Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Jasin fɛ kpa kun fin Ɲanmiɛn!

 Like suanlɛ 1

?Jasin fɛ’n sɔ’n yɛle benin?

?Jasin fɛ’n sɔ’n yɛle benin?

1. ?Ɲanmiɛn i jasin’n yɛle benin?

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ klɔ sran’m be wun be wun fɛ asiɛ’n su. Ɔ yili asiɛ’n ɔ nin ninnge kwlaa nga be o su’n, afin ɔ klo sran mun. Ɔ cɛ kaan, like nga ɔ ko yo naan sran’m b’a di alaje’n, ɔ́ wá yó. Ɔ́ yó maan ɲrɛnnɛn sa’n kwlaa ɔ́ wíe klɔ sran’m be su.​—Kanngan Zeremi 29:11 nun.

Klɔ sran’m be famiɛn’m be nun wie fi w’a kwlá nunnunman nzaje sa yolɛ’n nin tukpacɛ’n annzɛ wie’n. Sanngɛ jasin fɛ kun o lɛ. Yɛle kɛ Ɲanmiɛn wá síe famiɛn diwlɛ kun. Kɛ famiɛn diwlɛ sɔ’n wá síe’n asiɛ’n, klɔ sran’m be wun jɔ́ be fɔuun, yɛ tukpacɛ’n su kleman be yalɛ kun.​—Kanngan Ezai 25:8 nin 33:24 ɔ nin Daniɛl 2:44 be nun.

2. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ jasin fɛ sɔ’n yo e nanndoliɛ kpa andɛ ɔ?

Ɲrɛnnɛn sa nga be tin e su’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n dun mmua boli be su. Sɛ é wún kɛ ɲrɛnnɛn’n w’a wie asiɛ’n su’n, nn Ɲanmiɛn w’a nunnun klunwifuɛ mun. (Sofoni 2:3) Sa nga e wun be asiɛ’n su andɛ kusu’n, be kle kɛ Ɲanmiɛn i cɛn’n nunman mmua kun.​—Kanngan 2 Timote 3:1-5 nun.

3. ?Kɛ m’ɔ ti sɔ’n, ajalɛ benin yɛ ɔ fata kɛ e fa ɔ?

Ɲanmiɛn Ndɛ’n yɛle Biblu’n. Ɔ ti kɛ lɛtri sa yɛ e Si Ɲanmiɛn m’ɔ klo e’n, ɔ klɛli mannin e ɔ. Ɔ kle e kɛ e ko yo naan andɛ y’a fa atin kpa su. Kpɛkun ɔ kle e kɛ e ko yo naan ainman y’a ɲan anannganman nguan’n. Ɔ maan ɔ fata kɛ e suan Biblu’n nun like naan y’a si Ɲanmiɛn. I yo, kɛ Zoova i Lalofuɛ’m bé úka ɔ mɔ á wún Ɲanmiɛn Ndɛ’n i wlɛ’n, atrɛkpa, i sɔ’n su yoman sran wie’m be fɛ. ?Sanngɛ sɛ i sɔ’n ti’n a kpalo e ɲrun lɔ like kpa nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá mán e’n, ɔ ti su yɛ ɔ o lɛ? Nanwlɛ, ɔ timan su mlɔnmlɔn.​—Kanngan Nyanndra Mun 29:25 nin Sa Nglo Yilɛ 14:6, 7 be nun.

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

Amun kunndɛ Biblu’n nun like suanlɛ mɔ be demɛn i ti sika’n

?Ngue ti yɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n ti cinnjin ɔn?

Biblu’n su uka sran miliɔn kpanngban naan b’a wun kosan cinnjin nga sran’m be fa usa be wun’n be bo. ?A kunndɛ kɛ ɔ uka wɔ wie?