Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 3

Ɔ fata kɛ an suan Ɲanmiɛn i su like

Ɔ fata kɛ an suan Ɲanmiɛn i su like

Sɛ amun kunndɛ kɛ amún yó Ɲanmiɛn i janvuɛ’n, ɔ fata kɛ amun suɛn i su like. ?Amun janvuɛ’m be siman amun dunman’n, yɛ be fa flɛman amun? Be yo i sɔ. Ɲanmiɛn kusu klo kɛ amun si i dunman’n naan amun fa flɛ i wie. Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle Zoova. (Jue Mun 83:18, NW; Matie 6:9, NW) Kusu, ɔ fata kɛ amun suan like ng’ɔ klo i’n ɔ nin ng’ɔ klomɛn i’n. Maan amun si sran nga be ti i janvuɛ’n ɔ nin be nga be ti i kpɔfuɛ’n. Ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, yɛ be si sran ɔn. Biblu’n se kɛ sɛ e fa blɛ e suan Zoova i su like’n, i sɔ’n ti ngwlɛlɛ ayeliɛ.—Efɛzfuɛ Mun 5:15, 16.

Ɲanmiɛn i janvuɛ’m be yo like ng’ɔ klo i’n. Amun bu amun janvuɛ’m be akunndan be nian. ?Sɛ amun yo be tɛtɛ’n naan amun yo be like nga be kpɔ i’n, bé ká amun janvuɛ titi? Cɛcɛ! I kunngba’n yɛle Ɲanmiɛn liɛ’n, sɛ amun klo kɛ amún yó i janvuɛ’n, ɔ fata kɛ amun yo like ng’ɔ klo i’n.—Zan 4:24.

Nán Ɲanmiɛn sulɛ wafa kwlaa yɛ ɔ kwla uka amun naan amun nin Ɲanmiɛn b’a tra janvuɛ-ɔ. Zezi m’ɔ ti Ɲanmiɛn i janvuɛ kpafuɛ’n kannin atin nɲɔn ndɛ. Atin kun ti tɛtrɛ kpɛkun i su sran’m be sɔnnin. Atin sɔ’n i awieliɛ’n yɛle wie’n. Atin kunfuɛ’n ti kaan kpɛkun sran nga be fa su’n b’a sɔnman. Atin sɔ’n i awieliɛ’n yɛle anannganman nguan’n. I bo’n yɛle kɛ sɛ amun kunndɛ kɛ amún yó Ɲanmiɛn i janvuɛ’n, ɔ fata kɛ amun su i kɛ ng’ɔ nin i fata sa.—Matie 7:13, 14.