Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 Like suanlɛ 1

?Jasin fɛ’n sɔ’n yɛle benin?

?Jasin fɛ’n sɔ’n yɛle benin?

1. ?Ɲanmiɛn i jasin’n yɛle benin?

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ klɔ sran’m be wun be wun fɛ asiɛ’n su. Ɔ yili asiɛ’n ɔ nin ninnge kwlaa nga be o su’n, afin ɔ klo sran mun. Ɔ cɛ kaan, like nga ɔ ko yo naan sran’m b’a di alaje’n, ɔ́ wá yó. Ɔ́ yó maan ɲrɛnnɛn sa’n kwlaa ɔ́ wíe klɔ sran’m be su.​—Kanngan Zeremi 29:11 nun.

Klɔ sran’m be famiɛn’m be nun wie fi w’a kwlá nunnunman nzaje sa yolɛ’n nin tukpacɛ’n annzɛ wie’n. Sanngɛ jasin fɛ kun o lɛ. Yɛle kɛ Ɲanmiɛn wá síe famiɛn diwlɛ kun. Kɛ famiɛn diwlɛ sɔ’n wá síe’n asiɛ’n, klɔ sran’m be wun jɔ́ be fɔuun, yɛ tukpacɛ’n su kleman be yalɛ kun.​—Kanngan Ezai 25:8 nin 33:24 ɔ nin Daniɛl 2:44 be nun.

2. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ jasin fɛ sɔ’n yo e nanndoliɛ kpa andɛ ɔ?

Ɲrɛnnɛn sa nga be tin e su’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n dun mmua boli be su. Sɛ é wún kɛ ɲrɛnnɛn’n w’a wie asiɛ’n su’n, nn Ɲanmiɛn w’a nunnun klunwifuɛ mun. (Sofoni 2:3) Sa nga e wun be asiɛ’n su andɛ kusu’n, be kle kɛ Ɲanmiɛn i cɛn’n nunman mmua kun.​—Kanngan 2 Timote 3:1-5 nun.

3. ?Kɛ m’ɔ ti sɔ’n, ajalɛ benin yɛ ɔ fata kɛ e fa ɔ?

Ɲanmiɛn Ndɛ’n yɛle Biblu’n. Ɔ ti kɛ lɛtri sa yɛ e Si Ɲanmiɛn m’ɔ klo e’n, ɔ klɛli mannin e ɔ. Ɔ kle e kɛ e ko yo naan andɛ y’a fa atin kpa su. Kpɛkun ɔ kle e kɛ e ko yo naan ainman y’a ɲan anannganman nguan’n. Ɔ maan ɔ fata kɛ e suan Biblu’n nun like naan y’a si Ɲanmiɛn. I yo, kɛ Zoova i Lalofuɛ’m bé úka ɔ mɔ á wún Ɲanmiɛn Ndɛ’n i wlɛ’n, atrɛkpa, i sɔ’n su yoman sran wie’m be fɛ. ?Sanngɛ sɛ i sɔ’n ti’n a kpalo e ɲrun lɔ like kpa nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá mán e’n, ɔ ti su yɛ ɔ o lɛ? Nanwlɛ, ɔ timan su mlɔnmlɔn.​—Kanngan Nyanndra Mun 29:25 nin Sa Nglo Yilɛ 14:6, 7 be nun.