Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК | НИКАҺ

Бир-биринизә дәјәр верин

Бир-биринизә дәјәр верин

ПРОБЛЕМ

Миннәтдарлыг сөзләри аиләнин хошбәхтлијиндә ваҹиб рол ојнајыр. Анҹаг әксәр әр-арвадлар вахт кечдикҹә бир-бириләринин јахшы ҹәһәтләринә фикир вермирләр, галды ки, бир-бирләрини гијмәтләндирсинләр. Бир мәсләһәтчи фикир вермишди ки, онун јанына ҝәлән ҹүтлүкләр «диггәтләрини [никаһларында] олмајан шејләрә ҹәмләјирләр». О дејир: «Гәбулумда олан ҹүтлүкләр елә анҹаг нәјисә дәјишмәк истәјирләр, бири дә демир ки, “бах, аиләмизин бу ҹәһәти јахшыдыр”. Бу әр-арвадларын һамысынын сәһви ондадыр ки, севҝиләрини һеч вахт миннәтдарлыг билдирмәклә ҝөстәрмирләр» («Emotional Infidelity»).

Бу тәләдән неҹә јан гача биләрсиниз?

НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ?

Миннәтдарлыг сөзләри аиләдәки ҝәрҝинлији јүнҝүлләшдирир. Әр-арвад бир-биринин јахшы кејфијјәтини ҝөрмәјә чалышарса вә буну бир-биринә дејәрсә, онларын мүнасибәтләри јахшылашар. Онлар бир-бириләринин етдикләрини гијмәтләндирәрсә, һәтта ән ҝәрҝин вәзијјәтләр белә өз һәллини тапаҹаг.

Арвадлар үчүн. Әксәр гадынлар әрләринин аиләни доландырмаг үчүн нә гәдәр мәсулијјәт һисс етдикләринә өнәм вермирләр» («Emotional Infidelity»). Һәтта аиләдә гадын да ишләсә белә, кишиләр јенә дә өзләриндә бу мәсулијјәти һисс едирләр.

Әрләр үчүн. Кишиләр јолдашларынын чәкдикләри зәһмәти — ушаға бахмасыны, ев ишләрини ҝөрмәсини вә ишләјиб пул газанмасыны чох вахт гијмәтләндирмирләр. Үч илдир ки евли олан Фиона * адлы бир гадын дејир: «Сәһв етмәјән инсан јохдур. Нәјисә дүз етмәјәндә дилхор олурам. Амма јолдашым ҝөрдүјүм һансыса ишә ҝөрә, мәсәлән, ев ишләринә ҝөрә тәрифләјәндә онун мәни сәһвләримә бахмајараг, һәлә дә севдијини һисс едирәм. Онун дајаг олдуғуну ҝөрмәк чох хошдур, бу, мәнә гол-ганад верир».

Әҝәр әр вә ја арвад јолдашынын онун чәкдији зәһмәтә гијмәт вермәдијини һисс едирсә, бу, хәјанәтә ҝәтириб чыхара биләр. Валерија адлы бир гадын дејир: «Әҝәр инсан јолдашынын она дәјәр вермәдијини һисс едирсә, асанлыгла она гијмәт верән башга бир инсана мејил сала биләр».

 НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ?

Мүшаһидәчи олун. Үзүнүзә ҝәлән һәфтә јолдашынызын мүсбәт ҹәһәтләринә фикир верин. Һәмчинин бахын ҝөрүн о, аиләниздә һәр шејин гајдасында олмасы үчүн нәләр едир. Ола билсин, индијә кими бу шејләрә фикир вермәмисиниз. Һәфтәнин сонунда исә сијаһы тутун. Сијаһынын бириндә јолдашынызда бәјәндијиниз хүсусијјәтләри, икинҹи сијаһыда исә, онун аиләниз наминә нәләр етдијини јазын (Мүгәддәс Китаб принсипи: Филиппилиләрә 4:8).

Нәјә ҝөрә мүшаһидәчи олмаг лазымдыр? Ерика адлы бир гадын дејир: «Евләндикдән бир нечә ил сонра јолдашынын етдикләри инсанын ҝөзүндә адиләшир. Инсан артыг диггәтини онун етдији јох, етмәдији шејләрә ҹәмләјир».

Өзүнүздән сорушун: «Јолдашымын чәкдији зәһмәт ҝөзүмдә адиләшмәјиб ки?» Мәсәлән, әриниз евдә нәјисә тәмир едәндә она миннәтдарлығынызы билдирирсиниз, јохса дүшүнүрсүнүз ки, бу, онун борҹудур? Ја да арвадыныз ушаға бахырса, буна ҝөрә ону тәрифләјирсиниз, јохса фикирләширсиниз ки, бу, онун ишидир, еләмәлидир? Мәгсәд гојун ки, аиләнизин рифаһы үчүн јолдашынызын етдији ән кичик ишә белә, фикир вериб ону гијмәтләндирәсиниз (Мүгәддәс Китаб принсипи: Ромалылара 12:10).

Тәрифә гәнаәт етмәјин. Мүгәддәс Китаба әсасән, биз «шүкүр едәнләрдән» олмалыјыг (Колослулара 3:15). Буну үрәкдә етмәк кифајәт дејил. Буна ҝөрә јолдашыныза тәшәккүр етмәји вәрдиш един. Ҹејмс адлы бир киши дејир: «Јолдашым чәкдијим зәһмәтә ҝөрә мәнә миннәтдарлығыны билдирәндә истәјирәм јахшы әр олмаг үчүн даһа чох чалышым вә аиләмиз үчүн даһа артығыны едим» (Мүгәддәс Китаб принсипи: Колослулара 4:6).

Бир-бирләринә миннәтдарлығыны билдирән әр-арвадлар аилә телләрини мөһкәмләндирирләр. Мајкл адлы бир киши дејир: «Дүшүнүрәм ки, әр-арвадлар һәмишә бир-бириндә јахшы шејләр ҝөрмәјә чалышсајды, бу гәдәр аилә дағылмазды. Чүнки диггәтини һәјат јолдашынын ҝөзәл хүсусијјәтләринә ҹәмләјән инсан проблем јарананда һеч вахт бунун һәллини ајрылмагда ҝөрмәз».

^ абз. 9 Бәзи адлар шәртидир.