Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 14

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn le anuannzɛ kun asiɛ’n su wa ɔ?

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn le anuannzɛ kun asiɛ’n su wa ɔ?

1. ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn kpali Izraɛlifuɛ mun kɛ be yo i nvle’n niɔn?

Laa, Ɲanmiɛn fali Abraamu i anunman mun yoli ‘Izraɛli’ nvle’n, yɛ ɔ mannin be mmla. Ɔ fɛli i Ndɛ’n mannin be. Kpɛkun ɔ kleli be wafa ng’ɔ fata kɛ klɔ sran’m be su i’n. (Jue Mun 147:19, 20) Izraɛli nvle’n i dunman nun ti’n asiɛ’n su nvle’n kwlaa bé kwlá dí ye.​—Kanngan Bo Bolɛ 22:18 nun.

Ɲanmiɛn kpali Izraɛlifuɛ mun kɛ be yo i lalofuɛ. Izraɛlifuɛ’m be ndɛ’n yi i nglo weiin kɛ, sɛ sran’m be nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su’n, be ɲan su mmlusuɛ. (Mmla’n 4:6) Ɔ maan Izraɛlifuɛ’m be ajalɛ’n kwla yo maan nvle uflɛ mun be si Ɲanmiɛn nanwlɛfuɛ’n.​—Kanngan Ezai 43:10, 12 nun.

2. ?Ngue ti yɛ Klistfuɛ’m be ti Ɲanmiɛn i nvle ɔ?

Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, Ɲanmiɛn wa yili i sa Izraɛli nvle’n i su. Kpɛkun ɔ fali Klistfuɛ mun kacili be. (Matie 21:43; 23:37, 38) Ɔ maan andɛ, asiɛ’n su wa’n, Klistfuɛ kpa mun yɛ be di Zoova i lalo ɔ.​—Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 15:14, 17 nun.

Zezi kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun jasin fɛ’n bolɛ, naan be uka sran mun naan be kaci i sɔnnzɔnfuɛ. (Matie 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Andɛ mɛn’n w’a ju i bue nuan. Kusu, junman sɔ’n w’a ju i ba nun, afin ɔ ka kaan ɔ́ wíe. Zoova w’a yia nvlenvle kwlaa nunfuɛ kpanngban naan be bo yo kun be su i kɛ ng’ɔ nin i fata’n sa. Anwlanmannun’n, be nin a wunmɛn i sɔ le. (Sa Nglo Yilɛ 7:9, 10) Asa ekun’n, Klistfuɛ kpa’m be di anuannzɛ, be suan be wiengu bo. Kan kwlaa nga be wo’n, Biblu’n nun like kunngba’n yɛ be suɛn i be aɲia’m be bo lɔ ɔ.​—Kanngan Ebre Mun 10:24, 25 nun.

3. ?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n wa takali e blɛ liɛ nun ɔn?

Afuɛ nga be flɛ i 1870 nun’n, Biblu’n nun like suanfuɛ akpasua kaan kun be wa wunnin Biblu’n nun ndɛ nanwlɛ  wie’m be wlɛ. Be nun kun yɛle kɛ jasin fɛ’n i bolɛ’n junman’n yɛ Zezi fa wlali Klistfuɛ’m be sa nun ɔn. I sɔ’n ti’n, be kusu, be wa boli Ɲanmiɛn i Sielɛ’n jasin fɛ’n asiɛ wunmuan’n su. Afuɛ nga be flɛ i 1931 nun’n, dunman nga be fɛli i siɛn’n, yɛle Zoova i Lalofuɛ.​—Kanngan Sa Nga Be Yoli’n 1:8 nin Yo 2:1, 4 ɔ nin Yo 5:42 be nun.

4. ?Wan mun yɛ be tinngɛ Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n niɔn?

Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n, sran akpasua kun o lɛ m’ɔ nian asɔnun nga be o nvlenvle’m be nun’n, be su ɔ. Sran sɔ’m be si kɛ Zezi yɛ ɔ ti asɔnun’n i su kpɛn’n niɔn. (Sa Nga Be Yoli’n 16:4, 5) Andɛ kusu, ajalɛ kunngba’n yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be fa ɔ. Be flɛ asɔnun kpɛnngbɛn akpasua nga b’a tin Ɲanmiɛn sulɛ’n nun kpa’n, mɔ mɛn wunmuan’n nun’n, be nian be junman’n su’n, kɛ be Ɲrun dinfuɛ’m be anuannzɛ’n. Be yɛ be nian Zoova i Lalofuɛ’m be biolo nga be o mɛn wunmuan nun’n be su ɔ. Biolo sɔ’m be nun lɔ’n, be kaci Biblu’n nun like suanlɛ fluwa mun aniɛnaniɛn’m be nun, yɛ be yi be aniɛn 800 tra su be nun, kpɛkun be fa kɔ likalika’m be nun. Ɔ maan Biblu’n nun fanngan wlalɛ nin afɔtuɛ ndɛ nga be Ɲrun dunfuɛ’m be man’n, ɔ kwla to Zoova i Lalofuɛ nga be o asɔnun ko tra 100.000 nga be o mɛn wunmuan’n nun’n. Asɔnun kpɛnngbɛn’m be o asɔnun kwlaa sɔ’m be nun. Ninnge ng’ɔ fata kɛ be yo naan b’a fa be b’a wla junman sɔ’n nun’n, be dun mmua be yiɛ i nuan. Be nian Ɲanmiɛn i bua fa’n i lika klolɛ su.​—Kanngan 1 Piɛr 5:2, 3 nun.

Zoova i Lalofuɛ’m be bo jasin fɛ’n, yɛ be kle sran’m be like naan sran’m be kaci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ. Be kɔ “awlo’m” be nun be ko kan Ɲanmiɛn ndɛ’n kɛ Zezi i akoto’m be fa yoli’n sa. (Sa Nga Be Yoli’n 20:20) Kpɛkun, be nga ndɛ nanwlɛ’n lo be kpa’n, be ko kle be Biblu’n nun like. Sanngɛ, Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n timan anuannzɛ ngbɛn sa. Yɛle kɛ, be kwlaa be bo yo kun be su be Si Ɲanmiɛn. I sɔ’n ti’n, be ti niaan, yɛ be ndɛ lo be wiengu. (2 Tɛsalonikfuɛ Mun 1:3) Ɔ maan asiɛ’n su wa’n, Zoova i nvle sɔ’n i nunfuɛ mun yɛ be di aklunjuɛ’n i kpafuɛ’n niɔn. Afin be yo like nga be Si Zoova klo i’n, yɛ be suan be wiengu bo.​—Kanngan Jue Mun 33:12 nin Sa Nga Be Yoli’n 20:35 be nun.