«Ојанын!» бөјүк күтләјә мараглы олан ән ҝениш јајылмыш журналдыр!

100-дән чох дилдә 360 милјон тиражла нәшр олунур!

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

 • Адреналин. Рискә дәјәр? (ҝәнҹләр): № 5

 • Бир-биринизә дәјәр верин (никаһ): № 1

 • Валидејн иткиси (ҝәнҹләр): № 2

 • Валидејнини итирән ушаглар: № 2

 • «Тәмиз ад бөјүк сәрвәтдән үстүндүр»: № 4

 • Ушаглар бөјүјүб «јуваны» тәрк едәндә (никаһ): № 4

 • Ушаға тәвазөкар олмағы өјрәдин (валидејнлик борҹу): № 6

 • Ушағынызы ев ишләринә алышдырын (валидејнлик борҹу): № 3

 • Үзүнүздән тәбәссүм әскик олмасын: № 1

ДИН

 • Мүгәддәс Китабын мүәллифи кимдир? № 3

ДҮНЈАДАКЫ ВӘЗИЈЈӘТ

 • Дүнја һара ҝедир? № 6

 • Фөвгәладә һалларда һәјатымызы горујан тәдбирләр: № 5

ЕЛМ

 • Бал арысынын ениш стратеҝијасы: № 2

 • Балыггулағылары: № 5

 • Дәниз самурунун хәзи: № 3

 • Ентерик синир системи: № 3

 • Ҝүмүшү сәһра гарышгасынын зиреһи: № 1

 • «Поллиа» бөјүрткәни. Дүнјанын ән парлаг мејвәси: № 4

ЈЕҺОВАНЫН ШАҺИДЛӘРИ

 • «Онларын мәһәббәти бизә дәрин тәсир бағышлады» (Непалда зәлзәлә): № 1

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

МҮСАҺИБӘЛӘР

 • Бејин тәдгигатчысы иманы һагда данышыр (Раҹеш Каларја): № 4

 • Програм тәртибатчысы иманы һагда данышыр (Фан Ју): № 3

МҮХТӘЛИФ МӨВЗУЛАР

 • Исрафчылыгдан неҹә гача биләрик? (енержи ресурслары): № 5

 • Ишиниз башыныздан ашыр? № 4

 • Фөвгәлтәбии һадисәләр. Онларын архасында нә дурур? № 2

ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

 • Газахыстан: № 5

 • Испанија: № 2

 • Јени Зеландија: № 6

САҒЛАМЛЫГ ВӘ ТИББ

 • Јенијетмәләрдә депрессија: № 1

ТАРИХИ ШӘХСИЈЈӘТЛӘР

 • Ибн әл-Һејсәм: № 6

ҺЕЈВАНЛАР ВӘ БИТКИЛӘР

 • Гүтб сусүпүрәни: № 4