Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 10

Wafa nga é wún Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n

Wafa nga é wún Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n

Sɛ amun klo kɛ amún yó Ɲanmiɛn i janvuɛ’n, ɔ fata kɛ i sulɛ nga i klun jɔ su’n, i nun yɛ amun wɔ-ɔ. Zezi seli kɛ ‘be nga be su Ɲanmiɛn sakpa’n’ bé sú Ɲanmiɛn “nanwlɛ nun.” (Zan 4:23, 24) Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n ti kunngba cɛ. (Efɛzfuɛ Mun 4:4-6) Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n fa sran mun sie i anannganman nguan i atin’n su, yɛ Ɲanmiɛn sulɛ ng’ɔ timan su’n fa be sie wie’n atin’n su.—Matie 7:13, 14.

Sɛ amun bo amun ɲin ase be nian sran nga be o Ɲanmiɛn sulɛ kun nun’n, amun kwla wun i wlɛ sɛ be su Ɲanmiɛn kpa o. Kɛ mɔ Zoova ti kpa’n ti’n, ɔ fata kɛ be nga be ti i sufuɛ’n be yo sran kpa. Kɛ nga lomin waka kpa’n fa su lomin mma fɛfɛ sa cɛ’n, Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n yo maan be yo sran kpa.—Matie 7:15-20.

Zoova i janvuɛ’m be ɲin yi Biblu’n dan kpa. Be si kɛ Biblu’n ti Ɲanmiɛn sa nuan like. Be nian i nun ndɛ su be nanti. Asamian nun’n, be fa ti be wun ɲanman nun, kpɛkun be fa suan Ɲanmiɛn i su like. (2 Timote 3:16) Jasin fɛ nga be bo’n, be mian be ɲin be nanti su.

 Zoova i janvuɛ’m be kle kɛ be klo be wiengu. Sran’m be klolɛ nga Zezi kloli be’n yɛle be Ɲanmiɛn i su ninnge klelɛ, ɔ nin be nga be kpinndinman’m be juejue yolɛ. Be nga be su Ɲanmiɛn kpa’n, be kusu be kle kɛ be klo be wiengu wie. Kɛ Zezi sa’n, be yoman be wun kpakpa yalɛfuɛ mun annzɛ be nga be kan aniɛn uflɛ’n be su. Zezi seli kɛ like nga sran’m bé fá síe i sɔnnzɔnfuɛ’m be nzɔliɛ’n, yɛle be wiengu klolɛ’n.—Zan 13:35.

Ɲanmiɛn i janvuɛ’m be manman i dunman Zoova’n. ?Sɛ sran kun waan ɔ́ bóman amun dunman’n, sran sɔ’n kwlá yó amun janvuɛ kpa’n? Ɔ si’ɛ! Afin sɛ e le janvuɛ kun’n, e bo i dunman’n yɛ e kan e janvuɛ sɔ’n i wun ndɛ kpa e kle sran mun. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ be nga be kunndɛ kɛ bé yó Ɲanmiɛn i janvuɛ’n be bo i dunman’n naan be kɛn i wun ndɛ kpa be kle be wiengu mun. I sɔ yɛ Zoova kunndɛ kɛ e yo-ɔ.—Matie 6:9, NW; Rɔmfuɛ Mun 10:13, 14.

Kɛ Zezi sa’n, Ɲanmiɛn i janvuɛ’m be kle sran mun Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su like. Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti ɲanmiɛn su lɔ awa ng’ɔ́ wá yó maan asiɛ’n káci mɛn klanman’n. Ɲanmiɛn i janvuɛ’m be bo Ɲanmiɛn Sielɛ jasin fɛ sɔ’n be kle be wiengu mun.—Matie 24:14.

Zoova i Lalofuɛ’m be mian be ɲin be yo Ɲanmiɛn i janvuɛ. Be ɲin yi Biblu’n yɛ be klo be wiengu. Kusu be bo Ɲanmiɛn dunman’n, yɛ be ɲin yi i, kpɛkun be kle be wiengu mun Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su like. Andɛ’n, asiɛ’n su wa’n, Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be su Ɲanmiɛn kɛ ng’ɔ nin i fata sa-ɔ.