Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 4

Ɲanmiɛn i su like suanlɛ

Ɲanmiɛn i su like suanlɛ

Sɛ amun kanngan Biblu’n nun’n, amún kwlá súan Zoova i su like. I osu w’a cɛ kpa, Ɲanmiɛn kpali sran wie mun naan be klɛ i klun akunndan’n be sie. Ndɛ nga be klɛli’n, yɛ ɔ o Biblu’n nun-ɔn. Andɛ’n, sɛ e kanngan Biblu’n nun’n, é sí Ɲanmiɛn i su like. Kɛ mɔ Zoova i nuan ndɛ’n yɛ ɔ o Biblu’n nun ti’n, be flɛ i wie kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n. E kwla lafi ndɛ nga Biblu’n kan’n su, afin Zoova buaman ato le. ‘Ɲanmiɛn kwlá buaman ato le.’ (Ebre Mun 6:18) Ɲanmiɛn Ndɛ’n ti nanwlɛ.—Zan 17:17.

Ninnge nga Ɲanmiɛn man e’n, be nun cinnjin kpa kun yɛle Biblu’n. Ɔ ti kɛ lɛtri mɔ siɛ kpa kun m’ɔ klo i mma mun’n, ɔ klɛ man be’n sa. Ɔ kan nda nga Ɲanmiɛn tɛli i kɛ asiɛ’n káci lika klanman kpa kun mɔ i nun tranlɛ’n yó fɛ’n i ndɛ. Ɔ kan like ng’ɔ yoli i laa’n, ɔ nin ng’ɔ su yo i dɔ nga su’n, ɔ nin ng’ɔ́ wá yó i e ɲrun lɔ fá mɛ́n i mma nga be lafi i su’n, i ndɛ. Asa ekun’n, ɔ kle e like nga e ko yo naan asamian nun’n, y’a wun e wun fɛ naan y’a ɲan aunjuɛ’n.—2 Timote 3:16, 17

 Zoova i Lalofuɛ’m be ti Ɲanmiɛn i janvuɛ, bé úka amun naan amun a wun ninnge nga Biblu’n kle’n be bo. Amun se be kɛ amun kunndɛ kɛ amun suan Biblu’n like. Be su deman amun i ti sika. (Matie 10:8) Kusu amun kwla kɔ be asɔnun aɲia’m be bo wie. Be asɔnun sua nga be flɛ be Ɲanmiɛn Sielɛ Blɛ sua’n, be nun yɛ be yia-ɔ. Sɛ amun kɔ asɔnun aɲia sɔ’m be bo’n, amún kɔ́ amun ɲrun ndɛndɛ kpa Ɲanmiɛn i silɛ’n nun.

Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n be kwla uka amun i silɛ’n nun. Amun nian, Biblu’n se kɛ: ‘Ɲanmiɛn yili nglo nin asiɛ’n.’ (Bo Bolɛ 1:1) Kɛ Zoova yili “nglo’n,” ɔ yili wia’n. ?Ngue like yɛ wia’n kle e Ɲanmiɛn su ɔ? Ɔ kle e kɛ Zoova le tinmin dan kpa. I kunngba cɛ yɛ ɔ kwla yi like ng’ɔ le ta kɛ wia’n sa’n niɔn. Kusu ɔ kle e wie kɛ Zoova ti ngwlɛlɛfuɛ. Afin ngwlɛlɛ yɛ ɔ fata kɛ be fa yi like kɛ wia sa, m’ɔ yo maan lika’n lo, m’ɔ kpaja kpɛkun m’ɔ nuanman le’n niɔn.

Ninnge nga Zoova yili be’n be kle kɛ ɔ klo e