Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 7

Laa sa kun ti e afɔtuɛ like

Laa sa kun ti e afɔtuɛ like

Zoova su manman atin kɛ sa tɛ yofuɛ’m be saci Mɛn klanman’n. Saan i janvuɛ mun cɛ yɛ bé trán nun ɔn. ?Ngue yɛ ɔ́ ɲán sran tɛfuɛ mun-ɔn? Sɛ amun waan amún sí i’n, amun bu Nowe i ndɛ’n i akunndan. Nowe dili i blɛ liɛ’n i afuɛ akpiakpi yɛ ɔ o yɛ. Ɔ yoli sran kpa m’ɔ miɛnnin i ɲin yoli Zoova i klun sa titi-ɔ. Sanngɛ i blɛ sufuɛ’m be yoli ninnge tɛtɛ mun. I ti’n, Zoova seli Nowe kɛ ɔ́ wá tɔ́ nzue fá núnnún klunwifuɛ sɔ’m be ngba. Ɔ seli Nowe kɛ ɔ bobo mmeli kun naan kɛ nzue’n wá yí dí lika’n, ɔ nin i awlofuɛ’m b’a wuman.—Bo Bolɛ 6:9-18.

Nowe nin i awlofuɛ’m be boboli mmeli kun. Nowe boli nzue dan’n i tɔlɛ’n i jɔ kleli sran mun, sanngɛ b’a tieman. Ninnge tɛtɛ mun yɛ be yo be sa titi-ɔ. Kɛ be wieli mmeli’n bobo’n, Nowe fali nnɛn mun wluli nun, yɛ ɔ nin i awlofuɛ’m be wluli nun wie. Zoova maan nzue tɔli dan kpa. Nzue’n tɔli cɛn ba klonglo 40, kɔnguɛ nin wia nun. Nzue’n dili asiɛ wunmuan’n.—Bo Bolɛ 7:7-12.

 Klunwifuɛ’m be wuli, sanngɛ Nowe nin i awlofuɛ’m be ɲannin be ti. Zoova maan nzue’n w’a diman be. Be fiteli nun yɛ be trannin asiɛ mɔ klunwifuɛ nunman su kun’n, i su. (Bo Bolɛ 7:22, 23) Biblu’n se kɛ blɛ kun wá jú’n, be nga be waan be yoman sa kpa’n Zoova wá núnnún be ekun. Sran kpa’m be su wuman. Bé ɲán anannganman nguan Mɛn klanman’n nun asiɛ’n su.—2 Piɛr 2:5, 6, 9.

Andɛ sran kpanngban be yo ninnge tɛtɛ mun. Mɛn wunmuan’n w’a tɔ nvati. Zoova te sunman i Lalofuɛ mun kɛ be ko bo ndɛ’n i jɔ be kle sran mun. Sanngɛ sran’m be nun sunman lika be kloman kɛ bé tíe Zoova i ndɛ’n. Be waan be kaciman be ayeliɛ’n. Like nga Ɲanmiɛn waan ɔ ti tɛ’n annzɛ ɔ ti kpa’n, be waan be fɛmɛn i lifuɛ’n su. ?Ngue sa yɛ ɔ́ ɲán i sɔ sran mun-ɔn? ?Cɛn wie lele bé káci? Be nun sunman lika be su kaciman le. Cɛn nga klunwifuɛ’m bé núnnún mɔ be su ɲanman nguan kun’n, ɔ su ba.—Jue Mun 92:8.

Asiɛ’n su nunnunman, ɔ́ káci Mɛn klanman. Be nga be kaci Ɲanmiɛn i janvuɛ’n, bé ɲán anannganman nguan Mɛn klanman’n nun asiɛ’n su.—Jue Mun 37:29.