Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 2, 2017

Толедо шәһәри Испанијанын тарихини вә мәдәнијјәтини өзүндә әкс етдирир. Бу шәһәр 1986-ҹы илдә «Дүнја Ирси Сијаһысы»на дахил едилиб вә туристләрин даһа чох ҝәлдији мәканлардан биридир.

 ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Испанијаја сәјаһәт

Испанијаја сәјаһәт

ИСПАНИЈА һәм әрази, һәм дә әһали бахымындан рәнҝарәнҝ өлкәдир. Өлкәнин бөјүк һиссәси буғда тарлалары, үзүм бағлары вә зејтун ағаҹлары илә өртүлүдүр. Испанијанын ҹәнубу илә Африка гитәсини ҹәми 14 километрлик су саһәси ајырыр.

Авропанын ҹәнуб-гәрб һиссәсиндә јерләшән бу әразијә финикијалылар, јунанлар, карфаҝенлиләр вә бир чох диҝәр халглар көчмүшдү. Ерамыздан әввәл үчүнҹү әсрдә ромалылар бу әразини ишғал едиб Һиспанија адландырмышдылар. Бу өлкә сонралар вестготлар вә маврлар тәрәфиндән дә зәбт олунмушду. Һәр биринин мәдәни ирси бу әразидә дәрин из гојуб.

2015-ҹи илдә 68 милјондан чох инсан Испанијаја сәјаһәт едиб. Инсанлары буранын исти ҝүнәши, гызыл гумлу  саһилләри, һәмчинин инҹәсәнәт, тарих вә мемарлыг инҹиләри ҹәлб едир. Испанијаја ҝәлән гонагларын чоху буранын мәтбәхини чох бәјәнир. Испан мәтбәхини әсасән дәниз мәһсуллары, ветчина, соуслар, салатлар вә зејтун јағы әлавә олунмуш тәрәвәзләр тәшкил едир. Испан мәтбәхи омлет, паелја вә тапас кими јемәкләри илә дүнјаҹа мәшһурдур.

Марискада — дәниз мәһсулундан һазырланмыш јемәк

Фламенко рәгси

Испанлар меһрибан вә истиганлы халгдыр. Әһалинин чоху Рома католики олса да, чох аз адам килсәјә ҝедир. Сон илләрдә Испанијаја Африка, Асија вә Латын Америка өлкәләриндән хејли инсан көчүб. Бу инсанларын чоху өз динләри вә адәт-әнәнәләри барәдә данышмағы севирләр. Јеһованын Шаһидләри онларла мүхтәлиф мөвзулар барәдә Мүгәддәс Китаб әсасында сөһбәт едирләр вә бу сөһбәтләр ҝөзәл бәһрәләр ҝәтирир.

2015-ҹи ил әрзиндә 10 500-дән чох Јеһованын Шаһиди үмумиликдә 70 ибадәт еви тикмиш вә ја тәмир етмишди. Бәләдијјәләр бу лајиһәләрин бәзиләри үчүн торпаг саһәси ајырмышды. Јеһованын Шаһидләри мүһаҹирләри нәзәрә алараг, ибадәт ҝөрүшләрини испан дилиндән әлавә, 30-дан чох дилдә кечирибләр. 2016-ҹы илдә Иса Мәсиһин өлүмүнү анмаг үчүн Јеһованын Шаһидләринин кечирдији хүсуси мәрасимдә 186 000-дән чох инсан иштирак етмишди.