’n nin bla’n be mian be ɲin be yo be wiengu cɛcɛ. (1 Korɛntfuɛ Mun 13: 4, 5) Ɲanmiɛn Ndɛ’n w’a seman kɛ sɛ sa tɔ aja’n nun’n, i kpo’n yɛle nun tilɛ.​—Kanngan Mark 10:9 nun.

4. ?Ba mun, ngue yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ amun yo ɔ?

Zoova kunndɛ kɛ amun di aklunjuɛ. Wafa nga amun kwla di aklunjuɛ amun gbanflɛn nin talua blɛ nun’n, i su afɔtuɛ kpafuɛ’n yɛ ɔ man amun ɔn. Ɔ kunndɛ kɛ amun fa ngwlɛlɛ nga amun si nin amun nin’n be kle amun’n i su. (Kolɔsfuɛ Mun 3:20) Zoova m’ɔ ti e Yifuɛ’n, ɔ kunndɛ kɛ amun yo i bɔbɔ ɔ nin i Wa’n be klun sa. I liɛ’n amún dí su aklunjuɛ.​—Kanngan Akunndanfuɛ’n 11:9—12:1 nin Matie 19:13-15 ɔ nin 21:15, 16 be nun.

5. ?Siɛ nin niɛn mun, ngue yɛ ɔ fata kɛ amun yo naan ba’m b’a wun be wun fɛ ɔ?

Ɔ fata kɛ amun di junman kekle, naan amun a ɲan like b’a nian ba’m be lika. (1 Timote 5:8) Sanngɛ sɛ amun kle ba’m be Ɲanmiɛn ndɛ’n, naan be si Ɲanmiɛn’n, naan be klo i’n, yɛ be wun kwlá fá be feke kpa ɔ. (Efɛzfuɛ Mun 6:4) Wafa nga amun bɔbɔ amun klo Ɲanmiɛn’n ɔ kwla ɲan ta ba’m be su kpa. Sɛ like nga amun kle ba mun’n ɔ taka Ɲanmiɛn Ndɛ’n su’n, ɔ kwla uka be naan be akunndan bulɛ’n w’a yo kpa.​—Kanngan Mmla’n 6:4-7 nin Nyanndra Mun 22:6 be nun.

Kɛ amun wla ba’m be fanngan mɔ amun yo be mo’n, be yo kpa. Sanngɛ ɔ fata kɛ amun tu be fɔ wie. Kɛ be ta ba mun kɛ ngalɛ sa’n, ɔ sasa be sa tɛ nga ɔ kwla fa be yi i awlabɔɛ nun’n, i lika. (Nyanndra Mun 22:15) Sanngɛ, ba’m be fɔ tulɛ’n, ɔ timan be kpokokpoko annzɛ be like yaya yolɛ.​—Kanngan Kolɔsfuɛ Mun 3:21 nun.

Siɛ nin niɛn nin ba’m be ukalɛ ti’n, Zoova i Lalofuɛ’m be yili fluwa kpanngban. Fluwa sɔ’m be nun ndɛ’n taka Biblu’n su.​—Kanngan Jue Mun 19:8, 12 nun.