Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 12

?Wafa sɛ yɛ amun kwla fa amun wun mantan Ɲanmiɛn ɔn?

?Wafa sɛ yɛ amun kwla fa amun wun mantan Ɲanmiɛn ɔn?

1. ?Ɲanmiɛn tie sran’m be kwlaa be srɛlɛ’n?

Ɲanmiɛn yia sran wafa kwlaa kɛ be fa be wun be mɛntɛn i srɛlɛ’n nun. (Jue Mun 65:3) Sanngɛ ɔ tieman sran’m be ngba be srɛlɛ’n. I wie yɛle be nga be kle be yi’m be ɲrɛnnɛn’n be liɛ’n. Ɲanmiɛn tieman sran sɔ’m be srɛlɛ’n. (1 Piɛr 3:7) Asa ekun’n, i nun mɔ ɲin kekle yolɛ’n kacili Izraɛlifuɛ’m be ajuin’n, Ɲanmiɛn w’a siemɛn i su be srɛlɛ’n bo kun. Kannzɛ ɔ ti sɔ’n, sanngɛ sɛ sran ng’ɔ yo sa tɛ dan’n, ɔ kaci i sa’n, Ɲanmiɛn tie i srɛlɛ’n.​—Kanngan Ezai 1:15 nin 55:7 be nun.

Nian video nga be flɛ i ?Srɛlɛ kwlaa yɛ Ɲanmiɛn tie-ɔ?

2. ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn ɔn?

Ɲanmiɛn srɛlɛ’n o e Ɲanmiɛn sulɛ’n nun wie. Ɔ maan Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ e srɛ i ɔ. (Matie 4:10; 6:9) Asa ekun’n, kɛ mɔ fɔ o e nun’n ti’n, ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn Zezi dunman nun. Afin ɔ wuli e sa tɛ’m be ti. (Zan 14:6) Zoova kloman kɛ e suan srɛlɛ mun annzɛ e nian srɛlɛ fluwa’m be nun naan e kan ndɛ kunngba’n flan nun. Sanngɛ ɔ klo kɛ ndɛ nga é kán’n, ɔ fin e bɔbɔ e klun lɔ.​—Kanngan Matie 6:7 nin Filipfuɛ Mun 4:6, 7 be nun.

E Yifuɛ’n kwla tie srɛlɛ nga e srɛ i e klun lɔ’n bɔbɔ. (1 Samiɛl 1:12, 13) Ɔ wla e fanngan kɛ e srɛ i blɛ kwlaa nun. Ɔ kwla yo nglɛmun, ka naan y’a bo e junman’m be dilɛ bo, ɔ nin nnɔsua kɛ e ko wie e ninnge’m be yo’n. Kpɛkun, kɛ é wá dí like’n yɛ kɛ sa wie tɔ e su’n, e kwla srɛ i wie.​—Kanngan Jue Mun 55:23 nin Matie 15:36 be nun.

3. ?Ngue ti yɛ Klistfuɛ’m be yo aɲia ɔ?

E wun Ɲanmiɛn fa mantanlɛ’n timan pɔpɔ. Afin mɛn nga e o nun yɛ’n i nun sran’m be lafiman Ɲanmiɛn su. Yɛ be bu i kɛ kasiɛ ng’ɔ boli i kɛ fɔundi’n trán asiɛ’n su’n, ɔ ti finfin ndɛ. (2 Timote 3:1, 4; 2 Piɛr 3:3, 13) Ɔ maan ɔ fata kɛ e nin e wiengu Klistfuɛ mun e yia naan e wla e wun fanngan.​—Kanngan Ebre Mun 10:24, 25 nun.

Sɛ amun tra be nga be klo Ɲanmiɛn’n be janvuɛ’n, amun nin Ɲanmiɛn amun afiɛn kwla mantan. Sɛ amun kɔ Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo’n, kɛ amún wún wafa nga sran uflɛ’m be lafi Ɲanmiɛn su’n, i sɔ’n wlá amun fanngan.​—Kanngan Rɔmfuɛ Mun 1:11, 12 nun.

4. ?Wafa sɛ yɛ amun kwla fa amun wun mantan Ɲanmiɛn ɔn?

Sɛ amun bu like nga amun suɛn i Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun i su akunndan’n, amun nin Zoova amun afiɛn kwla mantan kpa. Maan amun bu ninnge ng’ɔ yo be’n, ɔ nin i mmla mun yɛ nda ng’ɔ tali be’n be su akunndan. Sɛ amun tran be bu i kwlaa sɔ’n su akunndan kpa’n, amún wún kɛ Ɲanmiɛn klo sran naan ɔ si ngwlɛlɛ kpa. Yɛ i sɔ’n yó maan amún lɛ́ i ase.​—Kanngan Zozie 1:8 nin Jue Mun 1:1-3 be nun.

Sɛ amun lafi Ɲanmiɛn su’n yɛ amun nin i amun afiɛn kwla sɛ ɔ. Sanngɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti kɛ waka mma wie mɔ amun a lua’n sa. Ɔ fata kɛ amun guɛ i bo nzue naan w’a yo kpa. Yɛle kɛ maan amun bu like nga amun suan’n i su akunndan kpa.​—Kanngan Matie 4:4 nin Ebre Mun 11:1, 6 be nun.

5. ?Sɛ amun fa amun wun mantan Ɲanmiɛn’n, ye benin yɛ amún dí ɔ?

Zoova nian be nga be klo i’n be lika. Ɔ kwla sasa be naan like fi w’a saciman be nin i be afiɛn. Yɛ ɔ yo sɔ naan anannganman nguan mɔ be wla o su kɛ bé ɲɛ́n i’n, w’a fiman be sa. (Jue Mun 91:1, 2, 7-10) Ɔ se e kɛ e nian e wun aeliɛ nga be kwla yo maan e tɔ tukpacɛ’n ɔ nin nga be kwla fa kekle yi e su’n, be lika. Zoova yɛ ɔ kle e mɛn dilɛ kpafuɛ’n niɔn.​—Kanngan Jue Mun 73:27, 28 nin Zak 4:4, 8 be nun.