Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Jasin fɛ kpa kun fin Ɲanmiɛn!

 Like suanlɛ 13

?Sa benin yɛ ɔ́ jú Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa’m be su ɔ?

?Sa benin yɛ ɔ́ jú Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa’m be su ɔ?

1. ?Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa’n kwlaa ti kpa?

Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa kwlaa nun’n, sran kunngunngun be kunndɛ kɛ bé yó Ɲanmiɛn i klun sa. Ɲanmiɛn sie be nzɔliɛ. Sanngɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa sɔ’m be fɛ i dunman’n be yo abɔlɛ ninnge mun. (2 Korɛntfuɛ Mun 4:3, 4; 11:13-15) Be kɛn i zronali nin televiziɔn nun kɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa wie’m be sa o kakawlonga sa, nin nvle’m be nunkunlɛ, ɔ nin alɛ, ɔ nin ba kanngan’m be sa sukusuku yolɛ’n be nun. Nanwlɛ, i sɔ ndɛ liɛ mun be bo be nga be lafi Ɲanmiɛn su’n be wla!​—Kanngan Matie 24:3-5, 11, 12 nun.

Ɲanmiɛn sulɛ’n i kpafuɛ’n, ɔ manman Ɲanmiɛn. Sanngɛ, Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ timan su’n, Ɲanmiɛn i klun jɔman su. Afin ninnge ng’ɔ kle’n, be finman Biblu’n nun. I wie yɛle Ɲanmiɛn i bɔbɔ ba’n ɔ nin be nga be wuli’n be su ndɛ nga be kan’n. Sanngɛ Zoova liɛ’n, ɔ kunndɛ’n kɛ sran’m be si i kpa.​—Kanngan Akunndanfuɛ’n 9:4-5, 10 nin 1 Timote 2:3-5 be nun.

2. ?Sa benin yɛ ɔ́ jú Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa’m be su ɔ?

Nanwlɛ, Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga be waan be klo Ɲanmiɛn’n, mɔ sanngɛ Satan i mɛn’n yɛ be klo i’n, be kwlá lakaman Ɲanmiɛn. (Zak 4:4) Ɲanmiɛn Ndɛ’n flɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ timan su’n kɛ “Babilɔni klɔ dan.” Babilɔni’n ti laa klɔ kun. Lɔ yɛ kɛ Nowe blɛ su nzue dan’n tɔli’n, Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ timan su’n, ɔ wa boli i bo ɔ. Ɔ ka kaan sa, Ɲanmiɛn sulɛ wafa kwlaa nga be mlin sran mun’n, mɔ be fa be yi i ɲrɛnnɛn’n nun’n, Ɲanmiɛn ɔ́ ká lɛ núnnún be kwlaa.​—Kanngan Sa Nglo Yilɛ 17:1, 2, 5, 16, 17 nin 18:8 be nun.

Sanngɛ, sran kunngunngun nga be awlɛn ti kpa mɔ be te o Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ timan su’n i nun’n, Zoova i wla w’a fiman be. Ɔ su kle be ndɛ nanwlɛ’n, naan be yo kun be su i.​—Kanngan Mise 4:2, 5 nun.

 3. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ sran nga be klo nanwlɛ’n be yo ɔ?

Ɲanmiɛn i sulɛ kpafuɛ’n yo maan sran’m be bo yo kun.

Be nga be klo nanwlɛ’n nin sa ng’ɔ ti kpa’n be ndɛ lo Zoova kpa. Ɔ wla be fanngan kɛ be fin Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ timan su’n i nun fite. Be nga be klo Ɲanmiɛn’n, be kunndɛ kɛ bé káci be nzuɛn’n naan Ɲanmiɛn i klun w’a jɔ be wun.​—Kanngan Sa Nglo Yilɛ 18:4 nun.

Akoto’m be blɛ su’n, be nga be tili Ɲanmiɛn i jasin fɛ’n be nun wie’m be sɔli nun klanman. Zoova kleli be atin uflɛ. Ɔ maan be dili aklunjuɛ, be wunnin i wlɛ kɛ be nunman asiɛ’n su sa ngbɛn, naan bé wá ɲán be ti. Sran sɔ’m be kle e ajalɛ kpa, afin kɛ be tili ndɛ nanwlɛ’n, like kwlaa nga bé yó’n, Zoova yɛ be dun mmua bu i akunndan ɔn.​—Kanngan 1 Tɛsalonikfuɛ Mun 1:8, 9 nin 1Tɛ 2:13 be nun.

Be kwlaa nga be jaso Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ timan su’n i nun’n, Zoova sɔ be nun klanman. Sɛ a kplin su kɛ á sú Zoova’n, á yó i janvuɛ, kpɛkun i sufuɛ nga be o mɛn wunmuan’n nun’n, bé yó wɔ niaan. Yɛ Zoova mán wɔ anannganman nguan.​—Kanngan Mark 10:29, 30 nin 2 Korɛntfuɛ Mun 6:17, 18 be nun.

4. ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn wá mán sran kwlaa be aklunjuɛ ɔ?

Ɔ ka kaan sa Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ timan su’n, ɔ su tranman lɛ kun. Ɔ su faman ɲrɛnnɛn’n yimɛn i sran’m be su kun. Ɔ su lakaman sran mun kun, yɛ be su bubuman be wun nun kun. Be kwlaa nga bé trán asiɛ’n su’n, bé bó yó kun bé sú Ɲanmiɛn Kpli.​—Kanngan Sa Nglo Yilɛ 18:20, 21 nin 21:3, 4 be nun.