Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ДҮНЈА ҺАРА ҜЕДИР?

Дүнја һара ҝедир?

Дүнја һара ҝедир?

2017-ҹи ил елми иҹтимаијјәтин бәд бәјанаты илә башлады. Јанвар ајында бир груп алим дүнјанын ҝөрүнмәмиш фәлакәтин дүз астанасында олдуғуну елан етди. Алимләр бәшәријјәтин глобал фәлакәтә нә гәдәр јахын олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн символик Гијамәт ҝүнү саатынын әгрәбини 30 санијә өнә чәкди. Һал-һазырда Гијамәт ҝүнү сааты ҝеҹәјарысына ҹәми 2 дәгигә 30 санијә галдығыны ҝөстәрир. Бу исә о демәкдир ки, дүнја глобал фәлакәтә сон 60 ил әрзиндә һеч вахт бу гәдәр јахын олмајыб!

Алимләр дүнјанын сонуна нә гәдәр галдығыны 2018-ҹи илдә јенидән һесабламағы планлашдырыр. Ҝөрәсән, Гијамәт ҝүнү сааты јенә дә мисилсиз фәлакәтин јахынлашдығына ишарә едәҹәк? Сиз бу барәдә нә дүшүнүрсүнүз? Дүнја һара ҝедир? Бәлкә дә, сизә бу суаллары ҹавабландырмаг чәтиндир. Бу тәбиидир, һәтта алимләр дә бунунла бағлы ортаг фикирдә дејилләр. Үмумијјәтлә, һамы дүнјанын дағылаҹағыны дүшүнмүр.

Мисал үчүн, милјонларла инсан ҝәләҹәјә үмидлә бахыр. Онлар Јер күрәсинин һеч вахт дағылмајаҹағына вә јашајышын јахшылашаҹағына даир дәлилләринин олдуғуну иддиа едирләр. Бәс онларын дәлилләри әсаслыдыр? Ҝөрәсән, дүнјаны идарә едән вар, јохса о, башлы-башына галыб?