Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 8

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yiman sa tɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n niɔn?

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yiman sa tɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n niɔn?

1. ?Wafa sɛ yɛ sa tɛ’n bali mɛn’n nun ɔn?

Ɲanmiɛn yacili klɔ sran’m be lɛ naan be sie be wiengu maan be wun i wlɛ kɛ klɔ sran i wiengu sielɛ’n kwlá yoman sa fi ye.

Kɛ Satan buali ato klikli’n yɛ sa tɛ’n bali mɛn’n nun ɔn. I bo bolɛ nun’n, ɔ ti anzi kpa kun. Sanngɛ ‘w’a kwlá tranman nanwlɛ’n nun.’ (Zan 8:44, Jésus-Christ i amanien fè) Ɲanmiɛn kunngba yɛ ɔ fata kɛ be su i ɔ, sanngɛ Satan i ɲin wa bloli Ɲanmiɛn wun. Ɔ maan, ɔ wlawlali Ɛvu m’ɔ ti bla klikli’n kɛ ɔ jaso Ɲanmiɛn wun, naan ɔ yo i bɔbɔ Satan’n i klun sa. Adam kusu fali Ɛvu i ajalɛ’n su. Ɔ jasoli Ɲanmiɛn wun. I sɔ’n ti yɛ e wun ɲrɛnnɛn mɔ e wu’n niɔn.​—Kanngan Bo Bolɛ 3:1-6, 19 nun.

Kɛ Satan wlawlali Ɛvu naan ɔ yo ɲin kekle Ɲanmiɛn su’n, sielɛ nga Ɲanmiɛn sie like kwlaa’n, i wun jasolɛ yɛ ɔ wa kpɛli i ba lɛ ɔ. Klɔ sran sunman be suli Satan su. Be kusu be kunndɛman kɛ Ɲanmiɛn yo be Siefuɛ. Ɔ maan Satan wa kacili ‘mɛn nga i siefuɛ.’​—Kanngan Zan 14:30 nin 1 Zan 5:19 be nun.

2. ?Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, w’a yiman be kpa ti ɔ?

Fiɛn kaan sa nunman ninnge kwlaa nga Ɲanmiɛn yo be’n, be sin. Ɔ maan kɛ ɔ́ yí klɔ sran nin anzi mun’n, be kwla fɛ i mmla’m be su sɛsɛsɛ guɛ i ti nin i bo. (Mmla’n 32:5) Kusu Ɲanmiɛn mannin e atin naan sɛ e klo’n, e kwla yo sa kpa annzɛ sa tɛ. I sɔ’n yo maan e kwla yi e Ɲanmiɛn klolɛ’n i nglo.​—Kanngan Zak 1:13-15 nin 1 Zan 5:3 be nun.

3. ?Ngue ti yɛ lele nin andɛ Ɲanmiɛn nin a yiman ɲrɛnnɛn’n niɔn?

Kɛ Satan nin klɔ sran’m be jasoli Ɲanmiɛn i Sielɛ’n i wun’n, Zoova w’a tɛman be su. ?Ngue ti ɔ? Ɔ yoli i sɔ naan ɔ́ klé kɛ klɔ sran’m bé klé be wun yalɛ ngbɛn, be sran sielɛ’n kwlá yoman sa fi ye. (Akunndanfuɛ’n 7:29; 8:9) Afuɛ 6.000 nga klɔ sran’m be sieli be wiengu’n kusu’n, ɔ yi i sɔ nglo weiin. Afin, b’a kwlá nunnunman alɛ’n nin sran kunlɛ’n nin ndrunmun dilɛ’n ɔ nin tukpacɛ’n.​—Kanngan Zeremi 10:23 nin Ezipt Lɔ Tulɛ 9:16 be nun.

Ɲanmiɛn i sran sielɛ’n timan kɛ klɔ sran’m be liɛ’n sa. Afin, be nga Ɲanmiɛn sie be’n, be ɲan su mmlusuɛ. (Ezai 48:17, 18) Ɔ cɛ kaan sa’n, Zoova wá núnnún klɔ sran’m be famiɛn diwlɛ’m be kwlaa. Saan be nga be fa be wun man Ɲanmiɛn kɛ ɔ sie be’n, yɛ bé trán asiɛ’n su ɔ.—Ezai 11:9.​—Kanngan Daniɛl 2:44 be nun.

Nian video nga be flɛ i ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn-ɔn?

4. ?Ɲanmiɛn i awlɛn m’ɔ tra’n ti’n, ngue yɛ e kwla yo ɔ?

Satan waan sɛ sran’m be su Zoova’n, nán ngbɛn ti ɔ. Sɛ a klo’n a kwla kle kɛ i ndɛ sɔ’n ti ato. Ɲanmiɛn i awlɛn m’ɔ tra’n ti’n, e ngba e kwla kle sran nga e kplin su kɛ ɔ sie e’n, sɛ Ɲanmiɛn o, sɛ kusu klɔ sran mun o. Wafa nga e di e mɛn’n yɛ ɔ́ klé ajalɛ nga e fali’n niɔn.​—Kanngan Zɔb 1:8-12 nin Nyanndra Mun 27:11 be nun.

5. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti e Siefuɛ ɔ?

Ajalɛ nga sran kun fa’n, yɛ ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti i Siefuɛ ɔ.

Sɛ e kpɛ Ɲanmiɛn i sulɛ kpafuɛ’n ng’ɔ taka Biblu’n su’n i sin atin’n, naan e su i kɛ ɔ klo’n sa’n, é klé kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti e Siefuɛ ɔ. (Zan 4:23) Asa ekun’n, kɛ Zezi sa’n, nán e fa e wun e wla politiki’n nin alɛ’m be nun. Sɛ e yo sɔ’n, é klé kɛ nán Satan yɛ ɔ ti e siefuɛ ɔ.​—Kanngan Zan 17:14 nun.

Satan fɛ i tinmin’n fa wlawla sran mun naan be yo sa sukusuku nin abɔlɛ sa mun. Sɛ e waan e yomɛn i sɔ ninnge mun’n, e janvuɛ nin e osufuɛ wie’m be kwla yo e finfin annzɛ be kwla tanndan e ɲrun. (1 Piɛr 4:3, 4) ?I lɛ nun’n, e nin be nga be klo Ɲanmiɛn’n é sán nun, naan i mmla ng’ɔ kpɛli be klolɛ su’n, é fá be su? Sɛ e yo sɔ’n, é klé kɛ, kɛ Satan se kɛ ɲrɛnnɛn nun’n, sran’m be su yoman Ɲanmiɛn i klun sa’n, ɔ ti ato.​—Kanngan 1 Korɛntfuɛ Mun 6:9, 10 nin 15:33 be nun.

Klolɛ mɔ Ɲanmiɛn klo e’n ti’n, e si kɛ ɔ su yaciman sa tɛ nin ɲrɛnnɛn’m be lɛ sa trilili. Ɔ́ wá yó maan bé wíe. Be kwlaa nga be lafi i sɔ’n su, mɔ be yo i nuan su sa’n, bé ɲán anannganman nguan asiɛ’n su wa.​—Kanngan Zan 3:16 nun.