Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 16

Amun kle kɛ amun klo Ɲanmiɛn

Amun kle kɛ amun klo Ɲanmiɛn

Sɛ amun kunndɛ kɛ amun nin sran kun bé trá janvuɛ titi’n, ɔ fata kɛ amun nin i be ijɔ. Sɛ ɔ kan ndɛ’n an tie, yɛ sɛ amun kusu an kan ndɛ’n ɔ tie i wie. An kusu an kan amun janvuɛ’n i wun ndɛ kpa kle sran mun. I kunngba’n yɛle Ɲanmiɛn i janvuɛ tralɛ’n. I su ndɛ nga Biblu’n kan’n yɛ:

Maan amun nin Zoova koko yalɛ titi. “Amun nin Nyanmiɛn an koko yalɛ titi, nán amun kpɔnzɔ.”—Rɔmfuɛ Mun 12:12.

Maan an kanngan Biblu’n m’ɔ ti Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun. “Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n, i bɔbɔ yɛ ɔ fɛ i kwlaa mannin sran mun yɛ be klɛli ɔ. Be fa kle like, be fa kle sran mun lele be wun nanwlɛ’n, be fa tu be fɔ, be fa kle be sa nga be yo-ɔ, ɔ ti kpa’n.”—2 Timote 3:16.

Maan amun kle sran mun Ɲanmiɛn i su like. “I sɔ’n ti, an wɔ ko kle nvlenvle’n kwlaa be like maan be kaci n sɔnnzɔnfuɛ, [...] yɛ like kwlaa nga n kleli amun’n, an kusu an kle be maan be fa su.”—Matie 28:19, 20.

 Maan an fa amun wun mantan Ɲanmiɛn i janvuɛ mun. “Sran ng’ɔ fɛ i wun mantan ngwlɛlɛfuɛ’n, ɔ kaci ngwlɛlɛfuɛ.”—Nyanndra Mun 13:20.

Maan an wɔ aɲia’m be bo Ɲanmiɛn Sielɛ sua’n nun lɔ. “Maan e bu e wiengu’m be akunndan, e wla be fanngan naan be klo be wun yɛ be yo sran ye, [...] e tu e wun fɔ.”—Ebre Mun 10:24, 25.

Maan an suan Ɲanmiɛn Sielɛ’n junman’n i bo. “Maan sran kun i like ng’ɔ bu i akunndan kɛ sɛ ɔ man ɔ ti kpa’n, ɔ fa man, nán maan ɔ yo i klunngbɔ su nin mianlɛ su, afin sran ng’ɔ man Nyanmiɛn like i klun-ufue su’n, i klun jɔ i wun.”—2 Korɛntfuɛ Mun 9:7.