Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 18

Amun yo Ɲanmiɛn i janvuɛ tititi!

Amun yo Ɲanmiɛn i janvuɛ tititi!

Be mian be ɲin be tra janvuɛ, kusu be mian be ɲin yɛ janvuɛ tra kpa-ɔ. Sɛ an mian amun ɲin an yo Ɲanmiɛn i janvuɛ naan amun nin i ka sɔ titi’n, amun liɛ yó ye. Zezi seli be nga be lafili i su’n kɛ: “Ndɛ nanwlɛ sɔ’n ti amún nyán amun ti.” (Zan 8:32) ?Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin?

Amun kwla ɲan amun ti dɔ nga su. Amun kwla ɲan amun ti ninnge tɛtɛ nga sran’m be kle’n, ɔ nin gblɛ nga Satan truli’n, be sa nun. Amun kwla ɲan amun ti awlabɔɛ ng’ɔ o sran kpanngban nga be siman Zoova’n be su’n, i sa nun. (Rɔmfuɛ Mun 8:22) Ɲanmiɛn i janvuɛ’m be sroman ‘wie’n’ kun.—Ebre Mun 2:14, 15.

Amun kwla ɲan amun ti Ɲanmiɛn i mɛn uflɛ’n nun. Nanwlɛ, amún wá dí alaje amun ɲrun lɔ. Mɛn klanman nun’n, alɛ dilɛ’n nin tukpacɛ’n, ɔ nin sran kunlɛ’n be su tranman lɛ kun. É ɲán e ti yalɛ dilɛ ɔ nin awe’n be sa nun. É ɲán e ti oke yolɛ ɔ nin wie’n be sa nun. Srɛ su kunman e kun, é ɲán e ti sran ɲrɛnnɛn klelɛ’n, ɔ nin ndɛ kwlɛ dilɛ’n be sa nun. Biblu’n kan Ɲanmiɛn ndɛ se kɛ: “A trɛ ɔ sa’n nun. A man ninnge nga nguan o be nun’n be kwlaa be like ng’ɔ ju be’n.”—Jue Mun 145:16.

 Ɲanmiɛn i janvuɛ’m bé ká nguan nun tititi. Anannganman nguan’n ti like kpa kun mɔ Ɲanmiɛn fá cɛ́ sran kwlaa nga be trɛ i janvuɛ’n niɔn. (Rɔmfuɛ Mun 6:23) Amun bu like nga kɛ amún wá ɲán anannganman nguan’n amún wá yó’n, i akunndan kan be nian!

Amún ɲán blɛ bé yó ninnge kpanngban. Atrɛkpa’n, amun klo kɛ amún súan jomlo wie bolɛ, annzɛ amun klo kɛ amún yí desɛn, annzɛ kusu amún yó ajuin difuɛ. Asa ekun’n, amun klo kɛ amún súan nnɛn mun annzɛ nɲanɲa’m be su like, annzɛ amun klo kɛ amún kɔ́ likalika’m be nun bé kó sí nvle wie mun. Sɛ amun ɲan anannganman nguan’n, án kwlá yó i sɔ ninnge mun kwlakwla!

Amún ɲán alaje bé trá janvuɛ kpanngban. Kɛ amun wá trán nguan nun tititi’n, án kwlá sí sran kpanngban nga be yoli Ɲanmiɛn i janvuɛ mun wie. Amún sí be nzuɛn nin be wafa mun, kpɛkun be kusu bé yó amun janvuɛ wie. Án kló be, yɛ bé kló amun. (1 Korɛntfuɛ Mun 13:8) Kɛ amún wá ɲán nguan tititi’n, amún wá ɲán blɛ naan amun nin sran kwlakwla nga be o asiɛ’n su’n, b’a kwla tra janvuɛ! Ng’ɔ ti kpa trɛ i ngba’n, yɛle kɛ, kɛ afuɛ’m bé sín bé kɔ́’n, nn amun nin Zoova amun janvuɛ’n trá kpa. Maan amun yo Ɲanmiɛn i janvuɛ tititi!