Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 6, 2017

 АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК | ВАЛИДЕЈНЛИК БОРҸУ

Ушаға тәвазөкар олмағы өјрәдин

Ушаға тәвазөкар олмағы өјрәдин

ПРОБЛЕМ

  • Ҹәми 10 јашы олан оғлунуз өзүндән јаман разыдыр.

  • О, һамыдан хүсуси мүнасибәт ҝөзләјир.

«Ҝөрәсән, о, нијә белә давраныр? Өвладымын өзүнә инам һиссинин олмасыны истәсәм дә, өзүнү һамыдан үстүн һесаб етмәсини истәмирәм».

Бәс ушағын шәхсијјәтини алчалтмадан она тәвазөкар олмағы неҹә өјрәтмәк олар?

НӘЈИ БИЛМӘЛИСИНИЗ?

Сон онилликләр әрзиндә валидејнләрә ушагларынын бүтүн истәкләрини јеринә јетирмәк, тәрифәлајиг бир шеј олмадыгда белә онлары тәрифләмәк, дүзәлиш вә ја ҹәза вермәмәк төвсијә олунурду. Гејд едилирди ки, ушаг өзүнү хүсуси бири кими һисс етсә, сағлам өзүнәинам һисси илә бөјүјәҹәк. Бәс нәтиҹәләр нә ҝөстәрди? «“Мән” нәсли» китабында гејд олунур: «Ушаглара өзүнәинам һиссини ашыламаг онларын јеткин, тәмкинли вә хошбәхт олмасына көмәк етмәк әвәзинә, балаҹа өзүнәвурғунлар ордусу јетишдириб» («Generation Me»).

Даим тәриф ичиндә бөјүјән ушаглар мәјуслуға, тәнгидә вә уғурсузлуға һазырлыгсыз олурлар. Јалныз өз истәкләрини дүшүнмәји өјрәндикләри үчүн бөјүјәндә башгалары илә давамлы мүнасибәтләр гурмагда чәтинлик чәкирләр. Нәтиҹәдә, онларын бир чоху нараһатчылыг вә депрессијаја мәруз галыр.

Ушаглар әсл өзүнәинам һиссини даим хүсуси олдуглары дејиләндә јох, әлдә етдикләри наилијјәтләр сајәсиндә инкишаф етдирирләр. Наилијјәт әлдә етмәк үчүн садәҹә өзүнә инанмаг кифајәт етмир. Бунун үчүн јени бир шеј өјрәнмәк вә бу баҹарыға там јијәләнә гәдәр үзәриндә ишләмәк лазымдыр (Мәсәлләр 22:29). Һәмчинин онлар башгаларынын да хејрини дүшүнмәлидирләр (1 Коринфлиләрә 10:24). Бүтүн бунлар исә тәвазөкарлыг тәләб едир.

 НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ?

Тәрифи јериндә сөјләјин. Гызыныз имтаһандан јүксәк гијмәт аланда ону тәрифләјин. Ашағы гијмәт аланда исә мүәллими ҝүнаһландырмаға тәләсмәјин. Әкс һалда, чәтин ки өвладыныз тәвазөкарлығы өјрәнсин. Она ҝәлән дәфә даһа јахшы нәтиҹә әлдә етмәјин јолуну ҝөстәрин. Тәрифинизи наилијјәтләр әлдә едәҹәји вахта сахлајын.

Лазым ҝәләндә дүзәлиш верин. Бу, о демәк дејил ки, ушағын етдији һәр сәһвә ҝөрә ону данламалысыныз (Колослулара 3:21). Лакин ҹидди сәһвләрә ҝөз јуммаг олмаз. Бу һәмчинин јанлыш мејилләрә дә аиддир. Вахтында дүзәлиш вермәсәниз, пис мејилләр ушагда дәрин көк салаҹаг.

Тутаг ки, оғлунуз өзүнү өјмәјә мејиллидир. Әҝәр онун гаршысыны алмасаныз, о, ловға бири олаҹаг вә инсанлар ондан јан ҝәзәҹәк. Буна ҝөрә дә ушағыныза баша салын ки, ловғалыг кәнардан јахшы ҝөрүнмүр вә бу, ону пис вәзијјәтә сала биләр (Мәсәлләр 27:2). Һәмчинин изаһ един ки, өзү һагда таразлы фикирдә олан инсан баҹарыгларыны башгаларына нүмајиш етдирмәјә еһтијаҹ дујмур. Әҝәр она меһрибанҹасына дүзәлиш версәниз, бу, она өзүнәинам һиссини итирмәдән тәвазөкар олмаға көмәк едәҹәк (Мүгәддәс Китаб принсипи: Мәтта 23:12).

Ушағынызы һәјатын реаллыгларына һазырлајын. Ушағын һәр назыјла ојнасаныз, о, өзүнү «шаһзадә» кими һисс едәҹәк. Она ҝөрә дә ушағыныз имканыныз чатмајан бир шеји истәјәндә јахшы олар ки, она бүдҹәјә ујғун јашамағын ваҹиблијини баша саласыныз. Ҝәзинтијә вә ја тәтилә ҝетмәјиниз алынмајанда һәр шејин һәмишә истәдијиниз кими олмадығыны вә белә вәзијјәтләрдә мәјуслуға гапылмамаға сизә нәјин көмәк етдијини ушағынызла бөлүшүн. Ушағынызы һәр ҹүр әзијјәтдән горумаг әвәзинә, ону ҝәләҹәкдә үзләшә биләҹәји чәтинликләрә һазырлајын (Мүгәддәс Китаб принсипи: Мәсәлләр 29:21).

Көмәк әли узатмаға тәшвиг един. Өвладыныза вермәјин алмагдан даһа чох хошбәхтлик ҝәтирдијини ҝөрмәјә көмәк един (Һәвариләрин ишләри 20:35). Мәсәлән, ушағынызла бирҝә сијаһы тута биләрсиниз. Сијаһыја алыш-веришдә, тәмир ишиндә вә һараса апарыб-ҝәтирмәкдә көмәјә еһтијаҹы олан инсанларын адыны јаза биләрсиниз. Бу инсанлара ушағынызла бирҝә көмәк един. Гој ушағыныз ҝөрсүн ки, башгаларына көмәк етмәк сизә нә гәдәр севинҹ вә мәмнунлуг ҝәтирир. Сизин гојдуғунуз нүмунә өвладыныза тәвазөкар олмағы өјрәтмәјин ән ҝөзәл јолудур (Мүгәддәс Китаб принсипи: Лука 6:38).